0131“Người nào được Đức Chúa Trời ban cho sự giàu có và tài sản, quyền sử dụng tài sản, thì nhận lấy phần mình, và vui hưởng công lao khó học của mình. Đó chính là sự ban cho của Đức Chúa Trời” (Truyền 5:19 BDM).

Kinh Thánh nói trong ITi 6:7 rằng Đức Chúa Trời “là Đấng mỗi ngày ban mọi vật một cách dư dật để chúng ta vui hưởng” (TTHĐ). Đó chính là Đức Chúa Trời mà chúng ta hầu việc. Ngài cho thế giới này để chúng ta vui hưởng! Nhưng đây là vấn đề: Chúng ta quá bận rộn để có được nhiều hơn đến nỗi chúng ta không vui hưởng những gì chúng ta đang có.

Bí quyết của sự thỏa lòng là học cách tận hưởng những gì Chúa ban cho bạn. Truyền 5:19 nói, “Người nào được Đức Chúa Trời ban cho sự giàu có và tài sản, quyền sử dụng tài sản, thì nhận lấy phần mình, và vui hưởng công lao khó nhọc của mình. Đó chính là sự ban cho của Đức Chúa Trời” (BDM).

Thay vì cố gắng nắm bắt nhiều hơn, hãy để ý đến những gì bạn hiện đang có. Hãy mở mắt ra, quý trọng những gì Chúa đã ban cho bạn và tận hưởng những điều bạn đang có.

Một trong những điều yêu thích của tôi là ngắm mặt trời mọc từ sườn dốc trong vườn của chúng tôi. Tôi đã để một cái băng ghế ở đó gần 20 năm trước đây. Tôi nhớ mình đã mua chiếc ghế đó ở tiệm “Target,” và nó không đắt tiền chút nào cả. Nó đã bay màu, và một vài thanh ghế đã bị gãy. Tôi thích ngồi trên cái ghế lụp xụp cũ kỹ đó và ngắm mặt trời mọc. Nó đem lại cho tôi một cảm giác thật dễ chịu!

Tôi sẽ vui vẻ hơn khi ngắm cảnh rạng đông nếu tôi ngồi trên một chiếc ghế dựa nạm kim cương thay vì chiếc ghế mòn cũ kỹ của tôi không? Không, nó sẽ không làm tăng niềm vui của tôi thêm lên một chút nào cả. Thực tế, có một điều lợi lộc cho việc không có một chiếc ghế dựa nạm kim cương và thay vào đó thỏa lòng với cái ghế cũ của tôi -- vì không ai sẽ đánh cắp nó!

Bạn cần phải tự hỏi mình rằng, “Tôi đang không vui hưởng điều gì ngay lúc này?” Hầu hết chúng ta bị mắc vào cái mà tôi gọi là “nếu - thì” cho rằng: “Nếu điều này xảy ra thì tôi sẽ hạnh phúc.”

“Nếu tôi có được một người bạn trai, thì tôi sẽ hạnh phúc.” “Nếu tôi lập gia đình, thì tôi sẽ hạnh phúc.” “Nếu tôi có con cái, thì tôi sẽ hạnh phúc.” “Nếu con cái của tôi đi học xa, thì tôi sẽ hạnh phúc.” “Nếu tôi tái giá, thì tôi sẽ hạnh phúc.”

Nhưng đây là sự thật: Bạn hạnh phúc như thế nào là tùy theo bạn lựa chọn. Nếu bây giờ bạn không hạnh phúc, sau này bạn cũng sẽ không hạnh phúc. Hạnh phúc là một sự lựa chọn!

Tôi có thể đưa bạn đến một vài nơi nghèo khó nhất trên thế giới và chỉ cho bạn thấy hai người sống trong ngôi nhà ngay sát với nhau. Một người thì khốn khổ, còn người kia thì hạnh phúc. Tại sao vậy? Bởi vì hạnh phúc không liên quan gì đến hoàn cảnh của bạn và tất cả đều là do thái độ của bạn.

Nếu bạn không vui vẻ với những gì bạn đang có ngay bây giờ, tôi có thể bảo đảm rằng bạn sẽ không sung sướng khi bạn có nhiều hơn nữa. Bởi vì bất kỳ bạn có những gì, bạn đều luôn muốn có nhiều hơn một chút nữa.

Hạnh phúc là một sự lựa chọn. Hãy lựa chọn vui hưởng những gì Chúa đã ban cho bạn ngay lúc này!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Chúa đã ban phước cho bạn điều gì mà bạn chưa hoàn toàn tận hưởng chúng?

2.    Bạn đang chờ đợi điều gì để được hạnh phúc?

3.    Nếu hạnh phúc là một sự lựa chọn, tại sao người ta lại chọn việc không có hạnh phúc?

 

 

 


ENJOY WHAT GOD HAS GIVEN YOU

By Rick Warren —

“If God gives us wealth and property and lets us enjoy them, we should be grateful and enjoy what we have worked for. It is a gift from God” (Ecclesiastes 5:19 GNT).

The Bible says in 1 Timothy 6:17 that God “richly provides us with everything for our enjoyment” (NIV). That’s the kind of God we serve. He gave us the world for our enjoyment! But here’s the problem: We’re so busy getting more that we don’t enjoy what we’ve got.

The secret of contentment is to learn to enjoy what God has given you. Ecclesiastes 5:19 says, “If God gives us wealth and property and lets us enjoy them, we should be grateful and enjoy what we have worked for. It is a gift from God” (GNT).

Instead of grasping for more, pay attention to what you have now. Open your eyes, appreciate what God has already given you, and enjoy what you’ve got.

One of my favorite things to do is to watch the sunrise from the slope in our yard. I put a deck chair out there almost 20 years ago. I think I bought it at Target, and it wasn’t expensive. It’s faded, and a couple of slats are broken. I love to sit in that ratty, old chair and watch the sun come up. It gives me great pleasure!

Would I have any more joy watching the sunrise if I were sitting in a diamond-encrusted recliner instead of my old, worn chair? No, it would not increase my joy one bit. In fact, there is an advantage to not having a diamond-encrusted recliner and instead being content with my old chair—no one will steal it!

You need to ask yourself, “What am I not enjoying right now?” Most of us get into what I call “when and then” thinking: “When this happens, then I’ll be happy.”

“When I get a boyfriend, then I’ll be happy.” “When I get married, then I’ll be happy.” “When I have kids, then I’ll be happy.” “When my kids go off to school, then I’ll be happy.” “When I get married again, then I’ll be happy.”

But here’s the truth: You are as happy as you choose to be. If you’re not happy now, you’re not going to be happy later. Happiness is a choice!

I could take you to some of the poorest places in the world and show you two people living right next door to each other. One is miserable, and one is happy. Why? Happiness has nothing to do with your circumstances and everything to do with your attitude.

If you’re not happy with what you’re living on right now, I can guarantee that you’re not going to be happy with more. Because no matter what you have, you’re always going to want a little bit more.

Happiness is a choice. Choose right now to enjoy what God has given you!

Talk It Over

- What has God blessed you with that you have not been enjoying to the fullest?

- What have you been waiting for to be happy?

- If happiness is a choice, why do people choose to be unhappy?