0409“Vậy, anh em hãy lột bỏ người cũ thuộc về lối sống ngày trước, vốn bị hư hỏng bởi những ham muốn dối trá; nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em, và mặc lấy người mới, là người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chân lý công chính và thánh khiết.” (Ê-phê-sô 4:22-24 TTHĐ).

Mặc dầu Chúa có thể thay đổi bạn ngay lập tức, nhưng Ngài đã chọn cách giúp bạn phát triển dần dần.

Đây là cách bạn thấy Chúa làm việc xuyên suốt Kinh Thánh. Chúa đã cho dân Y-sơ-ra-ên chiếm lấy Đất Hứa “từng chút một” để nó không vượt quá sức chịu đựng hoặc khả năng của họ (Phục 7:22). Chúa Jêsus đã có chủ ý trong việc phát triển các môn đệ của Ngài theo cách này. Cũng giống như vậy, Chúa thích làm việc từng bước một trong đời sống của bạn.

Tại sao phải mất rất nhiều thời gian để thay đổi và trưởng thành? Sau đây là một số lý do:

Chúng ta là những người chậm chạp trong việc học biết. Thông thường một người phải học đi học lại một bài học đến 40 hay 50 lần mới thật sự nhận biết được ý nghĩa của bài học đó. Các nan đề cứ trở đi trở lại và bạn nói rằng, “Lại xảy ra nữa sao! Con đã học điều đó rồi mà!” Nhưng Chúa biết rõ. Lịch sử của Y-sơ-ra-ên cho thấy việc chúng ta quên đi những bài học Chúa dạy nhanh đến thế nào và chúng ta quay lại với lối sống cũ của mình mau đến chừng nào. Chúng ta cần phải học đi học lại nhiều lần.

Chúng ta phải quên đi rất nhiều điều mình đã học trước đây. Vì hầu hết những nan đề, những khó khăn của bạn — và tất cả những thói quen xấu — đã không hình thành trong một sớm một chiều. Vì thế điều này không thực tế chút nào nếu chúng ta cho rằng chúng sẽ biến mất ngay trong khoảnh khắc. Không có một viên thuốc, một lời cầu nguyện hay một nguyên tắc nào có thể đảo ngược lại những tổn hại trong nhiều năm ngay lập tức được. Cần phải bỏ rất nhiều nỗ lực mới có thể bỏ đi cái xấu và thay thế bằng những điều tốt đẹp. Kinh Thánh gọi điều đó là “lột bỏ con người cũ” và “mặc lấy con người mới” (Rô-ma 13:12; Ê-phê-sô 4:22-24; Cô-lô-se 3:7-10,14).

Sự tăng trưởng thường là đau đớn và dễ gây sợ hãi. Không có sự tăng trưởng nào mà không có sự thay đổi, không có thay đổi nào mà không có sự sợ hãi hay mất mát và không có mất mát nào mà không đau đớn. Mỗi thay đổi đều bao gồm một sự mất mát nào đó. Người ta thường hay sợ bị mất mát. Ngay cả khi những cách cũ của bạn gây thất bại, nhưng ít nhất chúng khiến bạn cảm thấy an lòng và quen thuộc, giống như việc mang một đôi giày cũ.

Những thói quen tốt cần mất thời gian để phát triển. Tính cách của bạn là tổng hợp của những thói quen của bạn. Bạn không thể cho mình là người tử tế trừ khi bạn có thói quen tử tế. Những thói quen của bạn xác định tính cách của bạn.

Chỉ có một cách duy nhất để phát triển những thói quen,để có được tính cách giống Chúa Cứu Thế: Bạn phải thực hành chúng — và thực hành cần đến thời gian! Không bao giờ có được một thói quen lập tức. Phao-lô khuyên nhủ Ti-mô-thê, “Hãy chú tâm, cẩn thận thực hành những điều ta dạy, để mọi người đều thấy con tiến bộ” (ITi-mô-thê 4:15 BDM-2002).

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Theo bạn, tại sao Chúa để cho bạn phải trải qua những đau đớn và mất mát trong khi bạn đang tăng trưởng về mặt thuộc linh?

2.    Bạn có thói quen xấu nào mà khó có thể thay đổi? Chúa đang giúp bạn điều này như thế nào?

3.    Một số những điều nào bạn có thể bắt đầu thực hành mỗi ngày để phát triển tính cách giống Chúa Cứu Thế hơn?

 

Bạn đã tin cậy Chúa Jêsus cho sự cứu rỗi của mình chưa?

