0474“Những hạt rơi giữa bụi gai là những người đã nghe đạo nhưng để cho sự lo lắng, giàu sang, vui thú đời nầy làm nghẹt ngòi nên không trưởng thành được” (Lu-ca 8:14 TTHĐ).

Bạn không thể nghe được tiếng Chúa nếu đầu óc của bạn đầy dẫy với những suy nghĩ hay những quan tâm khác — đặc biệt là những lo lắng, kế hoạch và hoạt động. Nếu bạn luôn nghe đài phát thanh hay xem TV, thật khó để bạn có thể nghe được tiếng Chúa khi Ngài gọi. Để nghe được tiếng Chúa, bạn phải trừ bỏ đi những sự phân tâm, chi phối.

Chúa Jêsus dạy trong Lu-ca 8:7, “Một số khác rơi giữa bụi gai, cùng mọc lên với gai và bị gai làm cho nghẹt ngòi” (TTHĐ).

Trong câu chuyện Chúa Jêsus kể này, những hạt giống được gieo xuống và bắt đầu mọc lên — nhưng hạt giống lại ở trong đất đầy những cỏ dại. Vì vậy khi cây mọc lên, cỏ dại cũng mọc lên chung quanh nó. Cỏ dại làm nghẹt ngòi sức sống của cây và cây không bao giờ có thể đâm bông, kết trái.

Đây là ý nghĩa của điều Chúa Jêsus nói đến trong Lu-ca 8:7, “Những hạt rơi giữa bụi gai là những người đã nghe đạo nhưng để cho sự lo lắng, giàu sang, vui thú đời nầy làm nghẹt ngòi nên không trưởng thành được” (Lu-ca 8:14 TTHĐ).

Ba điều làm ngẹt ngòi sự tăng trưởng thuộc linh trong cuộc sống của bạn và ngăn trở bạn nghe tiếng Chúa là:

Lo lắng. Lo lắng là những bụi gai dại. Khi bạn bận tâm với những nan đề và áp lực của cuộc sống hằng ngày, sẽ thật sự khó cho bạn để có thể lắng nghe được tiếng Chúa.

Giàu có. Bạn có đang quá bận rộn kiếm sống đến nỗi bạn không có một cuộc sống không? Làm việc để trả tiền mua những thứ bạn không cần, để trả hết những khoản nợ mà không cần thiết phải mượn, hay để làm ra nhiều hơn số tiền mình thật sự cần là những điều có thể làm còi cọc sự tăng trưởng thuộc linh của bạn.

Vui thú. Không có gì sai trái với giải trí cả, nhưng hãy cẩn thận để bạn không trở nên quá bận rộn theo đuổi những vui chơi đến nỗi bỏ lỡ Chúa và những chương trình của Ngài cho cuộc đời bạn.

Bạn có biết điều gì luôn đúng về cỏ dại không? Bạn không cần phải chăm bón chúng. Chúng tự động mọc lên. Thật ra, cỏ dại là dấu hiệu của sự bỏ bê. Nếu bạn thấy cỏ dại trong sân hay vườn của mình, điều đó có nghĩa là bạn không chăm sóc đến vườn nhà mình.

Điều này cũng đúng cho đời sống thuộc linh của bạn. Cỏ dại trong đời sống thuộc linh của bạn cho thấy rằng bạn không chú ý đến thì giờ với Chúa.

Hãy dành thì giờ mỗi ngày để chăm sóc khu vườn thuộc linh của bạn. Hãy nhổ đi những cỏ dại ngay khi chúng vừa xuất hiện để chúng không giành lấy chỗ của những việc tốt Chúa muốn làm trong bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn đang tranh chiến với những “cỏ dại” của lo lắng, giàu sang và lạc thú như thế nào?

2.    Làm thế nào để bạn có thể loại bỏ những cỏ dại đó ra khỏi cuộc sống của mình?

3.    Bạn dành bao nhiêu thì giờ của ngày trong sự yên lặng? Điều gì có thể thay đổi trong cuộc sống của bạn nếu bạn dành nhiều thì giờ hơn cho những khoảnh khắc yên lặng, an tĩnh?

 

 

 

 

 


THREE THINGS THAT KEEP YOU FROM HEARING GOD

By Rick Warren —

“The seed that fell among thorns stands for those who hear, but as they go on their way they are choked by life’s worries, riches and pleasures, and they do not mature" (Luke 8:14 NIV).

You can’t hear God if your mind is crowded with other thoughts or concerns—particularly worries, plans, and activities. If you’re always listening to the radio or watching tv, it’s difficult to hear God when he calls. To hear God, you have to eliminate distractions.

Jesus says in Luke 8:7, “Some other seeds fell where thornbushes grew up and choked the plants” (CEV).

In this story Jesus tells, seeds are planted and begin to grow—but the seeds are in weed-infested soil. So, as the plant grows, the weeds grow up around it. The weeds choke out the life of the plant, and it never bears fruit.

Here’s what Jesus says is the meaning of Luke 8:7: “The seed that fell among thorns stands for those who hear, but as they go on their way they are choked by life’s worries, riches and pleasures, and they do not mature” (Luke 8:14 NIV).

Three things can choke spiritual growth in your life and keep you from hearing God:

Worry. Worries are weeds. When you’re preoccupied with the problems and pressures of daily living, it’s harder to hear God.

Riches. Are you so busy making a living that you don’t make a life? Working to pay bills for things you don’t need, to get out of unnecessary debt, or to make more money than you actually need can stunt your spiritual growth.

Pleasure. There’s nothing wrong with pleasure, but be careful that you don’t become so busy pursuing fun that you miss God and his plans for your life.

Do you know what’s always true of weeds? You don’t have to cultivate them. They grow automatically. In fact, weeds are a sign of neglect. If you see weeds in your yard or garden, it means you’re not tending it.

It’s the same with your spiritual life. The weeds in your spiritual life show that you’re neglecting time with God.

Spend time each day tending to your spiritual garden. Pluck out the weeds as soon as they appear so they don’t take over the good work God wants to do in you.

Talk It Over

  • How do you struggle with the “weeds” of worry, riches, and pleasure?
  • How can you eliminate those weeds from your life?
  • How much of your day is spent in silence? What might change about your life if you made more time for silence and quiet moments?