0224“Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài” (Rô-ma 8:28 BHĐ).

Hãy đối diện với điều này. Bạn và tôi thỉnh thoảng làm những việc dại dột sai lầm. Chúng ta đều có những sai phạm, lầm lỗi.

Nhưng không có sai sót, lỗi lầm nào bạn đã từng làm mà Chúa không có thể dùng nó để đem lại lợi ích cho công việc Ngài.  Bạn có thể mắc sai lầm, nhưng Chúa thì không bao giờ.

Kinh Thánh nói trong Rô-ma 8:28 rằng, “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài” (BHĐ).

Khi bạn mắc phải một sai lầm dại dột, Chúa nói rằng, “Ta có thể dùng tất cả điều đó cho công việc tốt lành của Ta.”

Tuy nhiên, tôi muốn nói cách rõ ràng rằng, đây không phải là một lời hứa cho tất cả mọi người. Câu Kinh Thánh này không có hứa rằng Chúa sẽ làm mọi sự thành tốt lành cho những kẻ đang sống nghịch lại với Ngài hay những người không sống theo mục đích của Ngài.

Lời hứa đó chỉ dành cho những người đến với Chúa và nói, “Lạy Chúa, con muốn sống cho mục đích của Chúa. Không phải lúc nào con cũng hiểu biết đúng đắn. Nhưng con muốn làm điều đúng. Con muốn theo Chúa, và con muốn tin cậy Ngài.” Hãy làm điều đó, thì Chúa sẽ lấy tất cả nhưng điều bạn làm để sử dụng nó cho việc tốt lành của Ngài.

Đó là một lý do để vui mừng.

Khi bạn đặt cuộc đời của mình vào trong tay Chúa, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ mắc phải những sai lầm dại dột nữa. Bạn vẫn sẽ còn làm những quyết định sai lầm. Bạn vẫn sẽ mắc phải những lỗi lầm sai phạm. Tuy nhiên Chúa có thể dùng tất cả điều đó cho chương trình của Ngài.

Không có một kế hoạch dự phòng nào cho cuộc đời của bạn. Chúa đã biết tất cả những sai lầm bạn sẽ mắc phải trước khi bạn được sinh ra. Chúa cũng đã biết Ngài sẽ sắp xếp những sai lầm đó đặt để vào trong chương trình của Ngài.

Điều đó có nghĩa là bạn không cần phải bận tâm, băn khoăn. Bạn có thể bước sang năm mới tin cậy rằng ân điển của Chúa đang hiện diện, làm việc trên đời sống của bạn.

Hãy nỗ lực làm việc hết lòng với những gì Chúa đã ban cho bạn. Chúa sẽ sắp đặt mọi thứ vào trong chương trình của Ngài.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bạn đã từng kinh nghiệm việc Chúa biến những lỗi lầm của mình thành điều ích lợi như thế nào? Bạn có thấy Chúa làm điều đó trong cuộc sống của những người khác như thế nào?

2.      Nếu bạn biết rằng Chúa có thể dùng những lỗi lầm của bạn cho việc tốt lành, thì cách nhìn của bạn về tương lai sẽ thay đổi như thế nào?

3.      Bạn sẽ thực hiện bước đức tin nào với lòng tự tin rằng Chúa đang làm việc cho sự ích lợi của Ngài trong đời sống của bạn?

 


 

 

God Can Use Your Mistakes For His Good

By Rick Warren — 

“We know that in all things God works for good with those who love him, those whom he has called according to his purpose” (Romans 8:28 GNT).

Let’s face it. You and I do foolish things from time to time. We make mistakes.

But nothing you ever do is beyond the capacity of God to use. You may make mistakes, but God doesn’t.

The Bible says in Romans 8:28: “We know that in all things God works for good with those who love him, those whom he has called according to his purpose” (GNT).

When you make a foolish mistake, God says, “I can fit that in too. I can use it all for good.”

I want to be clear, though. This isn’t a promise for everyone. The verse doesn’t say God works everything out for good for those living in rebellion against him or for those who aren’t living for his purposes.

The promise is for people who come to God and say, “I want to live for your purposes. I don’t always get it right. But I want to do the right thing. I want to follow you, and I want to trust you.” Do that, and God will take it all and use it for his good.

That’s a reason for joy.

When you put your life in his hands, it doesn’t mean you’ll never goof up again. You’ll still make bad decisions. You’ll still mess up. But God can fit it all into his plans.

There is no plan B for your life. God knew all the mistakes you’d make before you were born. He also knew he’d fit those mistakes into his plan.

That means you can relax. You can stop being anxious. You can move into the new year trusting God’s grace is active your life.

Do your best with what God has given you. God will work everything into his plan.

Talk It Over

  • How have you seen God turn your mistakes into good? How have you seen him do that in the lives of others?
  • If you know that God can use your mistakes for good, how does your outlook on the future change?
  • What step of faith will you take with confidence knowing that God is working for his good in your life?