0721“Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng” (IICôr 9:7 TTHĐ).

Khi nói đến dâng hiến, Chúa quan tâm nhiều đến những gì trong lòng bạn hơn là những gì ở trong ví tiền của bạn. Điều Ngài thật sự muốn là sự sẵn lòng của bạn — chứ không phải là sự giàu có.

Kinh Thánh nói trong IICôr 9:7 rằng, “Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng” (TTHĐ).

Câu Kinh Thánh này đưa ra bốn thái độ chính của tấm lòng mà bạn nên có khi dâng hiến.

1. Dâng hiến cách có suy nghĩ. Đừng dâng hiến một bốc đồng. Cách dâng hiến thuộc linh nhất là khi bạn nghĩ đến việc đó, cầu nguyện về việc đó, và rồi quyết định về việc đó. Chúa muốn sự dâng hiến của bạn là điều quan trọng và đầy ý nghĩa trong đời sống bạn — vì vậy Chúa muốn bạn lập kế hoạch cho việc đó.

2. Dâng hiến cách nhiệt thành. Đừng chỉ nghĩ, “Tôi phải dâng hiến!” Hãy dâng hiến vì bạn biết Chúa sẽ làm một điều gì đó lớn lao trong lòng bạn khi bạn trở nên một người rộng rãi.

3. Dâng hiến cách tự nguyện. Bất cứ khi nào một người nào đó gây thúc ép để bạn dâng hiến, đừng dâng. Chúa cũng sẽ không ban phước cho cách dâng hiến như thế. Nhưng khi bạn cảm thấy được Chúa đang thách thức mình dâng hiến, đó là lúc để dâng hiến một cách rời rộng và tự nguyện!

4. Dâng hiến cách vui lòng. Dâng hiến với sự vui mừng! Một trong những từ trong tiếng Hy Lạp cho từ “dâng hiến” có cùng một gốc với từ “vui nhộn.” Chúa muốn bạn vui thích việc dâng cho Chúa và cho những người khác.

Lần sau khi bạn cân nhắc có nên dâng hay dâng bao nhiêu, hãy nhớ rằng điều lớn nhất Chúa quan tâm đến là tấm lòng của bạn. Khi bạn dâng hiến cách có có suy nghĩ, cách nhiệt tình, cách tự nguyện và cách vui vẻ, thì bạn biết đó là sự dâng hiến mà Chúa sẽ ban phước!

CÂU HỎI SUY GẪM & THỰC HÀNH

1.    Chúa muốn bạn dâng hiến cách có suy nghĩ, cách nhiệt tình, cách tự nguyện và cách vui vẻ. Điều nào khó làm nhất đối với bạn? Điều nào dễ dàng nhất? Tại sao?

2.    Cách thức lành mạnh và phải phép để đáp lại với những tình huống mà bạn cảm thấy bị thúc ép để dâng là gì?

3.    Chúa đang làm điều gì trong tấm lòng của bạn qua những thói quen và những lựa chọn trong việc dâng hiến của bạn hiện giờ?

 

 

 

 


FOUR HEART ATTITUDES FOR GIVING

By Rick Warren —

“You must each decide in your heart how much to give. And don’t give reluctantly or in response to pressure. 'For God loves a person who gives cheerfully” (2 Corinthians 9:7 NLT).

When it comes to giving, God is much more interested in what’s in your heart than what’s in your wallet. What he really wants is your willingness—not your wealth.

The Bible says in 2 Corinthians 9:7, “You must each decide in your heart how much to give. And don’t give reluctantly or in response to pressure. 'For God loves a person who gives cheerfully’” (NLT). This verse offers four key heart attitudes you should have when you give.

1. Give thoughtfully. Don’t give impulsively. The most spiritual kind of giving is when you think about it, pray about it, and then make up your mind about it. God wants your giving to be important and meaningful in your life—so he wants you to plan for it.

2. Give enthusiastically. Don’t just think, “I have to give!” Give because you know God’s going to do something big in your heart when you become a generous person.

3. Give voluntarily. Any time someone pressures you to give, don’t do it. God’s not going to bless that kind of giving anyway. But when you feel God challenging you to give, that’s the time to give generously and voluntarily!

4. Give cheerfully. Give with joy! One of the Greek words for “offering” has the same root as the word “hilarious.” God wants you to enjoy giving to him and to others.

Next time you’re considering whether to give or how much to give, remember that God’s greatest concern is your heart. When you give thoughtfully, enthusiastically, voluntarily, and cheerfully, then you know that’s a gift God will bless!

Talk It Over

- God wants you to give thoughtfully, enthusiastically, voluntarily, and cheerfully. Which of these attitudes is most difficult for you? Which is easiest for you? Why?

- What is a healthy, proper way to respond to situations where you feel pressured to give?

- What is God doing in your heart through your current giving habits and choices?