“Khi đã đem chiên ra hết thì người chăn đi trước, chiên theo sau vì chiên quen tiếng người chăn.” Giăng 10:4

Hôm qua chúng ta đã xem đến sự tốt lành của Đức Chúa Trời trong việc Ngài dẫn dắt và bảo vệ bạn như thế nào. Hôm nay chúng ta sẽ xem thêm ba lợi ích do sự nhân lành của Đức Chúa Trời: cách Ngài hướng dẫn, bảo vệ và cứu chuộc.

Chúa dẫn dắt bạn. Khi bạn mơ hồ hoặc mất định hướng, Chúa Jêsus sẽ tìm gặp bạn và đem bạn về. Giống như chiên, chúng ta có khuynh hướng đi lang thang — và chúng ta bị lạc lối. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã sai Chúa Jêsus để tìm kiếm và giải cứu chúng ta, “tìm và cứu những người bị hư mất” (Lu-ca 19:10).

Tại sao? Vì mỗi một người trong chúng ta đều quan trọng đối với Chúa.

Khi Đức Chúa Trời đem bạn trở về sau khi lang thang xa Ngài, Ngài sẽ không trừng phạt bạn, nhưng Ngài có thể kỷ luật bạn. Giống như người chăn giữ chân con chiên dễ lang thang, Đức Chúa Trời có thể cho bạn đi khập khiễng để bạn không còn đi vẩn vơ.

Chúa canh giữ bạn. Nếu bạn vấp chân hay té ngã, Chúa Jêsus sẽ giải cứu bạn và đặt bạn lại trên con đường phục hồi.

Chúng ta không chỉ lang thang, mà giống như chiên, chúng ta cũng vấp ngã. Tin tốt lành ở đây là bạn có thể chạy đến cùng Chúa Jêsus mỗi khi bạn gặp khó khăn và trông đợi Chúa sẽ giải cứu và phục hồi.

Chúa Jêsus phán rằng: “Ai trong các ngươi có một con chiên bị ngã xuống hố trong ngày sa-bát mà lại không kéo nó lên sao? Huống chi con người còn quý hơn chiên biết chừng nào! “(Ma-thi-ơ 12:11-12).  Nếu việc cứu một con vật bị vấp ngã là điều bình thường, thì chẳng phải Đức Chúa Trời cũng sẽ làm như vậy khi bạn vấp ngã sao?

Đức Chúa Trời cứu bạn. Nếu bạn tin cậy Ngài sẽ cứu mình, Chúa Jêsus sẽ giữ lời hứa Ngài và làm điều đó.

Việc cứu lấy mình không phải là việc của bạn. Việc của bạn chỉ đơn giản là đặt tay mình trong tay Chúa và nói rằng: “Con hoàn toàn là của Chúa – cả điều tốt, điều xấu và điều rất xấu xa”. Chúa yêu bạn nhiều đến mức Ngài không bao giờ buông bỏ bạn.

Chúa Jêsus đã nói như thế này: “Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha” (Giăng 10:29).

Khi bạn tin cậy Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, bạn không còn đơn độc nữa. Khi bạn cảm thấy lạc lối, mơ hồ, hoặc giống như bị sa vào hố, thì bạn có thể tin tưởng rằng Đấng Chăn Chiên Nhân Lành luôn ở cùng bạn. Ngài sẽ hướng dẫn, bảo vệ và cứu vớt bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Chúa đã mang bạn trở lại sau khi lang thang xa Ngài khi nào? Bạn đã kinh nghiệm như thế nào về sự sửa trị của Chúa để Ngài ngăn trở bạn không đi lang thang như thế nữa?

2.    Chúa đã giải cứu bạn khỏi hoàn cảnh tồi tệ khi nào? Đức tin của bạn đã thay đổi như thế nào qua kinh nghiệm đó?

3.    Chúa hứa rằng sẽ không bao giờ lìa bỏ bạn và luôn dõi theo bạn. Biết được điều đó có ảnh hưởng như thế nào đến cách bạn đưa ra những quyết định?

 

Bạn có thể sống trong sự nhân lành của Chúa mỗi ngày.

Nếu bạn muốn có được sự an ninh trong tình yêu không dời chuyển của Chúa và những lời hứa không bao giờ bị phá vỡ, thì hãy đặt mình dưới sự chăm sóc của Đấng Chăn Nhân Lành.

Bạn có thể bắt đầu với lời cầu nguyện đơn giản sau: “Lạy Chúa, con biết mình là một tội nhân và con xin Chúa tha thứ cho con. Con tin Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời. Con tin rằng Ngài đã chết vì tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy nơi Ngài là Cứu Chúa của con và con đi theo Ngài là Chúa. Lạy Chúa Jêsus, xin hãy bước vào đời sống con và thay đổi những ưu tiên, giá trị, mục đích và hướng đi của con. Biến đổi con trở nên người theo như ý Ngài muốn.  Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 


How Jesus Treats His Sheep

BY RICK WARREN —

“When he has led out all of his sheep, he walks in front of them, and they follow, because they know his voice.” John 10:4 (CEV)

Yesterday we looked at how the goodness of God directs and protects you. Today we’ll look at three more benefits of God’s goodness: how he guides, guards, and saves you through Jesus, the Good Shepherd.

God guides you. When you get confused or wander away, Jesus will find you and bring you back. Much like sheep, we tend to wander—and we get lost. So God sent Jesus on a search and rescue mission to save us, “to seek and save those who are lost” (Luke 19:10 NLT).

Why? Because every single one of us matters to him.

When God brings you back from wandering away from him, he will not punish you, but he may discipline you. Like a shepherd that wraps the legs of a sheep that is prone to wander, God may give you a limp to keep you from wandering.

God guards you. If you fail or fall, Jesus rescues you and sets you on the road to recovery.

We not only wander, but, just like sheep, we also stumble and fall. The good news is that you can run to Jesus every time you mess up and expect him to rescue and restore you.

Jesus said, “If any of you has a sheep and it falls into a pit on the Sabbath, will you not take hold of it and lift it out? How much more valuable is a person than a sheep!” (Matthew 12:11-12 NIV) If it’s common sense to rescue an animal that stumbles, won’t God act the same way toward you when you stumble?

God saves you. If you trust him to save you, Jesus will keep his promise to do just that.

It’s not your job to save yourself. Your job is simply to put your hand in God’s and say, “I’m all yours—the good, the bad, and the ugly.” God loves you too much to ever let you go.

Jesus said it like this: “My Father gave my sheep to me. He is greater than all, and no person can steal my sheep out of my Father’s hand” (John 10:29 NCV).

When you trust in Jesus as your Savior, you’re no longer on your own. When you feel lost, confused, or like you’ve fallen into a pit, you can trust that the Good Shepherd is always there for you. He will guide you, guard you, and save you.

Talk It Over

1.    When has God brought you back from wandering away from him? How have you experienced his discipline to keep you from wandering in that same way again?

2.    When did God rescue you from a bad situation? In what ways did your faith change through that experience?

3.    God promises never to leave you and to always come after you. How does that knowledge influence how you make decisions?

You can live in God’s goodness every day.

If you want the security of God’s unwavering love and unbreakable promises, start by placing yourself under the Good Shepherd’s care.

You can start by praying this simple prayer: “Dear God, I know I’m a sinner, and I ask for your forgiveness. I believe Jesus Christ is your Son. I believe he died for my sin and that you raised him to life. I want to trust him as my Savior and follow him as Lord. Jesus, please come into my life and change my priorities, my values, my purpose, and my direction. Transform me into the person you want me to be. In Jesus’ name I pray. Amen.”