0519Đức Chúa Jêsus hỏi: “Con muốn Ta làm gì cho con?” Anh thưa: “Lạy Thầy, xin cho con được sáng mắt (Mác 10:51 TTHĐ).

Khi Chúa ban cho bạn có một mục tiêu, bạn cần phải cho người khác biết về mục tiêu đó. Tuyên bố, nói ra chủ ý của bạn. Nói ra sự thay đổi bạn muốn thực hiện trong đời sống mình. Giải thích về điều bạn đang cầu xin Chúa làm. Bạn cần phải nói ra cho mọi người biết, bởi vì một đức tin kín giấu là một đức tin nông cạn.

Hôm qua, chúng ta đã xem đến câu chuyện của Ba-ti-mê, một người mù và bất ngờ được gặp Chúa Jêsus. Khi ông biết được rằng Chúa Jêsus đang ở gần bên, ông kêu lên để thu hút sự chú ý của Ngài. Ông đã thể hiện đức tin mình một cách công khai.

Mác 10:51 ghi lại câu đáp lại của Chúa Jêsus: “Đức Chúa Jêsus hỏi: “Con muốn Ta làm gì cho con?” Anh thưa: “Lạy Thầy, xin cho con được sáng mắt” (TTHĐ).

Tại sao Chúa Jêsus lại hỏi một câu hỏi như thế? Chắc chắn Chúa đã biết điều ông ta cần có.  Một người mù là một người bị xã hội thời đó ruồng bỏ, không làm được gì khác ngoại trừ đi xin ăn.

Dù như thế Chúa Jêsus đã bước đến bên người đó và hỏi rằng, “Con muốn Ta làm gì cho con?” Chẳng phải Chúa đã biết Ba-ti-mê cần điều gì rồi sao? Chẳng phải Chúa có thể đọc được suy nghĩ của Ba-ti-mê và thậm chí còn được thấy được nhu cầu rõ rệt của Ba-ti-mê sao? Chắc chắn là có rồi.

Nhưng Chúa Jêsus hỏi câu hỏi đó vì lợi ích của Ba-ti-mê. Bằng cách hỏi câu hỏi đó, Chúa đã cho Ba-ti-mê có thể công khai tuyên bố đức tin của mình. Ba-ti-mê nói rằng, “Xin cho con được sáng mắt” (Mác 10:51b TKHĐ). Nói một cách khác, Ba-ti-mê muốn Chúa Jêsus chữa lành cho mình.

Bạn sẽ không cầu xin Chúa Jêsus chữa lành trừ khi bạn tin rằng Chúa có thể làm được điều đó. Ba-ti-mê tin Chúa Jêsus chính là Đấng mà Ngài đã tuyên bố, tin rằng Chúa có thể làm và Ngài sẽ thay đổi ông. Đó là một lời tuyên xưng đức tin.

Đây là một điều thật tuyệt vời. Chúa Jêsus cũng hỏi bạn cùng một câu hỏi như thế: “Con muốn Ta làm gì cho con?” Chúa hỏi bạn câu hỏi đó mỗi ngày.

Chúa muốn sử dụng bạn. Chúa muốn ban phước cho bạn. Chúa muốn làm những điều lạ thường trong đời sống của bạn. Nhưng khi Chúa Jêsus hỏi Ngài có thể làm gì cho bạn, bạn phải trả lời trong đức tin.

Làm thể nào bạn có thể trả lời trong đức tin? Một cách để làm điều này là đặt ra một mục tiêu. Mỗi khi bạn đặt ra một mục tiêu, đó thật sự là một lời tuyên xưng đức tin.

Bạn cũng nên nói lên mục tiêu của mình một cách công khai. Càng nhiều người biết, bạn sẽ càng có được nhiều hỗ trợ, nhiều sự khích lệ, nhận được nhiều lời cầu thay và trách nhiệm nhiều hơn. Một lời tuyên bố công khai cũng thể hiện chiều sâu đức tin của bạn; nếu bạn muốn thực hiện một thay đổi lớn trong cuộc sống của bạn mà lại giữ điều đó riêng mình, đức tin của bạn chỉ là một đức tin nông cạn hời hợt.

