0517“Nguyện Ngài được tôn vinh trong Hội Thánh và trong Đấng Christ Jêsus trải qua mọi thế hệ, cho đến đời đời vô cùng! A-men” (Ê-phê-sô 3:21 TTHĐ).

Trong những ngày qua, chúng ta đã xem làm thế nào để bạn có thể tôn cao danh Chúa. Một trong những cách tốt nhất bạn có thể tỏ ra sự vinh hiển của Chúa là qua việc gia nhập vào gia đình của Đức Chúa Trời, tức là Hội Thánh.

Kinh Thánh chép trong sách Ê-phê-sô 3:21 rằng, “Nguyện Ngài được tôn vinh trong Hội Thánh và trong Đấng Christ Jêsus trải qua mọi thế hệ, cho đến đời đời vô cùng! A-men” (TTHĐ).

Bạn có biết gia đình của Chúa là điều duy nhất sẽ còn lại mãi mãi không? Một ngàn năm sau, nếu trái đất vẫn còn tồn tại, sẽ không có một Microsoft. Sẽ không có một Hollywood. Sẽ không có bất cứ những gì mà chúng ta từng biết đến ngày hôm nay. Thật ra, Kinh Thánh cho biết trước rằng ngay cả trời và đất mà chúng ta biết ngày hôm nay cũng sẽ không tồn tại mãi mãi, một ngày nào đó sẽ có trời mới và đất mới.

Nhưng gia đình của Chúa sẽ còn đó. Khi tất cả mọi điều khác đều qua đi thì Hội Thánh của Chúa vẫn còn tồn tại.

Nếu gia đình của Đức Chúa Trời là điều duy nhất sẽ còn tồn tại mãi mãi, bạn không muốn gia nhập vào gia đình đó sao? Trở thành một phần của gia đình của Chúa, là Hội Thánh, đem đến rất nhiều quyền lợi. Một Hội Thánh địa phương sẽ yêu thương bạn và giúp đỡ bạn lớn lên trong sự hiểu biết về lẽ thật trong Kinh Thánh. Đó là nơi bạn có thể chia sẻ ân tứ mình có và hưởng được lợi ích đến từ ân tứ của những người khác.

Gia nhập vào một gia đình thuộc linh sẽ là một trong những điều quan trọng nhất bạn làm trong đời sống mình. Hội Thánh sẽ tạo nên một sự thay đổi trên thế giới và sẽ tồn tại hơn cả những nghề nghiệp, tiêu khiển, giải trí của bạn và mọi điều khác mà bạn đang làm.

Bạn còn đang chờ đợi điều gì? Hãy tìm một gia đình thuộc linh của bạn và gia nhập vào một Hội Thánh địa phương ngay hôm nay.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Gia đình của Chúa là điều duy nhất sẽ tồn tại mãi mãi. Những thứ tự ưu tiên của bạn phù hợp với điều này như thế nào?

2.    Nếu bạn không thuộc về một Hội Thánh địa phương, những bước nào bạn cần phải làm?

3.    Nếu bạn là thành viên của một Hội Thánh địa phương, bạn sẽ sử dụng ân tứ và khả năng mình có để phục vụ Hội Thánh và cộng đồng của bạn như thế nào?

Bạn đã sẵn sàng để gia nhập vào gia đình của Chúa?  Bất kể bạn đã làm gì hay bạn đã ở đâu, có một chỗ trong gia đình đời đời của Chúa đang sẵn sàng và chờ đợi bạn. Lời mời đang rộng mở. Chỉ cần tin và nhận.

Nếu bạn đã sẵn sàng để bước vào gia đình của Chúa, đây là một lời cầu nguyện bạn có thể bắt đầu:

“Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết khi con qua đời con sẽ phải khai trình cuộc đời của con trước mặt Ngài. Con thú nhận rằng con đã không quan tâm đến Ngài. Con biết con đã phạm tội nghịch lại cùng Ngài và đã sống theo chương trình của con chứ không theo ý Chúa. Con muốn thay đổi điều này, bắt đầu ngay bây giờ. Con muốn từ bỏ tội lỗi của con và hướng về Ngài.

Cảm ơn Chúa đã sai Chúa Jêsus đến để chết cho tất cả những điều sai trái con đã phạm để con không phải trả giá cho hình phạt đó. Con biết con không xứng đáng với sự tha thứ của Ngài. Con biết chỉ có ân điển của Chúa mới có thể cứu được con.

Và con tin Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài, cứu con một cách tức thì, chắc chắn, hoàn toàn và vĩnh viễn. Con xin dâng cuộc sống của con trong tay Ngài, cầu xin Chúa cứu con và tiếp nhận con vào trong gia đình của Chúa. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn! Bạn đã được cứu! Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa! Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 


ONLY GOD’S FAMILY WILL LAST

By Rick Warren —

“To God be the glory in the church and in Christ Jesus for all time, forever and ever! Amen" (Ephesians 3:21 GNT).

For the last few days, we’ve looked at how you can glorify God. One of the greatest ways you can show God’s glory is by joining God’s family, the church.

The Bible says in Ephesians 3:21, “To God be the glory in the church and in Christ Jesus for all time, forever and ever! Amen” (GNT).

Did you know that God’s family is the only thing that’s going to last for eternity? A thousand years from today, if the Earth is still here, there won’t be a Microsoft. There won’t be a Hollywood. There won’t be any of the things we’re used to today. In fact, the Bible promises that even heaven and Earth as we know them today won’t last forever; one day there will be a new heaven and new Earth.

But there will still be the family of God. When everything else is gone, God’s church will remain.

If God’s family is the only thing that will last forever, don’t you want to join it? Being part of God’s family, the church, has all kinds of benefits. A local church will love you and help you grow in biblical truth and knowledge. It’s a place where you can share your talents, and benefit from the abilities of others.

Joining a spiritual family will be one of the most significant things you do with your life. The church is making a difference in the world that is going to outlast your career, your hobbies, and every other thing you do.

What are you waiting for? Find your spiritual family and join a local church today.

Talk It Over

- God’s family is the only thing that will last forever. How do your priorities line up with that reality?

- If you are not part of a local church, what steps do you need to take in that direction?

- If you are part of a local church, how are you using your gifts and abilities to serve others in the church and your community?

Ready to join God’s family?

No matter what you’ve done or where you’ve been, there’s a place in God’s forever family ready and waiting for you. The invitation is wide open. Just believe and receive.

Are you ready? Here’s a prayer you can start with: “Dear God, I know when I die, I’m going to give an account of my life to you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins and toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all that I’ve done wrong so that I don’t have to pay the penalty. I know I don’t deserve your forgiveness. I know only your grace can save me, Lord. I could never be good enough to get into a perfect place.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I humbly ask you to save me. I believe in you, Jesus. And I believe you will keep your promise to save me instantly, certainly, completely, and eternally. I believe you will make me part of your family, the church, that will last forever. In Jesus’ name. Amen.”