0451“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, Chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi” (Châm Ngôn 3:5-6 Bản Truyền Thống Hiệu Đính).

Có thể ngay lúc này bạn đang phải đối diện với một ngõ cụt — về mặt tài chánh, tình cảm, hay các mối quan hệ. Nhưng nếu bạn tin cậy Chúa và cứ tiến tới trong đức tin, ngay cả khi bạn không thấy được lối thoát, Chúa sẽ mở đường cho bạn.

Chương trình của Chúa sẽ trở nên dễ hiểu hơn khi bạn đi theo con đường Ngài vạch ra trước mặt bạn, nhưng sự hiểu biết không phải là điều kiện cần thiết để bạn bắt đầu bước theo con đường Chúa định.

Châm Ngôn 4:18 cho biết rằng, “Đường người công chính sáng như mặt trời chiếu rạng, Càng sáng thêm cho đến giữa trưa” (BTTHĐ*).

Rồi sẽ có một ngày bạn sẽ đứng trong ánh sáng toàn hảo của cõi đời đời và nhìn thấy một bức tranh toàn diện. Bạn sẽ thấy mục đích của Chúa đằng sau những con đường Ngài đã đặc biệt chọn ra cho bạn.

Trong khi chờ đợi, hãy làm theo những gì Châm Ngôn 3:5-6 đã dạy, “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, Chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi” (BTTHĐ*).

Hãy kiên nhẫn. Chúa biết Ngài đang làm điều gì. Chúa biết điều nào là tốt nhất cho bạn. Và bạn có thể tin cậy Chúa bởi vì Ngài là nhân lành.

Bạn có thể không nhìn thấy được kết quả ở cuối con đường, nhưng Chúa có thể nhìn thất được. Tất cả những nan đề, những đau lòng, những khó khăn, và những trì hoãn đó — tất cả những điều khiến cho bạn đặt câu hỏi “tại sao”—một ngày nào đó sẽ được sáng tỏ trong ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa.

Nhưng trong lúc này, bạn đang học để tin cậy nơi Chúa. Vì vậy, hãy cứ tiếp tục bước theo con đường mà Chúa đã đặt ra cho bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Trong quá khứ, Chúa đã “mở lối” ra cho bạn như thế nào khi bạn đã nghĩ rằng không còn có lối thoát nào nữa?

2.    Điều gì ngăn trở bạn tin cậy Chúa “với tất cả tấm lòng của mình”?

3.    Con đường nào bạn có thể bắt đầu đi hôm nay cho dù đích đến không được hoàn toàn rõ ràng?

 

 

 

 


GOD WILL MAKE A WAY

By Rick Warren — 

“Trust in the LORD with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways submit to him, and he will make your paths straight" (Proverbs 3:5-6 NIV).

You may be facing a dead end right now—financially, emotionally, or relationally. But if you trust God and keep on moving forward in faith, even when you don’t see a way, he will make a way.

God’s plan will become more understandable as you head down the path he sets before you, but understanding is not a requirement for you to start down the path.

Proverbs 4:18 says, “The path of the righteous is like the morning sun, shining ever brighter till the full light of day” (NIV).

One day you will stand in the full light of eternity and view the big picture. You’ll see God’s purpose behind the path he specifically chose for you.

In the meantime, do what Proverbs 3:5-6 says: “Trust in the LORD with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways submit to him, and he will make your paths straight” (NIV).

Be patient. God knows what he’s doing. He knows what is best for you. And you can trust him because he’s good.

You may not be able to see the end result, but God can. All those problems, heartaches, difficulties, and delays—all the things that make you ask “why”—will one day be clear in the light of God’s love.

But for now, you’re learning to trust God. So go ahead and keep heading down that path he’s laid out for you.

Talk It Over

  • How has God “made a way” for you in the past when you thought there was no way?
  • What keeps you from trusting in the Lord “with all your heart”?
  • What path can you begin to start down today, even though the destination isn’t absolutely clear?