0747“Các con hãy yêu thương kẻ thù nghịch mình, làm lành và cho mượn mà đừng mong đền ơn, các con sẽ được trọng” (Lu-ca 6:35 BDM).

Có lẽ đối với bạn Thiên đàng là tốt đẹp rồi. Nhưng bạn có biết rằng sẽ có phần thưởng trên thiên đàng không?

Bạn sẽ được ban thưởng cho tất cả những gì bạn đã làm trong sự vâng lời Chúa Jêsus khi còn ở trên đất.

Chúa đang quan sát mọi thứ trong cuộc sống bạn. Bạn sẽ được ban thưởng trên thiên đàng cho những việc làm, lời nói, và tư tưởng; cho tính cách và những quyết định tốt của bạn; và cho sự rộng rãi và hy sinh của bạn. Bạn sẽ được ban thưởng vì yêu thương kẻ thù của mình và không bỏ cuộc khi thật khó để làm những điều đúng.

Bạn sẽ được ban thưởng vì đã đem người khác đến với Chúa Jêsus (Có ai sẽ được lên thiên đàng nhờ nơi bạn không?).

Bạn sẽ được ban thưởng bởi đã gánh chịu những lời chỉ trích vì là Cơ đốc nhân và bị ngược đãi vì là người tin Chúa. Đó là lý do tại sao Chúa Jêsus đã dạy rằng, “Phước cho các con khi vì Ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn; bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy” (Ma 5:11-12 TTHĐ).

Chúa đang nhìn xem tất cả và sẽ ban thưởng cho tất cả.

Những phần thưởng này không liên quan gì đến sự cứu rỗi của bạn. Cách duy nhất để vào thiên đàng là bởi đức tin vào những gì Chúa Jêsus đã làm cho bạn. Bạn không thể vào thiên đàng bằng những việc lành của mình. Nhưng Kinh Thánh nói rằng khi bạn lên thiên đàng, bạn sẽ được ban thưởng tùy theo việc tốt bạn đã làm.

Có rất nhiều câu Kinh Thánh nói về điều này. Ma-thi-ơ 10:42 nói, “Ai cho một trong những người bé mọn nầy chỉ một ly nước lạnh, vì người ấy là môn đồ của Ta; thật, Ta bảo các con, người đó sẽ không mất phần thưởng của mình đâu” (TTHĐ). Cho một người nào đó một cốc nước lạnh hay chia sẻ một bữa ăn có vẻ như một việc rất đơn giản. Tuy nhiên, mỗi một khi bạn làm điều đó, thì như Chúa nói rằng, “Ta đang viết điều đó xuống. Ta ghi chép tất cả mọi điều.”

Bạn có quyền quyết định mình muốn nhận phần thưởng mình ở đâu. Bạn muốn chúng trong đời này, hay bạn muốn chúng ở đời sau?

Chúa Jêsus dạy rằng, “Các con hãy yêu thương kẻ thù nghịch mình, làm lành và cho mượn mà đừng mong đền ơn, các con sẽ được trọng” (Lu-ca 6:35 BDM).

Nếu bạn chọn những phần thưởng của cuộc đời này — như sự nổi tiếng, giàu có, danh vọng, thành công, và thoải mái — thì bạn sẽ hưởng thụ chúng chỉ trong khoảng 80 năm. Nhưng nếu bạn xây đắp những phần thưởng trên thiên đàng, bạn sẽ tận hưởng những phần thưởng đó mãi mãi.

Đừng chọn những phần thưởng mà thế gian này có thể cho. Là con cái Chúa, bạn còn rất nhiều điều để làm và trông đợi!

CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ÁP DỤNG

1.    Câu, “Chúa Jêsus sẽ làm như thế nào?” có vẻ như bị lạm dụng quá nhiều trong văn hóa Cơ đốc, nhưng nó giúp ích như thế nào trong việc làm những quyết định để được ban thưởng trên thiên đàng?

2.    Theo bạn tại sao Chúa muốn ban thưởng vì sự vâng lời của bạn?

3.    Bạn đang làm việc để có được phần thưởng trên đất bằng những cách nào? Trong những cách nào bạn đang làm việc để nhận phần thưởng trên thiên đàng?

 

 

 


GOD SEES, AND GOD REWARDS

By Rick Warren —

“Love your enemies! Do good to them. Lend to them without expecting to be repaid. Then your reward from heaven will be very great” (Luke 6:35 NLT).

Heaven probably already sounds pretty good to you. But did you know there are going to be rewards in heaven?

You will be rewarded for everything you did in obedience to Jesus while on this Earth.

God is watching everything in your life. You will be rewarded in heaven for your good actions, speech, and thoughts; for your character and good decisions; and for your generosity and sacrifices. You’ll be rewarded for loving your enemies and for not giving up when it was difficult to do the right thing.

You will be rewarded for bringing other people to Jesus Christ. (Is anybody going to be in heaven because of you?)

You will be rewarded for putting up with criticism for being a Christian and for being persecuted as a believer. That’s why Jesus said, “Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you” (Matthew 5:11-12 NIV).

God is watching it all and is going to reward it all.

These rewards have nothing to do with your salvation. The only way you get into heaven is by faith in what Jesus Christ has already done for you. You can’t get into heaven by your good works. But the Bible says that when you get to heaven, you will be rewarded according to your good works.

There are all kinds of verses about this. Matthew 10:42 says, “If you give even a cup of cold water to one of the least of my followers, you will surely be rewarded” (NLT). It seems like such a simple thing to give a cup of water to someone or to share a meal. But, every time you do that, it’s like God says, “I’m writing that one down. I’ve got them all recorded.”

You get to decide where you want your rewards. Do you want them in this life, or do you want them in the next life?

Jesus said, “Love your enemies! Do good to them. Lend to them without expecting to be repaid. Then your reward from heaven will be very great” (Luke 6:35 NLT).

If you choose this life’s rewards—like popularity, wealth, fame, success, and comfort—then you will enjoy them for only 80 years or so. But if you build up rewards in heaven, you get to enjoy those rewards forever.

Don’t settle for the rewards this world has to offer. As a child of God, you have so much more to work for and look forward to!

Talk It Over

- The phrase, “What would Jesus do?” may seem overused in Christian culture, but how is it helpful for making choices that will be rewarded in heaven?

- Why do you think God wants to reward you for your obedience?

- In what ways are you working for rewards on Earth? In what ways are you working for rewards in heaven?