0315“Sợ loài người là một cái bẫy cho mình; Nhưng ai tin cậy CHÚA được an toàn” (Châm 29:25 BDM-2002)

Sẽ có một lúc nào đó khi một người cố làm một điều gì đó tốt lành phải đối mặt với những kẻ nói tiêu cực hoặc đối kháng.

  • Khi anh em nhà họ Wright chế tạo chiếc máy bay đầu tiên mọi người đều bảo rằng việc này sẽ không bao giờ thành công vì con người không thể nào bay được.
  • Khi Môi-se dẫn dân Y-sơ-ra-ên băng qua sa mạc, dân chúng phàn nàn: “Chúng tôi sắp chết! Chúng tôi muốn quay trở lại Ai cập!”
  • Khi tổng thống John F. Kennedy nói rằng nước Mỹ sẽ đưa người lên mặt trăng, nhiều người đã nói rằng điều đó không bao giờ có thể thực hiện được.

Nếu những người này để cho những kẻ nói ra những điều tiêu cực đó làm cho mình nản lòng, hãy tưởng tượng thế giới ngày nay sẽ như thế nào! Trong khi một số kẻ nói những lời tiêu cực đó là những người có ý tưởng xấu xa, không phải tất cả những người nói điều tiêu cực đều là người xấu. Những người có thể thật sự muốn điều tốt nhất cho bạn. Thậm chí họ còn là những người yêu thương bạn nữa.

Nhưng họ không phải là Chúa.

Vì vậy, đừng đáp ứng lại ý kiến của họ như cách bạn vâng theo ý Chúa.

Kinh Thánh nói, “Sợ loài người là một cái bẫy cho mình; Nhưng ai tin cậy CHÚA được an toàn” (Châm 29:25 BDM-2002).

Một số người trong chúng ta đã không nhận thấy được rằng mình đã bị những ý kiến người khác làm cho bất lực. Một số người khác lại quá ham muốn sự chấp thuận của người khác.

Nhưng hãy xem một bản dịch khác của Châm 29:25: “Lo sợ người phàm là một cạm bẫy, Tin cậy Đức Chúa Trời sẽ được an toàn” (KTHĐ).

Những ý kiến của người khác có thể kéo bạn đi xa khỏi mục đích của Chúa cho cuộc đời bạn.

Khi bạn coi trọng ý của những người khác hơn là ý Chúa, bạn sẽ đứng bên ngoài lề trong khi Chúa muốn bạn tham dự vào trận đấu. Bạn tự nhốt mình trong nhà tù của sự sợ hãi do mình tạo ra.

Đừng để điều đó xảy ra.

Hãy buông bỏ nỗi sợ hãi và tin cậy vào khải tượng của Chúa cho cuộc đời bạn. Ngài là người cổ vũ lớn nhất của bạn. Chúa muốn bạn thành công và Ngài đang làm việc trong cuộc sống của bạn để bạn được thành công.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn đã thấy những người tiêu cực đã ngăn cản người khác đeo đuổi giấc mơ của họ như thế nào?

2.    Những người tiêu cực đã từng làm cho bạn phân tâm hay suýt nữa làm cho bạn xa khỏi mục đích Chúa dành cho bạn khi nào? Bạn đã học được điều gì từ kinh nghiệm đó?

3.    Chúa có ban cho bạn một ước mơ hay một khải tượng mà bạn đã bỏ qua bởi vì những kẻ tiêu cực không? Làm thế nào để bạn bắt đầu theo đuổi khải tượng của Chúa trong tuần này?


 

 

Don’t Let Fear Keep You From God’s Vision

By Rick Warren — 

“The fear of human opinion disables; trusting in God protects you from that.”

Proverbs 29:25 (The Message)

Anyone who has ever tried to do anything great has, at some point, come face-to-face with naysayers.

  • When the Wright brothers tried to fly their first plane, people told them it would never work because humans can’t fly.
  • When Moses led the Israelites across the desert, the people complained: “We’re going to die! We want to go back to Egypt!”
  • When John F. Kennedy said the United States would send a man to the moon, many people said it could never be done.

If these people had let the naysayers discourage them, imagine where the world would be today! While some naysayers have evil plans, not all naysayers are bad people. Some may truly want what’s best for you. They may even love you.

But they’re not God.

So don’t treat their opinions like you would God’s opinions.

The Bible says, “The fear of human opinion disables; trusting in God protects you from that” (Proverbs 29:25 The Message).

Some of you have been disabled by the opinions of others and you don’t even realize it. Others have become addicted to the approval of others.

But consider another translation of Proverbs 29:25: “It is dangerous to be concerned with what others think of you, but if you trust the Lord, you are safe” (GNT).

Other people’s opinions can sidetrack you from God’s purpose for your life.

When you give more weight to the opinions of others than you do to God’s opinion, you stay on the sidelines when God wants you in the game. You stay locked up in a prison of self-made fear.

Don’t let that happen.

Let go of your fears and trust God’s vision for your life. He’s your biggest cheerleader. He wants you to succeed, and he’s working in your life so you will.

Talk It Over

  • How have you seen naysayers stop someone from following a dream?
  • When have naysayers sidetracked you, or almost sidetracked you, from your purpose? What did you learn from that experience?
  • Has God given you a dream or vision that you’ve neglected because of naysayers? How can you begin to pursue God’s vision this week?