0710“Thỏa lòng với những gì mình có hơn là mơ ước nhiều trong tưởng tượng” (Truyền 6:9 GNT*).

Bước đầu tiên để trở thành một người biết thỏa lòng là ngừng so sánh mình với người khác. Việc so sánh là thú tiêu khiển ưa thích của chúng ta! Chúng ta lúc nào cũng làm điều đó.

Bạn bước vào nhà một người nào đó, và việc đầu tiên bạn làm là so sánh: “Tôi thích cái sàn nhà đó! Hãy nhìn cái màn treo cửa đó kìa! Cái TV này tốt biết bao!” Bạn nghĩ trong đầu mình rằng, “Nhà mình không được như thế này chút nào cả!” Hoặc bạn đi ngang qua một người nào đó và nghĩ rằng, “Tôi thích cách cô ấy làm tóc; tóc của tôi hôm nay nhìn tệ quá.”

Bạn liên tục so sánh, và điều đó khiến bạn bực bội. Bạn phải ngưng làm điều đó! Nếu bạn muốn học sự thỏa lòng, bạn phải ngừng so sánh đời sống của mình với những người khác.

Bạn cũng cần học để hâm mộ mà không cần phải đạt được điều đó. Bạn cần phải học vui mừng trước sự thành công của người khác mà không ghen tị và cảm thấy mình cũng cần phải có điều đó.

Đây là một nguyên tắc rất tốt đẹp mà nhiều người không hiểu được: Bạn không cần phải làm chủ để vui hưởng nó! Có thể bạn thích đi nghỉ ở vùng núi. Tại sao bạn lại phải mua một căn nhà nhỏ trên núi khi bạn có thể chỉ cần mướn hoặc thậm chí có thể mượn căn nhà gỗ nhỏ của người bạn mỗi năm một lần trong năm khi bạn lên núi? Quyền sở hữu không phải là cách duy nhất để tận hưởng một điều nào đó.

Ngừng so sánh không chỉ là một ý tưởng hay – đó còn là một điều răn của Chúa. Xuất 20:17 dạy, “Con không được tham muốn… hay bất cứ vật gì thuộc về người lân cận con” (TTHĐ*).

Tham muốn là mong muốn để đạt được mà không được kiểm soát. Đó là một tội quan trọng cần phải tránh đến nổi nó được nằm trong Mười Điều Răn. Từ “tham muốn” trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là bạn nắm một thứ gì đó thật chặt đến mức bạn không thể buông nó ra. Nếu Chúa từng ban cho bạn một thứ gì đó và Ngài bảo bạn hãy cho thứ đó đi mà bạn không thể làm được, thì bạn không sở hữu nó mà nó làm chủ bạn!

Chúa không nói rằng bạn không bao giờ được mong muốn bất cứ điều gì. Lòng mong muốn không phải là sai. Thực ra, nhiều điều ao ước của bạn đến từ Chúa. Nhưng khi một điều ao ước không được kiểm soát, nó trở thành tham muốn; bạn so sánh mình với người khác và nghĩ rằng mình phải có được nhiều hơn. Sự ao ước không được kiểm soát về một điều gì đó không phải của bạn là tội lỗi và nó dẫn đến tất cả mọi vấn đề.

Nhưng ao ước không phải lúc nào cũng tiêu cực. Thực tế, không điều gì có thể được hoàn thành trừ khi bạn ao ước làm nó. Bạn không thể trở nên giống Chúa hơn nếu không ước muốn trở nên giống Chúa hơn. Bạn không thể trở thành một người yêu thương hơn nếu không ước muốn trở thành một người yêu thương hơn. Bạn không thể trở nên một người rộng rãi hơn nếu không mong muốn trở nên một người rộng rãi hơn.

Việc sống thỏa lòng, giống như Chúa này chỉ xảy ra khi bạn học được không so sánh. Khi bạn so sánh, điều đó dẫn đến tham muốn, và khi bạn tham muốn, bạn không thể thỏa lòng.

Sách Truyền Đạo nói điều đó một cách đơn giản rằng: “Thỏa lòng với những gì mình có hơn là mơ ước nhiều trong tưởng tượng” (Truyền 6:9 GNT*).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có thể thay đổi quan điểm về của cải của mình như thế nào để bạn có thể vui mừng với người khác về những gì họ có?

2.    Bạn nghĩ rằng Chúa muốn bạn đổ đầy cuộc sống của mình với điều gì thay vì của cải?

3.    Cơ đốc nhân nói nhiều về việc Chúa ban cho họ những điều ao ước của tấm lòng. Bạn nghĩ rằng Chúa muốn ban cho bạn những ước muốn nào?

Chú thích:

GNT*: Bản dịch Good News Translation

TTHĐ: Bản dịch Truyền Thống Hiệu Đính 2010

 

 

 


WILL YOU CHOOSE COMPARISON OR CONTENTMENT?

By Rick Warren —

“It is better to be satisfied with what you have than to be always wanting something else” (Ecclesiastes 6:9 GNT).

The first step to becoming a contented person is to stop comparing yourself to others. The problem is that comparison is our favorite pastime! We do it all the time.

You walk into somebody’s house, and the first thing you do is make comparisons: “I like that floor! Look at that drapery! Wow, what a television!” You think to yourself, “My house doesn’t look anything like this!” Or you walk past somebody and think, “I like the way she did her hair; mine looks terrible today.”

You are constantly comparing, and it keeps you frustrated. You’ve got to stop it! If you’re going to learn contentment, you’ve got to stop comparing your life to everyone else’s.

You also must learn to admire without having to acquire. You need to learn to rejoice in other people’s prosperity without getting envious and feeling like you need it too.

Here’s a great principle that many people don’t understand: You don’t have to own it to enjoy it! Maybe you like to vacation in the mountains. Why do you have to buy a mountain cabin when you can just rent or even borrow a friend’s cabin the one time a year you go to the mountains? Ownership isn’t the only way to enjoy something.

Not making comparisons isn’t just a good idea—it’s a commandment from God. Exodus 20:17 says, “You shall not covet . . . anything that belongs to your neighbor” (NIV).

Coveting is the uncontrolled desire to acquire. It’s such an important sin to avoid that it’s included in the Ten Commandments. The word covet in Greek means that you grasp something so tightly that you can’t let it go. If God ever gives you something and he tells you to give it away and you can’t, then you don’t own it—it owns you.

God is not saying you should never desire anything. Desires are not wrong. In fact, many of your desires come from God. But when a desire is uncontrolled, it becomes coveting; you compare yourself to others and think you must have more. That uncontrolled desire for something that is not yours is sinful and leads to all kinds of problems.

But desire isn’t always negative. In fact, nothing can be accomplished unless you desire to do it. You can’t become more like Christ without desiring to become more like Christ. You can’t be a more loving person without desiring to be a more loving person. You can’t be a more generous person without desiring to be a more generous person.

This kind of Christ-like, contented life only happens when you learn not to compare. When you compare, that leads to coveting, and when you covet, you can’t be content.

The book of Ecclesiastes says it simply: “It is better to be satisfied with what you have than to be always wanting something else” (Ecclesiastes 6:9 GNT).

Talk It Over

- How can you change your perspective about your own possessions so that you can rejoice with others over theirs?

- What do you think God wants you to fill your life with instead of possessions?

- Christians talk a lot about God giving them the desires of their heart. What kind of desires do you think God wants to give you?