0595“Nếu một người chẳng sinh từ thiên thượng thì không thể thấy Nước Đức Chúa Trời!” (Giăng 3:3 BDM).

Khi Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên đang ở ranh giới xứ Ca-na-an, Chúa muốn họ vào Đất Hứa trong đức tin. Nhưng hầu hết các thám tử Môi-se phái đi đã quay trở về lan truyền sự sợ hãi về những người khổng lồ trong xứ đó.

Mặc dầu hai trong số các thám tử đó, Giô-suê và Ca-lép, nói với họ rằng họ có thể đánh bại những người khổng lồ, điều đáng buồn là dân Y-sơ-ra-ên đã chọn tin vào sự báo cáo sợ hãi của đa số, hơn là báo cáo của thiểu số có đức tin. Họ đã không tin vào lời hứa của Chúa. Kết quả là tất cả những người này lang thang và chết trong sa mạc suốt 40 năm sau đó, cho đến khi một thế hệ mới lớn lên và được phép đi vào Đất Hứa.

“Chúng ta thấy rằng họ không thể vào được vì lòng vô tín” (Hê 3:19 BDM). Đó là một trong những câu thật đáng buồn nhất trong Kinh Thánh. Và nó khiến tôi tự hỏi rằng, “Tôi đang bỏ lỡ phước hạnh nào của Chúa do sự vô tín của mình?” Đối với tôi thật sẽ là địa ngục nếu Chúa chỉ ra cho tôi thấy rằng những gì Ngài đã có thể làm trong cuộc đời tôi nếu tôi đã tin Chúa chỉ nhiều hơn một chút nữa.

Bạn đang bỏ lỡ phước hạnh nào của Chúa ngay bây giờ, đơn giản chỉ vì bạn không tin? Bạn sẽ lỡ mất điều gì nếu bạn nhìn về tương lai với con mắt sợ hãi thay vì đức tin?

Điểm khởi đầu để nhận được khải tượng của Chúa cho cuộc đời mình là trước tiên bạn phải đặt sự tin cậy của bạn nơi Chúa Cứu Thế Jêsus. Bạn cần xin Chúa đặt để Thánh Linh của Ngài vào trong cuộc sống của bạn. Đó là cách duy nhất để bạn mới có thể nhìn bằng con mắt đức tin và nhận được khải tượng của Chúa.

Chúa Jêsus quả quyết rằng, “Nếu một người chẳng sinh từ thiên thượng thì không thể thấy Nước Đức Chúa Trời!” (Giăng 3:3 BDM).

Khi bạn được sinh ra về mặt thể xác, bạn có được thị giác. Khi bạn được tái sinh về mặt thuộc linh, bạn có được đôi mắt mới thuộc linh. Bạn có thể thấy được những điều thuộc linh mà trước đây bạn không thấy được. Trừ khi bạn được sinh lại, bạn sẽ không bao giờ có thể thấy được tất cả những gì mà Chúa đã dành sẵn cho cuộc đời bạn.

Chúa Jêsus có một số người bạn là những anh chị em ruột thịt: Ma-ri, Ma-thê, và La-xa-rơ. La-xa-rơ chết, và Chúa Jêsus đã khiến ông sống lại. Và khi Chúa làm điều đó, Ngài nhắc nhở Ma-ri và Ma-thê rằng, “Ta đã chẳng từng bảo con: nếu con tin, con sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa Trời sao?” (Giăng 11:40 KTHĐ).

Bạn muốn nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa trong cuộc sống của mình nhiều đến mức nào? Bạn phải ngừng nuôi dưỡng những lo lắng của mình và làm một số những cam kết trong đức tin. Bạn phải bước tới và chống lại sự sợ hãi của mình.

Nếu bạn chưa bao giờ dâng cuộc đời của mình cho Chúa Cứu Thế, thì đây là lúc bạn cần được sinh lại. Để rồi bạn có thể bắt đầu nhìn với cái nhìn thuộc linh. Nếu bạn đã là người tin nhận Chúa, hãy nhớ rằng Chúa đã dẫn dắt bạn trải qua rất nhiều điều, và Ngài có một tương lai tuyệt vời cho bạn.

Chương trình của Chúa dành cho bạn là tốt lành! Hãy cất bỏ đi đôi mắt sợ hãi và bắt đầu nhìn với cái nhìn đức tin để bạn có thể nhận được khải tượng của Chúa.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn nghĩ rằng có lẽ mình đang bỏ lỡ mất phước hạnh nào vì sự vô tín của mình?