Khi bạn công bố ra mục tiêu của mình, hãy nhớ rằng chỉ có Chúa là Đấng biết được tương lai. Vì vậy, khi bạn nói, “Tôi sẽ làm điều này,” hãy nhớ thêm vào câu “nếu đó là ý Chúa.”

Khi Chúa Jêsus hỏi bạn, “Con muốn Ta làm gì cho con?” hãy sẵn sàng với câu trả lời của mình. Và sau đó hãy sẵn sàng để chia sẻ điều đó ra cách công khai trong đức tin.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Nếu Chúa Cứu Thế Jêsus đang đối diện với bạn ngay bây giờ và hỏi rằng, “Con muốn Ta làm gì cho con?” bạn sẽ trả lời như thế nào?

2.    Cách đầu tiên Chúa muốn bạn công bố đức tin mình là chịu phép báp-tem. Báp-tem là một sự công khai xưng nhận đức tin của bạn trong Chúa Cứu Thế Jêsus và là một biểu tượng của đời sống mới của bạn trong Chúa Cứu Thế. Bạn cần thực hiện những bước nào để vâng phục Chúa trong phép báp-tem?

3.    Những mục tiêu nào bạn sẽ đặt ra ngày hôm nay là một bước của đức tin? Bạn sẽ xưng những mục tiêu đó ra một cách công khai như thế nào?

 

 

 


A SECRET FAITH IS A SHALLOW FAITH

By Rick Warren —

“Jesus asked him, 'What do you want me to do for you?’ The blind man answered, 'Teacher, I want to see'" (Mark 10:51 NCV).

When God gives you a goal, you need to go public with it. Announce your intention. State the change you want to make in your life. Explain what you’re asking God to do. You need to tell everybody, because a secret faith is a shallow faith.

Yesterday, we looked at the story of Bartimaeus, a man who was blind and unexpectedly encountered Jesus. When he realized Jesus was nearby, he cried out to get his attention. He demonstrated his faith publicly.

Mark 10:51 records Jesus’ reply: “Jesus asked him, 'What do you want me to do for you?’ The blind man answered, 'Teacher, I want to see’” (NCV).

Why in the world did Jesus ask this particular question? Surely he already knew what the man needed. The man was blind—a condition which, in that time and culture, made him an outcast with few options but to spend his days begging.

Still, Jesus walked over to the man and asked, “What do you want me to do for you?” Didn’t he already know what Bartimaeus needed? Couldn’t he read his mind, or even just see the man’s obvious need? Absolutely.

But Jesus asked the question for Bartimaeus’ benefit. By asking that question, he allowed Bartimaeus to publicly announce his faith. Bartimaeus said, “I want to see” (Mark 10:51 NCV). In other words, Bartimaeus wanted Jesus to heal him.

You don’t ask Jesus to heal you unless you believe he can do it. Bartimaeus believed Jesus was who he said he was—that Jesus could and would change him. It was a statement of faith.

Here’s the amazing thing. Jesus asks you the very same question: “What do you want me to do for you?” He asks it every day.

God wants to use you. He wants to bless you. He wants to do incredible things in your life. But when Jesus asks what he can do for you, you have to answer in faith.

How can you answer in faith? One way is by setting a goal. Every time you set a goal, it is actually a statement of faith.

You should also announce your goal publicly. The more people who know, the more support, encouragement, prayer, and accountability you’ll have. A public announcement also demonstrates the depth of your faith; if you want to make a major change in your life and you keep it to yourself, your faith is simply shallow.

As you announce your goal, remember that only God knows the future. So when you say, “I’m going to do this,” remember to add the phrase “if it’s God’s will.”

When Jesus asks you, “What do you want me to do for you?” be ready with your answer. And then be ready to publicly share it in faith.

Talk It Over

  • If Jesus Christ were to come face to face with you right now and ask, “What do you want me to do for you?” how would you answer?
  • The first way God wants you to announce your faith is to be baptized. Baptism is a public announcement of your faith in Jesus Christ and a symbol of your new life in Christ. What steps do you need to take to be obedient to Christ in baptism?
  • What goals are you going to set today that are a step of faith? In what way will you announce them publicly?