0544“Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, Nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ; 7 Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ, và trở nên giống như loài người. 8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi-líp 2:6-8 TTHĐ).

Hạnh phúc đến từ sự hòa thuận và hòa thuận đến từ sự khiêm nhường. Nếu bạn muốn trở thành một người khiêm nhường, bạn phải học cách hỏi mình câu hỏi này: “Chúa Jêsus sẽ làm gì?”

Chúa Jêsus sẽ làm gì trong vấn đề này? Chúa Jêsus sẽ làm gì cho người đang bị tổn thương? Chúa Jêsus sẽ làm gì tại nơi làm việc? Trên sân gôn? Trong hôn nhân của bạn?

Khi hỏi câu hỏi này, và bạn sẽ luôn có được một câu trả lời khiêm tốn giúp xây dựng sự hòa hợp và hạnh phúc chứ không tạo nên khó khăn, thất bại, cay đắng, và oán giận.

Vậy, làm như Chúa Jêsus làm có nghĩa là gì? Phi-líp đoạn 2 cho chúng ta ba thí dụ:

1. Đừng đòi hỏi những gì bạn nghĩ rằng mình đáng được nhận. “Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời Là điều nên nắm giữ…” (Phi-líp 2:6 TTHĐ).

Bạn có nhận thấy rằng việc từ bỏ quyền mình đáng nhận một điều gì đó là đi ngược lại với nền văn hóa như thế nào không? Đúng vậy, bạn có quyền được nhận, nhưng có một cách tốt hơn để cho các nhu cầu của bạn được đáp ứng thay vì đòi hỏi quyền lợi của mình. Bạn có thể nhẹ nhàng mà không từ bỏ, và bạn có thể thông cảm mà không khắt khe đòi hỏi.

2. Tìm những cách mà bạn có thể phục vụ. “Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ, và trở nên giống như loài người” (Phi-líp 2:7 TTHĐ).

Nếu bạn muốn giống Chúa Jêsus, bạn sẽ phải học để phục vụ. Phục vụ là một thói quen bạn có thể phát triển. Và điều đó bắt đầu không phải ở những việc lớn lao trong đời sống, nhưng ở những việc nhỏ nhặt. Chúa kiểm tra sự khiêm tốn của bạn hằng ngày qua những việc nhỏ nhặt, và rồi điều đó sẽ được thể hiện ra trong những việc lớn lao. Tính cách được biểu hiện ra qua những khủng hoảng lớn lao của đời sống, nhưng nó được xây dựng qua những việc nhỏ nhặt của từng ngày, như việc đem trả chiếc xe đẩy trong chợ lại đúng bãi để xe của nó.

3. Làm những điều phải, ngay cả khi điều đó là đau đớn. “Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi-líp 2:8 TTHĐ).

Đây là ý nghĩa của việc làm giống như Chúa Jêsus. Chúa Jêsus đã làm gì, ngay cả khi Ngài đang đau đớn? Ngài đã thông cảm, không đòi hỏi những gì Ngài đáng phải có. Ngài tìm những điều gì Ngài có thể phục vụ. Và Ngài là một người tôi tớ trong mọi hoàn cảnh.

Chúa Jêsus là một mẫu mực tối cao của sự khiêm nhường, và Đức Chúa Trời đã tôn cao Ngài trên tất cả vũ trụ. Đức Chúa Trời cũng quý trọng sự khiêm nhường của bạn, khi bạn theo gương của Chúa Jêsus.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Một số những cách để bạn có thể “nhẹ nhàng mà không từ bỏ” hoặc “thông cảm mà không khắt khe đòi hỏi” trong một mối quan hệ là gì?

2.    Bạn đã thấy Chúa quý trọng sự khiêm nhường trong đời sống của bạn hay của một người nào khác như thế nào?

3.    Bạn có thể phục vụ một người nào đó ngày hôm nay mà không cần đợi họ nhờ đến như thế nào?

 

 

 HAPPINESS COMES FROM HARMONY AND HUMILITY

By Rick Warren —

“Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges; he took the humble position of a slave and was born as a human being . . . He humbled himself in obedience to God and died a criminal’s death on a cross” (Philippians 2:6-8 NLT).

Happiness comes from harmony, and harmony comes from humility. If you want to be a humble person, you have to learn to ask yourself this question: “What would Jesus do?”

What would Jesus do in this problem? What would Jesus do for that person who’s hurting? What would Jesus do at the office? On the golf course? In your marriage?

Ask this question, and you’ll always come up with a humble answer that builds harmony and happiness rather than difficulty, defeat, bitterness, and resentment.

So, what does it mean to act like Jesus? Philippians 2 gives three examples:

Don’t demand what you think you deserve. “Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to” (Philippians 2:6 NLT).

Do you realize how countercultural it is to give up your right to something? Yes, you have rights, but there’s a better way to get your needs met than demanding your rights. You can be tender without surrender, and you can be understanding without demanding.

Look for ways that you can serve. “Instead, he gave up his divine privileges; he took the humble position of a slave and was born as a human being” (Philippians 2:7 NLT).

If you want to be like Jesus, you’re going to have to learn to serve. Serving is a habit you can develop. And it starts not in the big things in life, but in the little things. God tests your humility every day in the little things, and then it’s shown in the big things. Character is revealed in the great crises of life, but it’s built in the little day-to-day things, like returning the grocery cart to the cart corral.

Do what’s right, even when it’s painful. “He humbled himself in obedience to God and died a criminal’s death on a cross” (Philippians 2:8 NLT).

This is what it means to act like Jesus. What did Jesus do, even when he was in pain? He was understanding, not demanding of what he deserved. He looked for ways to serve. And he was a servant in every situation.

Jesus is the ultimate model of humility, and God gave him the greatest honor in the universe. God honors your humility, too, when you follow Jesus’ example.

Talk It Over

- What are some ways you can be “tender without surrender” or “understanding without demanding” in a relationship?

- How have you seen God honor humility in your life or in someone else’s?

- How can you serve someone today without having to be asked?