0279“Hãy tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em” (Cô-lô-se 3:13 KTHĐ).

Kinh Thánh nói có ba lý do bạn phải buông bỏ quá khứ của mình và tha thứ cho những người đã làm tổn thương bạn. Và những lý do này không liên quan đến việc những người đó có xứng đáng được tha thứ hay không.

1. Bạn phải tha thứ cho những người đã làm tổn thương bạn vì Chúa đã tha thứ cho bạn.

Cô-lô-se 3:13 nói, “Hãy tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em” (KTHĐ). Nếu bạn muốn trở thành một người tha thứ, trước tiên bạn cần phải tiếp nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Jêsus. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời đã xuống thế gian trong hình hài con người của Chúa Jêsus để tha thứ cho tất cả những điều sai lầm đã vi phạm. Chúa đã trả thay giá cho chúng ta, vì thế chúng ta không còn phải trả giá cho những điều sai trái mình đã phạm nữa. Đó là Tin Lành.

2. Bạn phải tha thứ cho người làm tổn thương bạn, nếu không sự căm tức sẽ nắm quyền kiểm soát trên bạn.

Kinh Thánh nói trong Truyền Đạo 7:9, “Đừng vội để cho lòng mình nổi giận, vì cơn giận nằm sẵn trong bụng kẻ ngu dại” (BHĐ). Sự căm hờn, oán hận làm cho bạn khổ sở. Nó làm cho bạn bị vướng lại trong quá khứ. Và khi bạn bị vướng mắc trong quá khứ, bạn để cho quá khứ điều khiển bạn. Mỗi khi bạn tức giận một điều gì, bạn để cho điều đó chỉ huy, khống chế bạn. Một số người vẫn để cho những người đã làm tổn thương mình 5, 10, hoặc thậm chí 20 năm trước đây tiếp tục làm tổn thương mình hôm nay bởi vì lòng oán hận. Đừng để điều đó tiếp tục xảy ra nữa. Quá khứ của bạn đã là quá khứ. Hãy để cho nó qua đi.

3. Bạn phải tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình vì bạn sẽ cần được nhiều sự tha thứ hơn trong tương lai.

Chúa Jêsus phán, “Nếu các con tha lỗi cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các con.  Nhưng nếu các con không tha lỗi cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho các con” (Ma-thi-ơ 6:14-15 BHĐ). Sự tha thứ là con đường hai chiều. Bạn không thể đón nhận những điều bạn không sẵn lòng cho đi.

Có lần một người đã nói với John Wesley, nhà thần học người Anh ở thế kỷ 18 rằng, “Tôi không bao giờ có thể tha thứ cho người đó được.” Wesley đã trả lời, “Vậy thì tôi hy vọng bạn sẽ không bao giờ phạm tội cả.”

Bạn không muốn đốt cây cầu mà bạn sẽ cần phải đi qua để vào thiên đàng!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Chúa Jêsus đã trả nợ cho tất cả những sự sai trái đã từng phạm. Điều đó khiến bạn có thể tha thứ dễ dàng hơn như thế nào?

2.      Có tội lỗi nào mà bạn nghĩ rằng bạn không bao giờ có thể tha thứ được? Theo bạn, Chúa cảm thấy như thế nào về tội lỗi đó?

3.      Những tình huống nào bạn cần phải tha thứ để bạn có thể bỏ lại quá khứ sau lưng?


 

 

THREE REASONS TO FORGIVE

By Rick Warren —

“Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others” (Colossians 3:13 NLT).

The Bible says there are three reasons you have to let go of your past and forgive the people who’ve hurt you. And those reasons have nothing to do with whether those people deserve it or not.

1. You have to forgive those who’ve hurt you because God has forgiven you. Colossians 3:13 says, “Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others” (NLT). If you want to be a forgiving person, you first need to accept the forgiveness of God through Jesus Christ. The Bible says God came to Earth in human form in Jesus in order to forgive everything that’s ever been done wrong. He paid for those wrongs so we don’t have to. That’s Good News.

2. You have to forgive those who’ve hurt you because, otherwise, resentment will control you. The Bible says in Ecclesiastes 7:9, “Only fools get angry quickly and hold a grudge” (CEV). Resentment makes you miserable. It keeps you stuck in the past. And when you’re stuck in the past, you are controlled by the past. Every time you resent something, you let that thing control you. Some of you are allowing people who hurt you five, 10, or even 20 years ago to still hurt you today because of resentment. Don’t let that continue to happen. Your past is past. You’ve got to let it go.

3. You have to forgive those who’ve hurt you because you’re going to need more forgiveness in the future. Jesus said, “For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins” (Matthew 6:14-15 NIV). Forgiveness is a two-way street. You can’t receive what you are unwilling to give.

Someone once told John Wesley, the 18th-century British theologian, “I could never forgive that person.” Wesley replied, “Then I hope you never sin.”

You don’t want to burn the bridge you need to walk across to get into heaven.

Talk It Over

  • Jesus has already paid for every wrong ever committed. How does that make it easier for you to forgive?
  • What’s a sin you believe you could never forgive? How do you think God feels about that sin?
  • In what situation do you need to offer forgiveness so that you can move on from your past?