0606“Trả lời trước khi nghe, Đó là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm như vậy” (Châm 18:13 TTHĐ).

Để được khôn ngoan trong một xã hội đầy dẫy những thông tin ngày nay, bạn cần có hai phẩm chất quan trọng: kỹ năng trong việc suy xét và phân biệt. Điều đó có nghĩa là bạn học sự khôn ngoan của Chúa từ Lời Chúa và rồi ứng dụng. Bạn gạn lọc những thông tin và đưa ra quyết định dựa trên những gì Chúa đã dạy trong Kinh Thánh.

Có quá nhiều Cơ đốc nhân nhẹ dạ cả tin, sẵn sàng tin bất cứ điều gì họ nghe được hay đọc thấy trên mạng xã hội — cho dù đó là một câu chuyện trong tin tức hay đồn đãi về một người bạn. Họ không ngừng lại và đặt nghi vấn; họ chỉ tự động chấp nhận bất cứ điều gì phù hợp với khuynh hướng thành kiến của họ.

Đừng bỏ qua những suy xét cơ bản hay trực giác. Đừng nhẹ dạ và tin vào tất cả những điều bạn nghe. Điều đó gây ra xung đột.

Châm 3:21 dạy rằng, “Hỡi con ta, hãy giữ sự khôn ngoan thật và tính thận trọng, Đừng để nó lìa xa mắt con” (TTHĐ).

Cũng quan trọng như cách để có được một hình ảnh chính xác về những gì bạn thấy hay nghe trên mạng, bạn cũng cần phải có một bức ảnh chính xác trong những mối quan hệ của bạn. Nếu không có tất cả những thông tin cần có, mà vội vàng đi đến kết luận sẽ dẫn đến sự nóng nảy và tranh cãi. Để giảm bớt đi yếu tố gây nóng giận và sống hòa hợp với người khác, bạn phải học cách bảo lưu sự phán xét cho đến khi biết tất cả chi tiết và hiểu được toàn bộ câu chuyện.

Thay vào đó, hãy chọn “giữ lại sự phán đoán đúng đắn.” Hãy giữ nó. Đừng vội vã từ bỏ hay loại trừ nó. Hãy nắm chặt lấy nó, như thể các mối quan hệ đều tùy thuộc vào sự lành mạnh đó — vì chúng thật sự phụ thuộc vào nó!

Kinh Thánh dạy rằng, “Trả lời trước khi nghe, Đó là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm như vậy” (Châm 18:13 TTHĐ).

Đừng vội lên án hay chỉ trích. Đừng nghĩ rằng bạn biết động cơ của người khác, bởi vì không chắc hẳn là bạn biết nó đâu. Đừng quyết định trước khi bạn biết được tất cả mọi chi tiết.

Khi bạn chờ biết toàn bộ câu chuyện, bạn hình thành được lòng thương xót để yêu thương hơn và trở nên giống Chúa Jêsus hơn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn cần cam kết làm điều gì để học biết khôn ngoan hơn từ Lời Chúa?

2.    Hiểu được động cơ của một người sẽ giúp bạn quyết định cách phản ứng như thế nào?

3.    Tại sao lắng nghe nhiều hơn nói lại là điều quan trọng để tránh xung đột trong các mối quan hệ?

 

 

 


BE WISE AND WAIT FOR THE WHOLE STORY

By Rick Warren —

“What a shame—yes, how stupid!—to decide before knowing the facts!" (Proverbs 18:13 TLB).

To be wise in today’s information saturated society, you need two vital qualities: sound judgment and discernment. That means you learn God’s wisdom from God’s Word and then apply it to everything. You filter information and make decisions through what God has told you to do in Scripture.

Too many gullible Christians are willing to believe anything they hear or read on social media—whether that’s a news story or gossip about a friend. They don’t stop and question; they just automatically accept anything that fits within their bias.

Don’t throw away your common sense. Don’t be gullible and believe everything you hear. That causes conflict.

Proverbs 3:21 says, “Do not let wisdom and understanding out of your sight, preserve sound judgment and discretion” (NIV).

Just like it’s important to get an accurate picture of things you see or hear online, you also need to get an accurate picture in your relationships. Without all the information you need, jumping to conclusions leads to quick tempers and arguments. To lower the anger factor and have harmony with other people, you must learn to reserve judgment until you know all the facts and understand the whole story.

Instead, choose to “preserve sound judgment.” Hold onto it. Don’t quickly throw it out or get rid of it. Keep a firm grip on it, as if the health of your relationships depends on it—because it does!

The Bible says, “What a shame—yes, how stupid!—to decide before knowing the facts!” (Proverbs 18:13 TLB).

Don’t be quick to condemn or criticize. Don’t assume you know people’s motivation, because you probably don’t. Don’t decide before knowing all the facts.

When you wait for the whole story, you develop the compassion to love well and become more like Jesus.

Talk It Over

  • What do you need to commit to do to learn more wisdom from God’s Word?
  • How does understanding someone’s motivation help you decide how you’re going to respond?
  • To avoid conflict in relationships, why is it important to listen more than you talk?