Nếu bạn chưa tin cậy vào Chúa Jêsus và cam kết theo Ngài, tại sao lại còn chần chừ? Nếu bạn đã sẵn sàng quyết định tin vào Chúa Cứu Thế Jêsus và đi theo Ngài, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này:

“Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết rằng khi con chết, con sẽ phải khai trình trực tiếp với Chúa về cuộc đời con. Con xin xưng nhận rằng con đã sống cả đời mình cố gắng đạt cho được sự chấp nhận từ người khác và từ Chúa. Con biết rằng con đã phạm tội nghịch cùng Chúa, và con đã sống theo chương trình của con chứ không phải của Ngài. Con muốn thay đổi điều đó, bắt đầu ngay từ bây giờ. Con muốn quay lựng khỏi tội lỗi và hướng đến Chúa.

Cảm ơn Chúa đã sai Chúa Jêsus đến để chết cho tất cả những điều sai trái con đã phạm để con không phải trả giá cho tội lỗi mình. Con biết rằng con không thể dùng việc làm để nhận được sự tha thứ và chấp nhận của Ngài. Con biết rằng chỉ có ân điển của Chúa và sự tốt lành của Ngài mới có thể cứu được con, Chúa ơi.

Kính lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Chúa đã yêu thương con đến nỗi Ngài đã gánh lấy hết mọi tội lỗi của con trên người và đã chịu khổ nạn vì con. Chúa giúp con có thể chấp nhận được với thiên đàng, và con hạ mình cầu xin Chúa cứu con. Con cầu xin Chúa cứu con khỏi tội lỗi và sự sợ hãi về cái chết. Con tin vào Chúa, Chúa Jêsus ơi. Và con tin Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài, cứu con một cách tức thì, chắc chắn, hoàn toàn và vĩnh viễn. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn! Mọi tội lỗi của bạn đã được tha và bạn đã có được sự cứu rỗi của Chúa! Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa. Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.


 

 

 

 

GOD GROWS YOU ONE STEP AT A TIME

By Rick Warren —

“So get rid of your old self, which made you live as you used to—the old self that was being destroyed by its deceitful desires. Your hearts and minds must be made completely new, and you must put on the new self, which is created in God’s likeness and reveals itself in the true life that is upright and holy” (Ephesians 4:22-24 GNT).

Although God could instantly transform you, he has chosen to develop you slowly.

This is how you see him work throughout the Bible. God allowed the Israelites to take over the Promised Land “little by little” so they wouldn’t be overwhelmed (Deuteronomy 7:22). Jesus was deliberate in developing his disciples. In the same way, God prefers to work in incremental steps in your life.

Why does it take so long to change and grow up? There are several reasons:

We are slow learners. People often have to relearn a lesson 40 or 50 times to really get it. The problems keep recurring, and you think, “Not again! I’ve already learned that!” But God knows better. The history of Israel illustrates how quickly we forget the lessons God teaches us and how soon we revert to our old patterns of behavior. We need repeated exposure.

We have a lot to unlearn. Since most of your problems—and all of your bad habits—didn’t develop overnight, it’s unrealistic to expect them go away immediately. There is no pill, prayer, or principle that will instantly undo the damage of many years. It requires the hard work of removal and replacement. The Bible calls it “taking off the old self” and “putting on the new self” (Romans 13:12; Ephesians 4:22-24; Colossians 3:7-10, 14).

Growth is often painful and scary. There is no growth without change, no change without fear or loss, and no loss without pain. Every change involves a loss of some kind. People fear these losses. Even if your old ways were self-defeating, they were at least comfortable and familiar, like a worn-out pair of shoes.

Good habits take time to develop. Your character is the sum total of your habits. You can’t claim to be kind unless you are habitually kind. Your habits define your character.

There is only one way to develop the habits of Christlike character: You must practice them—and that takes time! There are no instant habits. Paul urged Timothy, “Practice these things. Devote your life to them so that everyone can see your progress” (1 Timothy 4:15 GW).

Talk It Over

  • Why do you think God allows you to go through pain and loss while you are growing spiritually?
  • What is a bad habit that you’ve had trouble changing? How is God helping you with this right now?
  • What’s something you can start practicing everyday so that you are developing more Christlike character?

Have you trusted Jesus for your salvation?

No matter what you’ve done or where you’ve been, you can have a place in God’s forever family ready and waiting for you. The invitation is wide open. Just believe and receive.

Are you ready? Here’s a prayer you can start with:

“Dear God, I know when I die I’m going to give an account of my life to you directly. I confess that I have ignored you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins and move toward you. Thank you for sending Jesus to die for all that I’ve done wrong so that I don’t have to pay the penalty. I know I don’t deserve your forgiveness. I know only your grace can save me, Lord. I could never be good enough to get into a perfect place. Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I humbly ask you to save me. I ask you to save me from the sins and habits that are messing up my life right now. I believe in you, Jesus. And I believe you will keep your promise to save me instantly, certainly, completely, and eternally. I want to spend the rest of my life here on Earth getting to know you and becoming more like you. In Jesus’ name. Amen.”