0518“Chúa Jêsus bảo, 'Đừng trì hoãn. Chớ ngoảnh nhìn lại đằng sau. Các con hãy nắm lấy cơ hội phục vụ vương quốc Đức Chúa Trời. Hãy nắm lấy cơ hội ngày hôm nay’” (Lu-ca 9:62 Bản dịch Sứ Điệp).

Trong Mác 10:46-52, một đám đông đang theo sau Chúa Jêsus khi Ngài rời thành Giê-ri-cô. Một người tên là Ba-ti-mê bị mù và đang ngồi xin ăn bên đường. Khi Ba-ti-mê nghe rằng Chúa Jêsus đang ở gần đó, ông bắt đầu kêu lớn lên rằng, “Lạy Đức Chúa Jêsus, Con vua Đa-vít, xin đoái thương con!” (Mác 10:47 TTHĐ).

Khi Ba-ti-mê thức dậy vào buổi sáng hôm đó, ông không hề biết rằng Chúa Cứu Thế Jêsus sẽ đi ngang qua nơi ông ngồi ngày hôm đó. Ông nghĩ rằng đó cũng chỉ là một ngày bình thường như những ngày khác: cũng một nơi, cũng một lời kêu cầu xin giúp đỡ, cũng cùng một tình trạng.

Nhưng bất thình lình Chúa Jêsus lại ở đó. Ba-ti-mê không có thì giờ để chuẩn bị hay suy nghĩ kỹ càng xem mình nên phản ứng như thế nào. Đó chỉ là một cơ hội rơi vào tay ông. Và ông đã chọn việc nắm lấy thời cơ đó. Ông đã quyết định không chậm trễ hay trì hoãn. Ông đã làm điều đó — ngay lập tức.

Đây cũng là bí quyết đầu tiên để có được một sự khởi đầu mới trong cuộc sống của bạn: Bất cứ điều gì bạn sẽ làm, hãy làm điều đó ngay bây giờ. Đừng nói rằng, “Sang năm tôi sẽ làm lại từ đầu” hay là “Tháng sau tôi sẽ thực hiện một số thay đổi” hoặc là “Ngày mai tôi sẽ để điều đó vào vị trí ưu tiên.” Hãy làm bây giờ hoặc không bao giờ cả. Hãy nắm lấy thời cơ!

Mỗi ngày, chúng ta đều có những cơ hội để có thể làm lại từ đầu, nhưng chúng ta không tận dụng những cơ hội đó. Vì sao lại như vậy? Bởi vì chúng ta trì hoãn.

Sự trì hoãn là một hiện tượng thật lạ lùng. Bạn nghĩ rằng trì hoãn sẽ khiến cho cuộc sống bạn dễ dàng hơn nhưng thật ra nó lại là điều ngược lại. Trì hoãn là một cái máy tạo ra căng thẳng!

Khi bạn biết điều đúng nào mình cần phải làm, hãy làm ngay hôm nay. Đừng cho rằng bạn có thể đợi đến ngày mai.

Kinh Thánh nhiều lần báo trước cho biết việc giả định về ngày mai. Tôi không chắc chắn được về ngày mai và bạn cũng vậy. Chúa Jêsus dạy rằng, “'Đừng trì hoãn. Chớ ngoảnh nhìn lại đằng sau. Các con hãy nắm lấy cơ hội phục vụ vương quốc Đức Chúa Trời. Hãy nắm lấy cơ hội ngày hôm nay’” (Lu-ca 9:62 BDSĐ).

Bạn không biết chắc được mình có còn sống đến ngày mai hay không. Bất cứ điều gì bạn dự định làm, bạn làm điều đó ngay bây giờ.

Chúa Jêsus có đang mời gọi bạn để làm lại từ đầu ngày hôm nay không? Xin đừng chậm trễ. Hãy theo gương của Ba-ti-mê và nắm lấy thời cơ.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Trong lãnh vực hay tình thế nào của cuộc sống mà bạn cần phải ngưng trì hoãn và nắm lấy thời cơ?

2.    Nếu bạn biết được rằng sẽ không có ngày mai, bạn sẽ muốn hoàn thành được điều gì hôm nay?

3.    Chúa Jêsus đang mời gọi bạn làm một khởi đầu mới ở lãnh vực nào hôm nay?

 

 

 


SEIZE THE MOMENT

By Rick Warren —

“Jesus said, 'No procrastination. No backward looks. You can’t put God's kingdom off till tomorrow. Seize the day’” (Luke 9:62 The Message).

In Mark 10, a huge crowd was following Jesus as he left Jericho. A man named Bartimaeus was blind and begging by the roadside. When Bartimaeus heard that Jesus was nearby, he began to shout, “Jesus, Son of David, have mercy on me!” (Mark 10:47 NIV)

When Bartimaeus had gotten up that morning, he had no idea that Jesus Christ was going to be passing by him that day. He thought it was just another ordinary day: same place, same cry for help, same situation.

But suddenly Jesus was there. Bartimaeus had no time to prepare or think through his response. It was just an opportunity that dropped in his lap. And he chose to seize the moment. He decided not to delay or procrastinate. He was going to do it—now.

That’s the first key to a fresh start in your life too: Whatever you’re going to do, do it now. Don’t say, “Next year I’m going to make a fresh start” or “Next month I’m going to make some changes” or “Tomorrow I’m going to make that a priority.” It’s now or never. Seize the moment!

Every day, we have opportunities for a fresh start, but we don’t take advantage of them. Why? We procrastinate.

Procrastination is a strange phenomenon. You think it will make your life easier when it actually does just the opposite. It’s a stress generator!

When you know the right thing to do, today is the time to do it. Don’t assume you can wait for tomorrow.

The Bible warns over and over about presuming upon tomorrow. I’m not guaranteed a tomorrow, and neither are you. Jesus said, “No procrastination. No backward looks. You can’t put God’s kingdom off till tomorrow. Seize the day” (Luke 9:62 The Message).

You have no guarantee that you will live tomorrow. Whatever you’re going to do, you better do it now.

Is Jesus inviting you into a fresh start today? Don’t delay. Follow the example of Bartimaeus and seize the moment.

Talk It Over

  • In what area of or situation in your life do you need to stop procrastinating and seize the moment?
  • If you knew tomorrow wouldn’t come, what would you want to accomplish today?
  • Where is Jesus inviting you to make a fresh start today?