0749“Ai trung thành trong việc nhỏ cũng sẽ trung thành trong việc lớn. Ai bất chính trong việc nhỏ cũng sẽ bất chính trong việc lớn. Nếu các con không trung tín về của cải trần gian, còn ai đem của cải đời đời giao cho các con?” (Lu-ca 16:10-11 KTHĐ).

Nếu bạn nghĩ mình sẽ buồn chán trên thiên đàng, hãy suy nghĩ lại.

Bạn sẽ không ngồi không trên các đám mây và không làm gì cả trên thiên đàng. Chúa đã thiết kế nên bạn và biết bạn quan tâm, hứng thú đến điều gì. Tất cả những sở thích, kỹ năng và tài năng của bạn đều đến từ Chúa. Ngài đã định dạng bạn với những ân tứ thuộc linh, tấm lòng, khả năng, cá tính và những kinh nghiệm. Chúa đã không tạo dựng nên bạn một cách độc đáo phi thường như vậy chỉ để cho trên đất. Chúa sẽ sử dụng định dạng của bạn trong cõi đời đời.

Bạn sẽ có việc để làm trên thiên đàng, nhưng đây là sự khác nhau giữa việc làm trên thiên đàng và việc làm trên đất: Trên thiên đàng, bạn bảo đảm sẽ vui thích với công việc của mình. Bạn sẽ không phải trải qua bất cứ điều làm nhức đầu hay căng thẳng nào vì công việc của bạn. Công việc của bạn sẽ luôn có ý nghĩa, thú vị và làm bạn thỏa mãn. Bạn sẽ có công việc mà mình hằng mơ ước mãi mãi!

Tôi không biết vai trò hay trách nhiệm cụ thể của bạn trên thiên đàng sẽ là gì. Nhưng tôi biết chúng sẽ dựa vào việc bạn trung tín với những vai trò và trách nhiệm mà Chúa đã giao cho trên đất như thế nào.

Chúa đang nhìn xem bạn và Ngài đang thử nghiệm bạn. Cuộc sống là một nhiệm vụ tạm thời và Chúa muốn xem bạn có trách nhiệm, trung tín và đáng tin cậy như thế nào với những trách nhiệm đang có.

Bạn đang làm gì với những điều bạn đã được ban cho? Nếu bạn tận dụng những gì bạn đã được cho, thì Chúa sẽ ban cho bạn nhiều hơn trên thiên đàng. Bạn vào được thiên đàng là do ân điển của Chúa, nhưng những phần thưởng và trách nhiệm khi bạn đến đó sẽ dựa trên mức độ trung tín bạn hầu việc Chúa trên đất.

Kinh Thánh giải thích: “Ai trung thành trong việc nhỏ cũng sẽ trung thành trong việc lớn. Ai bất chính trong việc nhỏ cũng sẽ bất chính trong việc lớn. Nếu các con không trung tín về của cải trần gian, còn ai đem của cải đời đời giao cho các con?” (Lu-ca 16:10-11 KTHĐ).

Chúa đang nhìn xem bạn đang quản lý tài chánh, thì giờ, các mối quan hệ, sức khỏe và những cơ hội bạn có như thể nào.

Cách bạn quản lý tiền bạc của bạn là một sự thử nghiệm về sự trung tín của bạn, và nó sẽ giúp quyết định những gì bạn làm trên thiên đàng. Nếu Chúa không thể tin cậy bạn với tiền của trên thế gian – bạn luôn mang nợ, bạn không đủ khả năng dâng phần mười, bạn không có lòng rộng rãi – thì bạn nghĩ Chúa sẽ tin cậy bạn điều gì trong cõi đời đời?

Chúa cũng đang dõi xem cách bạn giải quyết những trách nhiệm của mình – không phải vì Chúa muốn bạn có mặc cảm tội lỗi nhưng vì Ngài muốn bạn vui hưởng tất cả những điều tuyệt vời mà thiên đàng đem đến.

Khi bạn chọn trung tín trong mọi việc Chúa đã giao phó cho trên đất, thì bạn sẽ được giao phó nhiều hơn trên thiên đàng.

CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ÁP DỤNG

1.    Khi bạn thấy công việc của mình như một bài thử nghiệm về sự trung tín, điều đó sẽ tạo nên sự khác biệt gì?

2.    Theo bạn nghĩ Chúa muốn bạn làm gì với một công việc mà bạn không cảm thấy thỏa mãn hay có ý nghĩa?

3.    Làm thế nào bạn có thể chọn trung tín trong công việc mình hôm nay?

 

 

 


BE FAITHFUL WITH THE WORK YOU’VE BEEN GIVEN

By Rick Warren —

“For unless you are honest in small matters, you won’t be in large ones. If you cheat even a little, you won’t be honest with greater responsibilities. And if you are untrustworthy about worldly wealth, who will trust you with the true riches of heaven?” (Luke 16:10-11 TLB).

If you think you’re going to be bored in heaven, think again.

You’re not going to sit around on a cloud doing nothing in heaven. God wired you and knows what you’re interested in. All your hobbies, skills, and talents come from him. He shaped you with your spiritual gifts, heart, abilities, personality, and experiences. God didn’t make you extraordinarily unique just for Earth. He’s going to use your shape in eternity.

You will have work in heaven, but here’s the difference between work in heaven and work on Earth: In heaven, you’re guaranteed to enjoy your work. You won’t experience any heartache or stress over your work. It will be meaningful, enjoyable, and fulfilling all the time. You’ll have your dream job forever!

I don’t know what your specific roles or responsibilities will be in heaven. But I do know that they will be based on how faithful you are with the roles and responsibilities God has given you on Earth.

God is watching you, and he’s testing you. Life is a temporary assignment, and God wants to see how responsible, faithful, and trustworthy you are with the responsibilities you have now.

What are you doing with what you’ve been given? If you make the most of what you’ve been given, then God is going to give you more in heaven. You’ll make it into heaven because of God’s grace, but your rewards and responsibilities once you get there will be based on how faithfully you served God on Earth.

The Bible explains: “For unless you are honest in small matters, you won’t be in large ones. If you cheat even a little, you won’t be honest with greater responsibilities. And if you are untrustworthy about worldly wealth, who will trust you with the true riches of heaven?” (Luke 16:10-11 TLB).

God is watching to see how you manage your finances, your time, your relationships, your health, and your opportunities.

The way you manage your money is a test of your faithfulness, and it’s going to help determine what you do in heaven. If God can’t trust you with worldly wealth—you’re always in debt, you can’t afford to tithe, and you’re not generous—then what do you think he’s going to trust you with in eternity?

God is watching how you handle your responsibilities too—not because he wants to make you feel guilty but because he wants you to enjoy all the wonderful things heaven has to offer.

When you choose faithfulness in everything God has entrusted to you on Earth, then you will be entrusted with much more in heaven.

Talk It Over

- What difference does it make when you see your work as a test of faithfulness?

- What do you think God wants you to do with a job that does not feel fulfilling or meaningful?

- How can you choose faithfulness in your work today?