“Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen chúng, và chúng theo ta. Ta ban cho chúng sự sống đời đời. Chúng sẽ không bao giờ chết mất.  Chẳng ai cướp được chúng khỏi tay ta.” Giăng 10:27-28

Bạn không thể tự cứu mình — nhưng bạn không cần phải làm như vậy! Tất cả những gì bạn cần làm là đặt tay mình trong tay Chúa và nói rằng: “Chúa ơi, con xin phó thác tất cả cho Ngài — tất cả những gì tốt và xấu của đời sống con. Con không hoàn hảo, nhưng Chúa là hoàn hảo, và vì vậy con sẽ đón nhận món quà cứu rỗi của Ngài.”

Khi bạn làm điều đó, bạn có thể thư giãn trong sự cứu rỗi của mình.

Nhưng sẽ có những ngày mà bạn muốn buông tay Chúa ra. Bạn sẽ muốn lui lại và nói rằng, “Tôi thậm chí không biết mình đang tin vào điều gì.” Nhưng Chúa sẽ không bao giờ buông tay bạn, vì Ngài yêu bạn rất nhiều.

Chúa Jêsus nói rằng: “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen chúng, và chúng theo ta. Ta ban cho chúng sự sống đời đời. Chúng sẽ không bao giờ chết mất.  Chẳng ai cướp được chúng khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha.” (Giăng 10:27-29).

“Sự sống đời đời” mà Đức Chúa Trời ban cho bạn bắt đầu ngay giây phút bạn đặt tay mình trong tay Chúa, và bạn không thể nào đánh mất nó đi một khi bạn có được. Tại sao? Vì sự cứu rỗi của bạn không dựa trên việc làm nhiều điều tốt hơn điều xấu. Nó dựa trên công lao của Chúa Jêsus Christ.

Nếu bạn có thể lên thiên đàng chỉ bằng cách làm một người tốt, thì việc Chúa Jêsus chết trên thập tự giá là một sự lãng phí hoàn toàn của những đau khổ, buồn phiền, buồn bã và đau đớn. Nếu có bất kỳ cách nào khác để bạn có vào thiên đàng mà không cần đến Chúa Jêsus Christ, thì Đức Chúa Trời đã chọn nó rồi. Nhưng không còn có cách nào khác.

Chúa Jêsus “đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất” (Lu-ca 19:10), điều này có nghĩa là thế giới này bị hư mất. Mọi người sẽ không được lên thiên đàng. Nếu mọi người đều được tự động vào thiên đàng, thì Chúa Jêsus đã không cần phải xuống thế, sống một đời sống hoàn hảo, rồi “gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên thập tự, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình” (IPhi-e-rơ 2:24).

Khi bạn đặt đời sống mình trong tay Chúa, Ngài hứa rằng sẽ nắm giữ bạn mãi mãi. Đây là lý do vì sao bạn có thể thư giãn trong sự cứu rỗi của mình. Nếu bạn thực sự tin cậy nơi Đấng Christ và biết rằng bạn không thể lên thiên đàng bằng nỗ lực của chính mình, thì không gì có thể cướp đi sự cứu rỗi của bạn — không phải Sa-tan, buồn rầu, bệnh tật hay xã hội này. Bạn đang nằm trong tay của Người Chăn Nhân Lành.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Khi bạn cố sức “giúp đỡ” Đức Chúa Trời cho sự cứu rỗi của mình, điều đó nói lên sự hiểu biết của bạn về ân điển là như thế nào?

2.    Điều gì sẽ thay đổi cuộc sống của bạn nếu bạn “thư giãn” trong sự cứu rỗi của mình?

3.    Thi 23:1 nói rằng: “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ không thiếu thốn gì.” Bạn cảm thấy mình còn cần điều gì khác nữa trong cuộc sống ngoài Đấng Christ ra?

 

Nếu bạn muốn có được sự an ninh trong tình yêu không dời chuyển của Chúa và những lời hứa không bao giờ bị phá vỡ, thì hãy đặt mình dưới sự chăm sóc của Người Chăn Nhân Lành.

Bạn có thể bắt đầu với lời cầu nguyện đơn giản sau:

“Lạy Chúa, con biết mình là một tội nhân và con xin Chúa tha thứ cho con. Con tin Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời. Con tin rằng Ngài đã chết vì tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy nơi Ngài là Cứu Chúa con và đi theo Ngài là Chúa. Lạy Chúa Jêsus, xin hãy bước vào đời sống con và thay đổi những ưu tiên, giá trị, mục đích và hướng đi của con. Biến đổi con trở nên người theo như ý Ngài muốn. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 


GOD WON’T LET GO OF YOUR HAND

BY RICK WARREN —  

“My sheep listen to my voice; I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never die, and no one can steal them out of my hand.”  John 10:27-28 (NCV)

You can’t save yourself—but you don’t have to! All you need to do is put your hand in God’s hand and say, “God, I surrender it all to you—all the good and bad parts of my life. I’m not perfect, but you are, and so I’m accepting your gift of salvation.”

When you do that, you can relax in your salvation.

But some days, you’ll want to let go of God’s hand. You’ll want to pull back and say, “I don’t even know what I believe.” But God is never going to let go of your hand, because he loves you too much.

Jesus says, “My sheep listen to my voice; I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never die, and no one can steal them out of my hand. My Father gave my sheep to me. He is greater than all, and no person can steal my sheep out of my Father’s hand” (John 10:27-29 NCV).

The “eternal life” God gives you begins the moment you put your hand in his, and you can’t lose it once you’ve got it. Why? Because your salvation is not based on having more good works to outweigh your bad works. It’s based on the merits of Jesus Christ.

If you could get to heaven simply by being a nice person, then Jesus dying on the cross was a total waste of suffering, sorrow, sadness, and pain. If there was any other way for you to get into heaven except by Jesus Christ, God would have chosen it. But there was no other way.

Jesus “came to seek and to save the lost” (Luke 19:10 NIV), which means the world is lost. Everyone is not going to heaven. If everyone was automatically going to heaven, Jesus did not need to come to Earth, live a perfect life, and then carry “our sins in his body to the cross, so that we might die to sin and live for righteousness” (1 Peter 2:24 GNT).

When you put your life in God’s hand, he promises he will hold on to you forever. This is why you can relax in your salvation. If you truly trust in Christ and know that you’re not getting to heaven on your own efforts, then nothing can steal your salvation from you—not Satan, sorrow, sickness, or society. You’re in the hand of the Good Shepherd.

Talk It Over

  • When you try to “help” God with your salvation, what does it say about your understanding of grace?
  • What would change about your life if you “relaxed” in your salvation?
  • Psalm 23:1 says, “The LORD is my shepherd; I have all that I need” (NLT). What else do you feel like you need in life besides Christ?

If you want the security of God’s unwavering love and unbreakable promises, then place yourself under the Good Shepherd’s care.

You can start by praying this simple prayer: “Dear God, I know I’m a sinner, and I ask for your forgiveness. I believe Jesus Christ is your Son. I believe he died for my sin and that you raised him to life. I want to trust him as my Savior and follow him as Lord. Jesus, please come into my life and change my priorities, my values, my purpose, and my direction. Transform me into the person you want me to be. In Jesus’ name I pray. Amen.”