0318“Hãy nắm vững những lời ban sự sống” (Phi 2:16 BDM).

Khi bạn lựa chọn cứ sống trong sự lo lắng, nó sẽ càng ngày càng lớn lên trong đầu óc bạn. Nhưng nếu bạn muốn thay đổi cách mình suy nghĩ và đổi mới tâm trí của mình, thì bạn phải ngưng nghĩ ngợi về những lo lắng của mình mà thay vào đó suy gẫm Lời Chúa là Kinh Thánh.

Bạn suy gẫm như thế nào? Thật ra, nếu bạn biết cách lo lắng như thế nào, thì bạn đã biết được làm thế nào để suy gẫm. Lo lắng là khi bạn đem một ý tưởng tiêu cực và nghĩ đi nghĩ lại về nó nhiều lần. Mặt khác, khi bạn lấy một câu hay một đoạn Kinh Thánh và nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần đó là suy gẫm.

Nếu tiếp xúc duy nhất của bạn với Lời Chúa là khi bạn nghe Lời Chúa ở nhà thờ, thì bạn sẽ nắm lấy Lời Chúa một cách yếu ớt, và Lời Chúa rất dễ dàng bị kéo ra khỏi đầu óc bạn.

Nhưng nếu bạn nghe Lời Chúa và bạn cũng đọc Lời Chúa mỗi ngày, thì bạn sẽ bắt đầu nắm được chắc hơn. Sau đó, nếu bạn nghe Lời Chúa, bạn đọc Lời Chúa, và bạn nghiên cứu Lời Chúa, bạn sẽ càng nắm chắc hơn nữa. Và rồi, nếu bạn nghe Lời Chúa, đọc Lời Chúa, học Lời Chúa, và bạn bắt đầu ghi nhớ và suy gẫm Lời Chúa, bạn sẽ nắm vững Lời Chúa.

Bạn sẽ không bao giờ nắm chặt Lời Chúa nếu bạn không thực hiện tất cả các bước quan trọng của việc học Kinh Thánh.

Thi 119:16 nói rằng, “Con ưa thích luật lệ Chúa, sẽ không quên lời của Ngài” (TTHĐ). Bạn có muốn được hạnh phúc không? Làm theo những nguyên tắc của Chúa sẽ tạo nên hạnh phúc. Bạn nhớ những nguyên tắc đó bằng cách nghe chúng, đọc chúng, nghiên cứu chúng, ghi nhớ chúng, suy gẫm chúng, và rồi áp dụng chúng vào đời sống mình.

Kinh Thánh cũng nói trong Thi 119:35 rằng, “Xin khiến con đi trong con đường điều răn của Chúa vì con yêu thích con đường ấy” (TTHĐ).

Nếu bạn đang tìm kiếm hạnh phúc lầm chỗ thì hãy quay trở lại. Chúa nói hạnh phúc được tìm thấy trong con đường của các điều răn Ngài.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những điều phân tâm nào ngăn trở bạn trong việc suy gẫm Lời Chúa?

2.    Ai trong đời sống bạn có thể giúp bạn học thuộc lòng Kinh Thánh? Làm thế nào để bạn có thể giúp nhau phát triển thói quen lành mạnh này?

3.    Bạn tìm thấy hạnh phúc khi bạn vâng theo mạng lệnh của Chúa. Lẽ thật đó nói với bạn điều gì về Chúa?

 

 

 


GET A GOOD GRIP ON GOD’S WORD

By Rick Warren —

“Hold firmly to the word of life” (Philippians 2:16 NLT).

When you choose to dwell on a worry, it will always get bigger in your mind. But if you want to change the way you think and renew your mind, then you’ve got to stop dwelling on your worries and meditate on God’s Word, the Bible, instead.

How do you meditate? Well, if you know how to worry, then you already know how to meditate. Worry is when you take a negative thought and think on it over and over and over. On the other hand, when you take a passage of Scripture and think on it over and over and over, that’s meditation.

If your only contact with God’s Word is when you hear it at church, you’ll have a weak grip on God’s Word, and it can easily be pulled out of your mind.

But if you hear God’s Word and you also read it every day, then you’ll start to get a better grip. Then, if you hear it and you read it and you study it, you’ll get an even better grip. And then, if you hear it and read it and study it and you start memorizing and meditating on it, you’ll have a solid grip on the Word of God.

You’ll never hold tightly to God’s Word if you’re not doing all the important steps of Bible study.

Psalm 119:16 says, “Your laws make me happy. I never forget your word” (GW). Do you want to be happy? Following God’s principles will produce happiness. You remember those principles by hearing them, reading them, studying them, memorizing them, meditating on them, and then applying them to your life.

The Bible also says in Psalm 119:35, “Make me walk along the path of your commands, for that is where my happiness is found” (NLT).

If you’ve been looking for happiness in all the wrong places, then turn around. God says happiness is found in the path of his commands.

Talk It Over

- What distractions keep you from meditating on God’s Word?

- Who in your life can help you as you memorize Scripture? How can you help each other develop this healthy habit?

- You find happiness when you obey God’s commands. What does that truth tell you about God?