0278“Và chúng ta biết rằng trong mọi sự, Đức Chúa Trời làm việc vì lợi ích cho những người yêu mến Ngài, là những người đã được kêu gọi theo mục đích của Ngài” (Rô-ma 8:28 NIV).

Bạn đã nghe đi nghe lại câu này nhiều lần: “Hãy tha thứ và quên hẳn đi.” Tuy nhiên vấn đề của câu nói này là không ai có thể làm được điều đó. Điều này không thể xảy ra được!

Bạn thật sự không bao giờ có thể quên đi một tổn thương trong cuộc đời của mình. Thật ra, bạn không có thể cố gắng để quên đi điều đó được. Vì khi bạn cố gắng quên đi, bạn lại đang tập trung vào chính điều mà bạn muốn quên đi đó.

Thật ra là Chúa không muốn bạn quên đi. Thay vào đó, Chúa muốn bạn tin cậy nơi Ngài và trông đợi Chúa đem đến những điều tốt lành qua những tổn thương đó như thế nào. Điều này quan trọng hơn cả việc quên đi. Khi bạn nhìn thấy điều tốt lành từ một hoàn cảnh tồi tệ xấu xa, bạn có thể cảm ơn Chúa về điều tốt lành đó. Làm thế nào bạn có thể cảm ơn Chúa về những điều bạn mà đã quên mất rồi?

Rô-ma 8:28 nói, “Và chúng ta biết rằng trong mọi sự, Đức Chúa Trời làm việc vì lợi ích cho những người yêu mến Ngài, là những người đã được kêu gọi theo mục đích của Ngài” (NIV).

Câu Kinh Thánh này không nói rằng tất cả mọi thứ đều là tốt lành — bởi vì tất cả mọi thứ đều không tốt. Bệnh tật là điều không tốt đẹp. Mối quan hệ đổ vỡ là điều không tốt. Chiến tranh là điều không tốt. Lạm dụng, ngược đãi là điều không tốt.

Có rất nhiều điều trong cuộc sống là xấu xa, độc ác. Không phải tất cả mọi điều xảy ra trên thế giới này đều do ý muốn của Chúa.

Nhưng Chúa nói rằng Ngài sẽ đem đến điều tốt từ những điều xấu xa trong cuộc sống nếu bạn tin cậy Ngài. Bạn có thể đến với Chúa và thưa rằng, “Chúa ơi, con xin dâng lên Chúa tất cả những mảnh vỡ vụn của cuộc đời con.”

Chúa sẽ lấy đi những mảnh vỡ của cuộc đời bạn và thay vào đó, ban cho bạn sự bình an trong tâm hồn. Sự bình an này sẽ đến khi bạn nhận ra rằng bạn có thể tha thứ, ngay cả khi bạn không hiểu được vì sao những tổn thương lại xảy đến trong cuộc sống của mình, bởi vì bạn biết rằng Chúa sẽ dùng nỗi đau đó cho việc tốt lành.

Bạn không cần quên đi những điều sai trái mà người khác đã làm với bạn. Bạn không thể quên được cho dù bạn có cố gắng đến thế nào đi nữa! Nhưng Chúa bảo bạn không cần phải quên đi. Bạn chỉ cần tha thứ và sau đó chờ đợi xem Chúa sẽ đem đến điều tốt lành qua sự tổn thương đó như thế nào.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bạn chưa tha thứ ai được vì bạn chưa muốn quên đi hoặc bỏ qua những gì họ đã làm đối với bạn?

2.      Bạn cần làm điều gì hôm nay để tha thứ cho người đó? Biết rằng Chúa không đòi hỏi bạn quên đi giúp ích cho bạn như thế nào?

3.      Bạn đã thấy được Chúa đã làm việc tốt lành trong đời sống của bạn qua những hoàn cảnh khó khăn như thế nào?


 

 

FORGIVE AND FORGET?

By Rick Warren — 

“And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose” (Romans 8:28 NIV).

You’ve heard this phrase over and over: “Forgive and forget.” There’s only one problem with it: You can’t do it. It’s impossible!

You really can’t forget a hurt in your life. In fact, you can’t even try to forget it. Because when you try to forget, you actually focus on the very thing you want to forget.

And the truth is that God doesn’t want you to forget. Instead, he wants you to trust him and see how he can bring good out of the hurt. That’s more important than forgetting. When you see God bring good out of a bad situation, you can thank him for that good work. You can’t thank God for things you forget.

Romans 8:28 says, “And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose” (NIV).

It doesn’t say that all things are good—because all things are not good. Disease is not good.

Broken relationship is not good. War is not good. Abuse is not good.

There are a lot of things in life that are evil. Not everything that happens in this world is God’s will.

But God says he will work good out of the bad things in life if you will trust him. You can go to him and say, “God, I give you all the pieces of my life.”

He will take your pieces and instead give you peace in your heart. This peace will come when you realize you can forgive, even if you don’t understand the hurt in your life, because you know God will use that pain for good.

You don’t have to forget the wrong thing someone did to you. You couldn’t do it even if you tried! But God says you don’t have to forget it. You just have to forgive and then see how he will bring good out of the hurt.

Talk It Over

  • Who have you not forgiven because you haven’t wanted to forget or let go of what they did to you?
  • What do you need to do today to forgive that person and move on? How does it help knowing God doesn’t expect you to forget?
  • How have you seen God work good in your life from difficult situations?