050110 Đức Chúa Trời cung cấp hạt giống cho kẻ gieo để thu hoạch lương thực, chính Ngài sẽ cung cấp hạt giống cho anh em, khiến nó sinh sản thêm nhiều, nhờ đó anh em có thể gia tăng việc từ thiện. 11 Như thế anh em được giàu có dư dật là để cứu trợ rộng rãi, và khi chúng tôi trao lại tặng phẩm ấy, người nhận sẽ dâng lời tạ ân Chúa. 12 Vì công cuộc lạc quyên tương trợ nầy, ngoài mục đích thỏa mãn nhu cầu các tín hữu, còn giúp nhiều người lớn tiếng tạ ân Đức Chúa Trời (IICô-rinh-tô 9:10-12 KTHĐ).

Những gì Chúa ban cho bạn, Ngài muốn cho những điều đó qua bạn.

Chúa đang tìm những người mà Ngài có thể sử dụng. Chúa nhìn quanh và hỏi rằng, “Con sẽ là một cái ly, hay con sẽ là một ống dẫn?” Nếu bạn là một cái ly, bạn chỉ được đổ đầy và tất cả chỉ có thế. Nhưng một nhóm người khác lại nói rằng, “Lạy Chúa, con sẽ là một ống dẫn và Chúa có thể ban ơn phước của Ngài qua bạn để đến với những người khác.” Đó là những người Chúa muốn ban phước cho.

Kinh Thánh trong IICô-rinh-tô 9:10-11 cho biết rằng, “Đức Chúa Trời cung cấp hạt giống cho kẻ gieo để thu hoạch lương thực, chính Ngài sẽ cung cấp hạt giống cho anh em, khiến nó sinh sản thêm nhiều, nhờ đó anh em có thể gia tăng việc từ thiện. 11 Như thế anh em được giàu có dư dật là để cứu trợ rộng rãi, và khi chúng tôi trao lại tặng phẩm ấy, người nhận sẽ dâng lời tạ ân Chúa” (KTHĐ). Lời hứa này được xây dựng trên sự sẵn lòng chia sẻ những gì Chúa cung cấp cho bạn. Bạn có sẵn lòng chuyển ơn phước của Chúa cho những người khác không?

Bạn có thể nói rằng, “Khoan đã! Tôi đâu có giàu có để có thể rộng rãi cho được.” Không đúng đâu. Bạn có đủ khả năng đó. Bất kể bạn có nhiều hay ít như thế nào, bạn đều có thể rộng rãi với những gì bạn có.

Có một câu chuyện trong Kinh Thánh về một người đàn bà chỉ có hai đồng xu, nhưng bà đã dâng hết hai đồng xu đó. Quan điểm cho rằng, “Tôi không đủ để cho đi chỉ là điều tưởng tượng”. Lúc nào bạn cũng có thể có một điều gì đó để cho đi. Kinh Thánh nói rằng, “Vì công cuộc lạc quyên tương trợ nầy, ngoài mục đích thỏa mãn nhu cầu các tín hữu, còn giúp nhiều người lớn tiếng tạ ân Đức Chúa Trời” (IICô-rinh-tô 9:12 KTHĐ).

Khi bạn đang phải trải qua một thời kỳ khó khăn, bạn vẫn có thể nói rằng, “Chúa ơi, con không có nhiều lắm, nhưng con sẵn lòng chia sẻ. Con chỉ có một ít thức ăn, nhưng con sẵn lòng mời một người nào đó đến cùng ăn.”

Khi bạn làm điều này, Chúa hứa cho ba điều. Thứ nhất, bạn sẽ được tăng trưởng thuộc linh. Thứ nhì, Chúa sẽ dùng bạn để đáp ứng nhu cầu của người khác. Và thứ ba, bạn sẽ đem vinh hiển đến cho Chúa.

Khi bạn cho đi những gì mình có, Chúa sẽ mở cánh cửa ơn phước ra trong đời sống bạn trong những cách mà bạn không hề tưởng tượng được.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Chúa đã ban phước gì cho bạn trong tuần này? Bạn có thể chia sẻ ơn phước này với ai?

2.    Nếu bạn không nghĩ bạn có đủ để cho đi bây giờ, theo bạn Chúa đang muốn bạn làm điều gì?

3.    Bạn đã thấy Chúa ban phước cho mình như thế nào qua việc bạn cho đi?

 

 

 

 


GIVE WHAT YOU GET

By Rick Warren — 

“God, who supplies seed for the sower and bread to eat, will also supply you with all the seed you need and will make it grow and produce a rich harvest from your generosity. He will always make you rich enough to be generous at all times, so that many will thank God for your gifts which they receive from us. For this service you perform not only meets the needs of God’s people, but also produces an outpouring of gratitude to God" (2 Corinthians 9:10-12 GNT).

What God gives to you, he wants to give through you.

God is looking for people he can use. He looks around and asks, “Will you be a cup, or will you be a straw?” If you’re a cup, you just get filled up, and that’s it. But another kind of person says, “God, I’ll be a straw, and you can channel your blessing through me to other people.” That’s the kind of person God wants to bless.

The Bible says in 2 Corinthians 9:10-11, “God, who supplies seed for the sower and bread to eat, will also supply you with all the seed you need and will make it grow and produce a rich harvest from your generosity. He will always make you rich enough to be generous at all times” (GNT).

This promise is built on your willingness to share what he supplies to you. Are you willing to pass on God’s blessing to others?

You may say, “Wait a minute! I’m not rich enough to be generous.” Oh, yes, you are! No matter how much or how little you have, you can be generous with it.

There’s a story in the Bible about a woman who only had two pennies, yet she gave them away. The idea that “I don’t have enough to give” is a myth. You can always give something. The Bible says, “For this service you perform not only meets the needs of God’s people, but also produces an outpouring of gratitude to God” (2 Corinthians 9:12 GNT).

When you’re going through a tough time, you still can say, “God, I don’t have much, but I’m willing to share. I only have a little food, but I’m willing to invite somebody over for dinner.”

When you do this, God promises three things. First, you will grow spiritually. Second, he will use you to meet other people’s needs. And, third, you will bring him glory.

When you give away what you have, God will open the door of blessing in your life in ways you can’t imagine.

Talk It Over

  • What has God blessed you with? Who can you share that blessing with this week?
  • If you don’t think you have much to give right now, what do you think God expects of you?
  • How have you seen God bless you through your giving?