“Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và sự sống dư dật. Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.”  Giăng 10:10-11

Những gì từ trong tim chúng ta thường quyết định những gì mình cảm thấy được khi nhìn người khác.  Khi nhìn thấy một đám đông, rất dễ cho chúng ta cảm thấy khó chịu hoặc mất kiên nhẫn. Nhưng khi trông thấy một đám đông, Chúa Jêsus “động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn.” (Ma-thi-ơ 9:36).

Đó cũng là cách Chúa nhìn bạn: với lòng thương xót.  Ngài không hạ bạn xuống. Ngài nâng bạn lên! Cho dù bạn cảm thấy mình đang tức giận, đang bị tổn thương hay bị phản bội như thế nào, Chúa Jêsus sẽ luôn đáp lại với lòng thương xót. Ngài biết chúng ta bất lực như thế nào khi không có Ngài, “như chiên không người chăn dắt.”

Không có người chăn, chiên không thể tự vệ được. Chiên không có móng vuốt, không chạy nhanh và răng không được sắc bén. Nó cần có sự bảo vệ của người chăn.

Xuyên suốt Kinh Thánh, chiên là biểu tượng của dân sự Đức Chúa Trời. Giăng 10:10-11 nói rằng, “Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và sự sống dư dật. Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.”

Lòng thương xót như vậy chỉ có thế đến từ Chúa Jêsus, Đấng Chăn Nhân Lành của chúng ta. Và nó khác với sự cảm thông và đồng cảm.

Sự cảm thông nói rằng, “Tôi rất lấy làm đáng tiếc vì bạn phải chịu tổn thương,” và nó dừng lại ngay tại đó. Đồng cảm là một cam kết sâu sắc hơn nó nói rằng, "Tôi đau đớn với bạn." Nhưng lòng thương xót nói: “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để chấm dứt sự tổn thương của bạn.”

Và đó là tâm điểm, là điều Chúa Jêsus đã làm qua cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Ngài. Chúa đã làm bất cứ những gì cần thiết để chấm dứt sự tổn thương của bạn, ngay cả khi điều đó có nghĩa là Ngài phải chết trên thập tự, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bị đinh đóng vào chân tay. Lòng thương xót là làm bất cứ điều gì cần làm.

Chúa Jêsus cho biết lý do Ngài đến “không phải để được hầu việc mà để phục vụ người khác và và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45).  Hãy chú ý đến hai chữ “phục vụ” và “hiến dâng”. Nó xác định ý nghĩa của việc theo Chúa Jêsus.

Bạn có nhìn những người đang bị tổn thương và bất lực theo cái nhìn của Chúa Jêsus không? Bạn có đầy dẫy tình yêu và lòng thương xót, sẵn sàng làm bất cứ điều gì mình có thể làm để chấm dứt nỗi đau của họ không?

Kinh Thánh nhiều lần cho chúng ta biết rằng khi Chúa Jêsus nhìn những người đang đau khổ, Ngài động lòng thương xót. Đức Chúa Trời muốn bạn giống như Ngài, nghĩa là cũng nhìn người khác theo cách như vậy.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy tả lại một lần bạn động lòng thương xót với một người nào đó. Phản ứng của bạn đã phản ánh được lòng thương xót của mình như thế nào?

2.    Có khó để bạn nhìn thấy được Chúa là Đấng thương xót không? Tại sao có hay tại sao không?

3.    Bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời muốn bạn có được lòng trắc ẩn hơn với người khác trong những lãnh vực nào của đời sống mình?

 

 

 


LOOK AT OTHERS THE WAY GOD LOOKS AT YOU

BY RICK WARREN — 

I came so that my sheep will have life and so that they will have everything they need. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep.”  John 10:10-11 (GW)

What’s in our hearts often determines what we feel when we look at people. When we see a crowd, we can easily get irritated or impatient. But when Jesus saw a crowd, “he had compassion for them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd” (Matthew 9:36 ESV).

That’s the same way God looks at you: with compassion. He doesn’t put you down. He lifts you up! No matter how angry, hurt, or betrayed you feel, Jesus will always respond with compassion. He knows how helpless we are without him, “like sheep without a shepherd.”

Without a shepherd, sheep are defenseless. They don’t have any claws, they don’t run fast, and their teeth are not very sharp. They need the protection of a shepherd.

Throughout the Bible, sheep are a symbol of God’s people. John 10:10-11 says, “I came so that my sheep will have life and so that they will have everything they need. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep” (GW).

That kind of compassion comes only from Jesus, our Good Shepherd. And it’s different from sympathy and empathy.

Sympathy says, “I’m sorry you’re hurt,” and it stops there. Empathy is a deeper commitment that says, “I hurt with you.” But compassion says, “I will do anything it takes to stop your hurt.”

And that is, in essence, what Jesus did through his life, death, and resurrection. He did anything it took to stop your hurt, even if it meant dying on the cross, even if it meant having nails pounded through his hands and feet. Compassion does whatever it takes.

Jesus said the reason he came was “not to be served but to serve others and to give his life as a ransom for many” (Mark 10:45 NLT). Notice the two words “serve” and “give.” They define what it means to follow Jesus.

Do you look at people who are hurting and helpless the way Jesus does? Are you full of love and compassion, willing to do whatever you can to stop their pain?

The Bible repeatedly tells us that when Jesus looked at people in pain, he was moved with compassion. God wants you to be like him, which means looking at others the same way.

Talk It Over

  • Describe a time you were moved with compassion for someone. How did your response reflect your compassion?
  • Do you struggle seeing God as compassionate? Why or why not?
  • In what areas of your life do you think God wants to build more compassion for others?