0525“Đức tin là sự bảo đảm về những điều mình đang hy vọng và tin quyết vào những điều mình chẳng xem thấy” (Hê-bơ-rơ 11:1 NRSV*).

Các sách tự điển thường định nghĩa “sự tin quyết” là một niềm tin cố định hay mạnh mẽ nhưng sự tin quyết còn nhiều hơn thế nữa. Ngoài niềm tin ra, sự tin quyết của bạn còn bao gồm những tiêu chuẩn, những cam kết và những động cơ của bạn.

Tôi thích sự định nghĩa về lòng tin quyết mà có lần tôi nghe từ một giáo sư Kinh Thánh nổi tiếng là ông Howard Hendricks. Ông nói rằng, “Niềm tin là điều mà bạn sẽ tranh luận về nó. Còn sự tin quyết là điều mà bạn sẽ sẵn sàng chết vì nó.”

Lòng tin quyết của bạn sẽ quyết định cách hành động, cư xử của bạn. Chúng động viên bạn đứng trên lập trường của mình và hành động dựa trên những tiêu chuẩn mình có.

Khi mới tin Chúa, bạn thường làm một số điều nào đó chỉ vì do những Cơ-đốc-nhân ở chung quanh bạn gợi ý hay làm gương. Bạn có thể cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và đi dự những buổi lễ ở nhà thờ vì làm theo gương của họ.

Đây là cách một tân tín hữu thường làm và trẻ em cũng học theo cùng một cách như vậy. Tuy nhiên, khi bạn đã trưởng thành bạn phải hình thành những lý do cho chính mình vì sao bạn làm như thế. Những lý do đó trở thành những sự tin quyết.

Những sự tin quyết dựa trên Kinh Thánh là điều cần thiết cho việc lớn lên và trưởng thành thuộc linh. Mỉa mai thay, nhiều người ngày hôm nay tin quyết những vấn đề nhỏ nhặt như bóng đá hay thời trang. Cùng lúc đó, mức độ về lòng tin của họ lại yếu ớt về những vấn đề lớn — chẳng hạn như thế nào là đúng và thế nào là sai.

Hê-bơ-rơ 11:1 viết rằng, “Đức tin là sự bảo đảm về những điều mình đang hy vọng và tin quyết vào những điều mình chẳng xem thấy” (NRSV).

Việc hình thành những sự tin quyết mạnh mẽ dựa trên Kinh Thánh cần phải có thời gian và sự cam kết. Nhưng nó rất đáng giá. Lâu dài về sau, chúng sẽ giúp bạn sống vững vàng bởi đức tin không hề thay đổi.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Những điều bạn tin quyết đã ảnh hưởng đến những quyết định của bạn như thế nào?

2.    Lúc nào bạn đã làm một quyết định mà không dựa trên lòng tin quyết của mình? Kết quả của điều đó là gì?

3.    Những vấn đề nào bạn cần phải có lập trường dựa trên điều mình tin quyết?

 

Chú thích

NRSV*: Bản New Revised Standard Version

 

 

 

 


DEVELOPING STRONG CONVICTIONS

By Rick Warren —

“Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen" (Hebrews 11:1 NRSV).

Dictionaries usually define “conviction” as a fixed or strong belief—but conviction is much more than that. In addition to your beliefs, your convictions include your values, commitments, and motivations.

I like the definition of conviction I once heard from the great Bible teacher Howard Hendricks. He said, “A belief is something you will argue about. A conviction is something you will die for.”

Your convictions determine your conduct. They motivate you to take a stand and act according to your values.

When you first become a Christian, you often do things simply because Christians around you suggest or model them. You may pray, read the Bible, and attend church services because of their example.

This is fine for a new Christian; little children learn the same way. However, as you grow, you must eventually develop your own reasons for doing what you do. Those reasons become convictions.

Biblical convictions are essential for spiritual growth and maturity. Ironically, many people today have strong convictions about minor issues, like football or fashion. At the same time, they have weak convictions about major issues—like what is right and what is wrong.

Hebrews 11:1 says, “Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen” (NRSV).

Developing strong, biblical convictions takes time and commitment. But it’s worth it. In the long run, they’ll help you live a consistent, faith-driven life.

Talk It Over

  • How have your convictions affected decisions you’ve made?
  • When have you made a decision that was not based on your convictions? What were the results of that?
  • On what issues do you need to take a stand based on your convictions?