0605“Phải hết sức khiêm cung, hiền từ, phải nhẫn nại nhường nhịn nhau trong tình yêu thương.” (Êph 4:2 TTHĐ).

Sự hiệp một trong bất cứ lãnh vực nào của đời sống bạn — trong nhóm nhỏ, Hội Thánh, hay gia đình — đòi hỏi bạn phải thực tế với những kỳ vọng của mình.

Nhiều người mang những kỳ vọng không thực tế vào Hội Thánh. Việc mong đợi bất kỳ Hội Thánh nào luôn làm mọi thứ đúng cách và lúc nào cũng phục vụ mọi người một cách hoàn hảo là điều ảo tưởng.

Một Hội Thánh có thể lành mạnh, nhưng nó sẽ không bao giờ hoàn hảo. Một nhóm người bất toàn sẽ không bao giờ có thể tạo nên một cộng đồng hoàn hảo được.

Thi 119:96 nói rằng, “Ngoài Lời Chúa, chẳng có gì toàn hảo” (KTHĐ).

Mọi thứ trên hành tinh này đều bị đổ vỡ hư hại — thời tiết; kinh tế; thân thể, những mối quan hệ, đầu óc của chúng ta. Không có điều nào hoạt động một cách hoàn hảo cả ngoại trừ Lời Chúa. Mong đợi sự hoàn hảo trong Hội Thánh của bạn là tự đặt mình vào sự thất vọng nặng nề.

Khi người ta đọc những sách về Hội Thánh lý tưởng, họ trở nên hoài nghi. Tại sao vậy? Bởi vì họ đang hy vọng một điều gì đó mà không tồn tại. Khi bạn khám phá ra chủ ý của Chúa cho một mối thông công thật sự là như thế nào, bạn sẽ dễ bị nản lòng vì sự cách biệt giữa lý tưởng và thực tế.

Chúa Jêsus yêu Hội Thánh của Ngài tha thiết, ngay với tất cả những lỗi lầm và thất bại của nó — và Chúa muốn bạn cũng làm như vậy. Nếu bạn muốn trở nên giống như Chúa Cứu Thế, bạn phải yêu Hội Thánh, bất chấp sự bất toàn của Hội Thánh.

Trông ngóng điều lý tưởng trong khi phê phán điều thực tế là bằng chứng của sự non nớt về thuộc linh. Mặt khác, chấp nhận thực tiễn mà không nỗ lực cho điều lý tưởng là sự tự mãn. Sự trưởng thành là sống giữa sự căng thẳng của lý tưởng và điều thực tiễn.

Trong vấn đề con cái, bạn không chờ cho con cái mình lớn lên rồi mới bắt đầu yêu thương chúng; bạn yêu thương chúng ở mỗi giai đoạn trưởng thành của chúng. Cũng như vậy, bạn cần học yêu thương người khác ở mỗi giai đoạn trưởng thành của họ, và bạn cần học để yêu thương toàn Hội Thánh ở từng giai đoạn trưởng thành.

Các tín hữu khác sẽ khiến bạn thất vọng, nhưng đó không phải là lý do để ngừng yêu thương và tương giao với họ. Bạn sẽ sống cùng họ cho đến mãi mãi — vì vậy, bây giờ bạn nên tập yêu thương họ hơn giống như Chúa Jêsus.

“Phải hết sức khiêm cung, hiền từ, phải nhẫn nại nhường nhịn nhau trong tình yêu thương” (Ê-phê-sô 4:2 TTHĐ).

CÂU HỎI ĐỂ SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Khi bạn bị cám dỗ chỉ trích Hội Thánh của mình, bạn nên làm điều gì thay vào đó?

2.    Tại sao trong Hội Thánh, dẫn dắt, chỉ bảo cho người khác và được dẫn dắt lại là điều quan trọng?

3.    Làm thế nào để bạn có thể có được một cái nhìn thực tế về việc Hội Thánh phải nên như thế nào và vai trò của bạn là gì?

 

 

 


THE CHURCH ISN’T PERFECT; LOVE IT ANYWAY

By Rick Warren —

“Be patient with each other, making allowance for each other’s faults because of your love" (Ephesians 4:2 NLT).

Unity in any area of your life—in your small group, church, or family—requires you to be realistic in your expectations.

Many people bring unrealistic expectations to church. To expect any church to always do everything right and to minister perfectly to everyone all the time is just fantasy.

A church can be healthy, but it will never be perfect. A group of imperfect people will never be able to create a perfect community.

Psalm 119:96 says, “Nothing is perfect except your words” (TLB).

Everything on this planet is broken—the weather, the economy, our bodies, our relationships, our minds. Nothing here works perfectly except God’s Word. To expect perfection in your church is to set yourself up for massive disappointment.

When people read books about the ideal church, they become cynical. Why? Because they’re hoping for something that doesn’t exist. When you discover what God intends real fellowship to be, it’s easy to get discouraged by the gap between the ideal and reality.

Jesus passionately loves his church, even with all its faults and failures—and he wants you to do the same. If you’re going to be Christlike, you must love the church in spite of its imperfections.

Longing for the ideal while criticizing the real is evidence of spiritual immaturity. On the other hand, settling for the real without striving for the ideal is complacency. Maturity is living with the tension of what you know the ideal could be and what reality is.

In parenting, you don’t wait for your kids to grow up before you start loving them; you love them at every stage of their maturity. In the same way, you need to learn to love people at every stage of their growth, and you need to learn to love the church as a whole in every stage of its growth.

Other believers will disappoint you, but that’s no reason to stop loving and fellowshipping with them. You’re going to live with them for eternity—so you should be practicing now how to love them more like Jesus.

“Be patient with each other, making allowance for each other’s faults because of your love” (Ephesians 4:2 NLT).

Talk It Over

  • When you are tempted to criticize your church, what should you do instead?
  • Why is it important to have people mentoring and being mentored in the church?
  • How can you get a realistic view of what church is supposed to be and what your role in it should be?