“Khi tâm linh con nao sờn mòn mỏi trong con, chính Ngài biết rõ lối con đi.” (Thi 142:3).

Chúa không muốn bạn ngã lòng và bỏ cuộc vào giữa đời. Ngài muốn bạn đến mức đích. Chúa kêu gọi bạn hãy ngước lên, đừng bỏ cuộc.

Thi Thiên 142:3 nói rằng, “Khi tâm linh con nao sờn mòn mỏi trong con, chính Ngài biết rõ lối con đi.”

Hôm qua chúng ta đã nói đến hai nguyên nhân đem đến sự ngã lòng: mệt mỏi và thất vọng. Khi tiếp tục đọc suốt Nê-hê-mi đoạn 4, chúng ta thấy được thêm hai nguyên nhân nữa.

Nguyên nhân thứ ba của sự ngã lòng là thất bại. Khi dân Y-sơ-ra-ên qua được nửa chặng đường trong việc xây lại tường thành Giê-ru-sa-lem, họ tự hỏi không biết mình sẽ được thành công hay không: “Liệu chúng ta có hoàn tất được việc xây dựng lại tường thành này không?” (Nê-hê-mi 4:10). Việc này mất nhiều thời gian hơn là họ suy định, và họ cảm thấy thất bại, nản lòng.

Sự thật ở đây là, không ai thành công ngay từ ban đầu. Cách duy nhất để bạn thành công trong cuộc sống là qua thất bại và học biết được từ những việc không kết quả. Thất bại là một bước để dẫn đến thành công! Cái khác nhau giữa người thành công và không thành công là điều này: Người thành công coi thất bại là một bước lùi tạm thời. Người không thành công coi thất bại là một biểu hiện trong tính cách của họ. Châm 24:16 nói rằng, “Vì người tin kính dù ngã bảy lần cũng đứng lên được.”

Nguyên nhân thứ tư của sự ngã lòng là sợ hãi. Những kẻ thù nghịch của dân Y-sơ-ra-ên không những chỉ chế nhạo những nỗ lực để xây dựng lại tường thành, mà họ còn đe dọa rằng: “Chúng sẽ không hay không biết gì cho đến chừng chúng ta đến giữa chúng, giết chúng và làm cho chúng phải ngưng công việc” (Nê-hê-mi 4:11). Nghe được kẻ thù của bạn nói như thế là một lý do chính đáng để ngã lòng!

Câu Kinh Thánh tiếp theo nói rằng, “Những người Giu-đa sống cạnh quân thù cho chúng tôi biết là: "Quân thù sẽ tấn công chúng ta từ khắp hướng" (Nê-hê-mi 4:12). Những người sống gần kẻ thù nhất là những người sợ hãi nhiều nhất. Tại sao vậy? Bởi vì họ liên tục bị vây quanh bởi những điều hết sức tiêu cực.

Nếu sự sợ hãi đang làm bạn ngã lòng ngay bây giờ, hãy bao quanh mình với những điều tốt đẹp và những tiếng nói tích cực. Đừng chú ý đến những phương tiện truyền thông tiêu cực. Hãy tắt nó đi, nếu không bạn sẽ chỉ trở thành một người sợ hãi, hoang tưởng, và lo lắng hơn.

Điều gì khiến bạn ngã lòng hôm nay? Mệt mỏi, thất vọng, thất bại, hay sợ hãi? Cho dù đó là điều gì đi chăng nữa, hãy trao nó lên cho Chúa và “kiên trì theo đuổi cuộc đua mà Chúa đã đặt ra phía trước chúng ta” (Hê-bơ-rơ 12:1).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những cảm giác ngã lòng nào mà bạn có thể trao lên cho Chúa hôm nay?

2.    Hãy nghĩ đến một lần bạn đã gặp thất bại về một điều nào đó nhưng sau này nhận ra rằng thật ra đó là một bước để dẫn đến thành công. Cách suy nghĩ của bạn đã ảnh hưởng đến bước tiến của bạn như thế nào?

3.    Những ảnh hưởng tiêu cực nào bạn cần phải loại bỏ đi trong tuần này?

 

 

 


LOOK UP—DON’T GIVE UP!

By Rick Warren —

“When I am ready to give up, he knows what I should do” (Psalm 142:3 GNT).

God doesn’t want you to get discouraged and quit at the halfway point of life. He wants you to make it to the finish line. He’s called you to look up, not give up.

Psalm 142:3 says, “When I am ready to give up, he knows what I should do” (GNT).

Yesterday we discussed two causes of discouragement: fatigue and frustration. As we continue reading through Nehemiah 4, we find two more.

The third cause of discouragement is failure. When the Israelites got to the halfway point in rebuilding Jerusalem’s walls, they wondered if they were going to succeed: “Will we ever finish this wall?” (Nehemiah 4:10 CEV). It was taking longer than expected, and they felt defeated and discouraged.

The truth is, nobody succeeds at first. The only way you succeed in life is by failing and learning what doesn’t work. Failure is the stepping stone to success. The difference between successful and unsuccessful people is this: Successful people see failure as a temporary setback. Unsuccessful people see it as a mark on their character. Proverbs 24:16 says, “The godly may trip seven times, but they will get up again” (NLT).

The fourth cause of discouragement is fear. Not only did Israel’s enemies ridicule the rebuilding efforts, but they also made threats: “Before they know what’s happening, we will swoop down on them and kill them and end their work” (Nehemiah 4:11 NLT). Hearing your enemies talk like that is legitimate reason to be discouraged!

The next verse says, “The Jews who lived near the enemy came and told us again and again, 'They will come from all directions and attack us!’” (Nehemiah 4:12 NLT) Those who lived closest to the enemy were most fearful. Why? Because they were constantly surrounded by extreme negativity.

If fear is discouraging you right now, surround yourself with good things and positive voices. Don’t pay attention to negative media. Turn it off, or you’ll only become a more frightened, paranoid, and worried person.

What is discouraging you today? Fatigue, frustrations, failure, or fear? Whatever it is, give it to God and “run with endurance the race God has set before [you]” (Hebrews 12:1 NLT).

Talk It Over

- What feelings of discouragement can you give to God today?

- Think of a time you failed at something but later realized it was actually a stepping stone to success. How did your mindset affect your progress?

- What are the negative influences you need to turn off this week?