“Nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương . . . Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; nhưng Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người.”  Ê-sai 53:5-6

Mỗi người trong chúng ta đều có một lý do chính đáng để mang mặc cảm tội lỗi. Không ai làm tất cả mọi việc đúng cách, phải lẽ cả! Chúng ta làm tổn thương người khác. Chúng ta hành động cách ích kỷ. Thường thì chúng ta nói và làm những điều không tử tế nhất với những người chúng ta yêu thương nhất.

Giống như bạn không thể che giấu tội lỗi của mình với Đức Chúa Trời, bạn cũng không thể che giấu mặc cảm tội lỗi của mình với Ngài. Không chỉ vậy, khi bạn cố gắng che đậy mặc cảm tội lỗi của mình, chúng sẽ bắt đầu ăn lần ăn mòn bạn từ bên trong.

Chỉ có một điều duy nhất có thể làm để vứt bỏ mặc cảm tội lỗi: Hãy xưng tội lỗi mình ra và tin cậy nơi sự tha thứ của Chúa. Từ “xưng tội” trong Kinh Thánh tiếng Hy Lạp là homologeo. Homo có nghĩa là giống nhau. Logeo có nghĩa là “nói”. Vì vậy, xưng tội đơn giản có nghĩa là đồng ý với Chúa: “Chúa là đúng. Con đã sai."

Mọi điều mà bạn sẽ làm sai trái — bao gồm cả những điều bạn sẽ làm vào ngày mai, tuần tới và 10 năm nữa — đều đã được trả giá. Đó là sự tốt lành của Chúa.

Chúa Jêsus gánh lấy mọi tội lỗi của bạn trên Ngài. Ngài cho bạn nhận được sự tốt lành của Ngài — sự công bình của Ngài. Đây là lẽ thật cơ bản, nền tảng nhất của Kinh Thánh: Linh hồn tan vỡ của bạn sẽ trở nên nguyên vẹn trong Chúa.

Kinh Thánh nói trong Ê-sai 53:5-6 rằng, “Nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương . . . Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; nhưng Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người.”

Nếu bạn không thấy rằng mình đã được tha thứ, điều đó có nghĩa là bạn chưa hoàn toàn hiểu hết được sự tốt lành của Chúa. Khi Chúa Jêsus chết, Ngài đã trả hết mọi tội lỗi của bạn, ném chúng xuống nơi sâu nhất của biển, và dựng một tấm bảng “CẤM CÂU”.

Hãy xưng nhận tội lỗi mình ra cho Chúa. Và vì Ngài tha thứ và quên đi tội lỗi của bạn nên bạn sẽ không cần phải lôi nó ra làm gì nữa.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Một số cách để giải quyết mặc cảm tội lỗi mà mọi người thường làm nhưng không lành mạnh là gì?

2.    Có mặc cảm tội lỗi nào bạn cần phải buông bỏ hôm nay không? Điều gì đang cản trở bạn làm điều đó?

3.    Tại sao niềm vui là kết quả tự nhiên của việc hiểu biết được ân điển của Đức Chúa Trời?

 

Câu trả lời cho mặc cảm tội lỗi của bạn không phải là che giấu nó nhưng là để thú nhận những gì bạn đã làm.

Kinh Thánh nói rằng, “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (IGiăng 1:9). Và Kinh Thánh cũng nói rằng bạn không thể làm việc để được vào thiên đàng: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu — điều đó không đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời — không phải bởi việc làm, nên không ai có thể khoe khoang” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Nếu bạn đã sẵn sàng xưng nhận tội lỗi mình và tin cậy Chúa Jêsus cho đời sống mình, hãy bắt đầu với lời cầu nguyện này:

“Lạy Chúa, con biết rằng mình là người có tội, và con xin Chúa tha thứ cho con. Con tin Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời. Con tin rằng Chúa đã chết vì tội lỗi con và Ngài đã khiến Chúa Jêsus sống lại. Lạy Chúa Jêsus, con tin cậy Ngài và xin Ngài làm Cứu Chúa của con. Con xin theo Ngài từ ngày hôm nay. Con xin đón nhận món quà cứu rỗi cách nhưng không của Chúa.  Xin hướng dẫn đời sống con, và giúp con làm theo ý muốn Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 


THERE’S ONLY ONE WAY TO GET RID OF GUILT

BY RICK WARREN —

But He was pierced for our offenses, He was crushed for our wrongdoings . . . All of us, like sheep, have gone astray, each of us has turned to his own way; but the Lord has caused the wrongdoing of us all to fall on Him. ”Isaiah 53:5-6 (NASB)

Every one of us has a good reason to feel guilt. Not one does everything right! We hurt other people. We act selfishly. Often the unkindest things we say and do are to the people we love the most.

Just like you can’t hide your sins from God, you can’t hide your guilt from him either. Not only that, but when you try to cover up your guilty feelings, they start to eat at you on the inside.

Only one thing works to get rid of guilt: Confess your sins, and trust in God’s forgiveness. The word “confession” in the Bible in Greek is homologeo. Homo means “same.” Logeo means “to speak.” So confession simply means to agree with God: “You’re right, God. I was wrong.”

Everything you’re going to do wrong—including the stuff you’re going to do tomorrow, next week, and 10 years from now—has already been paid for. That is the goodness of God.

Jesus takes all your guilt on himself. He gives you his goodness—his righteousness. This is the most basic, fundamental truth of the Bible: Your broken soul becomes whole again in him.

The Bible says in Isaiah 53:5-6, “But He was pierced for our offenses, He was crushed for our wrongdoings . . . All of us, like sheep, have gone astray, each of us has turned to his own way; but the Lord has caused the wrongdoing of us all to fall on Him” (NASB).

If you don’t feel forgiven, it means you don’t fully understand God’s goodness. When Jesus died, he covered all your sins, threw them into the deepest part of the sea, and put up a “No Fishing” sign.

Confess your sin to God. And because he forgives and forgets your sin, you’ll have no need to drag it out again.

Talk It Over

What are some common but unhealthy ways people try to handle guilt?

Is there guilt you need to let go of today? What is holding you back from making that choice?

Why is joy a natural result of understanding God’s grace?

The answer to your guilt is not to hide it; it’s to confess what you’ve done.

The Bible says, “If we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness” (1 John 1:9 CSB). And it also says that you cannot earn your way into heaven: “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you’re ready to confess your sins and to trust Jesus with your life, start with this prayer:

“Dear God, I know I’m a sinner, and I ask for your forgiveness. I believe Jesus Christ is your Son. I believe that he died for my sin and that you raised him to life. Jesus, I want to trust you as my Savior and follow you as Lord from this day forward. I accept your free gift of salvation. Guide my life, and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”