2.    Bạn cần đánh đổi nỗi sợ hãi gì với đức tin?

3.    Chúa muốn bạn làm cam kết nào trong đức tin ngày hôm nay?

Nếu bạn chưa bao giờ mời Chúa Cứu Thế vào đời sống mình, bạn có thể cầu nguyện một lời cầu nguyện đơn giản này ngày hôm nay như sau:

“Lạy Chúa, con nhận biết rằng con cần đến Chúa. Con muốn được sanh lại. Con xin Chúa đặt Đức Thánh Linh Ngài vào trong đời sống con. Con xin xưng nhận rằng con đã phạm tội nghịch cùng Chúa, và con cầu xin Chúa tha thứ tất cả tội lỗi của con và giúp con theo Ngài. Con muốn học tin cậy Chúa và yêu mến Chúa. Và con muốn thấy được khải tượng, mục đích, và chương trình của Ngài cho đời sống con. Xin nhận con vào gia đình của Chúa. Con cầu nguyện nhân Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn đã cầu nguyện lời cầu nguyện đó rồi thì bạn có thể thưa với Chúa rằng:

“Cha ơi, hôm nay con muốn chuyển cái nhìn từ con mắt sợ hãi sang con mắt đức tin. Con muốn tin cậy Chúa, trông đợi những điều lớn lao từ nơi Chúa, và nỗ lực làm những điều lớn lao cho Chúa. Con muốn là một người của khải tượng, và con cầu nguyện xin Chúa cho con có được khải tượng của Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, xin bạn liên lạc với người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa. A-men.

 

 

 


PRAY TO BE A PERSON OF VISION

By Rick Warren —

“No one can see the kingdom of God unless they are born again” (John 3:3 NIV).

When Moses and the Israelites were on the border of Canaan, God wanted them to enter the Promised Land in faith. But most of the spies Moses sent came back spreading fear about giants in the land.

Although two of the spies, Joshua and Caleb, told them they could defeat the giants, the Israelites sadly chose to believe the majority report of fear, not the minority report of faith. They didn’t believe the promise of God. As a result, they all wandered and died in the desert over the next 40 years, until a new generation grew up and was allowed to go into the Promised Land.

“So we see that they were not able to enter, because of their unbelief” (Hebrews 3:19 NIV). That’s one of the saddest verses in the Bible. And it makes me wonder, “What blessing of God am I missing out on because of my unbelief?” To me, hell would be if God were to show me what he could have done in my life if I had believed him just a little bit more.

What blessing of God are you missing right now, simply because you don’t believe? What will you miss if you’re looking at the future with eyes of fear, not faith?

The starting point for getting God’s vision for your life is to first put your trust in Jesus Christ. You need to ask him to put his Spirit into your life. It’s the only way you’ll ever be able to see with eyes of faith and get God’s vision.

Jesus says, “No one can see the kingdom of God unless they are born again” (John 3:3 NIV).

When you’re born physically, you get the sense of sight. When you’re spiritually born again, you get a new set of spiritual eyes. You can see spiritual things you didn’t see before. Unless you’re born again, you can never see all that God has in store for your life.

Jesus had some friends that were siblings: Mary, Martha, and Lazarus. Lazarus died, and Jesus raised him back to life. And when he did, he reminded Mary and Martha: “Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?” (John 11:40 NIV)

How badly do you want to see God’s glory in your life? You’ve got to stop nursing your worries and make some commitments in faith. You’ve got to step out and move against your fears.

If you have never given your life to Christ, it’s time to be born again. Then you can start seeing with spiritual eyes. If you’re already a Christian, remember that God has brought you through so much, and he has a great future for you.

God’s plans for you are good! Lay aside your eyes of fear and begin to see with eyes of faith so that you can get God’s vision.

Talk It Over

  • What blessing do you think you might be missing out on because of unbelief?
  • What fear do you need to trade for faith?
  • What commitment does God want you to make today in faith?

If you've never invited Christ into your life, you can pray this simple prayer today: "God, I realize I need you. I want to be born again. I ask you to put your Spirit in my life. I confess I have sinned against you, and I ask that you forgive all my sins and help me to follow you. I want to learn to trust you and love you. And I want to see your vision, purpose, and plan for my life. Please accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen."

If you’ve already prayed that prayer, then you can say to God, "Father, today I want to switch to seeing with eyes of fear to eyes of faith. I want to trust you, to expect great things from you, and to attempt great things for you. I want to be a person of vision, and I ask you to give me your vision. In Jesus' name I pray. Amen."