0596“Đừng nhớ lại quá khứ đen tối! Đừng nhắc mãi những chuyện đau buồn. Này, Ta sẽ làm một việc mới; nó sắp xuất hiện, ngươi không biết sao?” (Ê-sai 43:18-19 KTHĐ).

Khi người ta ngưng theo đuổi khải tượng Chúa cho đời sống họ, họ thường nghĩ đến hai điều: Hoặc là “Tôi không đủ khả năng để thực hiện điều đó” hay là “Tôi đã thất bại trong quá khứ.” Nếu bạn muốn có một khởi đầu mới trong việc theo đuổi khải tượng của Chúa, bước đầu tiên là cần phải ngừng bào chữa, biện hộ.

Bạn được trang bị những gì cần thiết. Bạn có bao giờ nghe một người nào đó hay thậm chí chính bạn nói rằng, “Tôi không có những khả năng cần có để đeo đuổi giấc mơ của mình” chưa? Nhiều người trong Kinh Thánh — bao gồm cả Môi-se và Giê-rê-mi — đã lấy cớ này khi Chúa giao nhiệm vụ cho họ. Nhưng ví dụ ưa thích nhất của tôi về “Tôi không có khả năng” là Ghi-đê-ôn.

Chúa bảo Ghi-đê-ôn rằng Ngài muốn dùng ông để giải phóng dân Y-sơ-ra-ên. Ghi-đê-ôn đáp lại rằng, “Lạy Chúa, làm sao con có thể giải cứu Y-sơ-ra-ên được? Nầy, gia tộc con nghèo nhất trong bộ tộc Ma-na-se, và con lại là người nhỏ nhất trong gia đình. Đức Giê-hô-va phán: “Ta sẽ ở cùng con,” (Quan 6:15-16 TTHĐ).

Khi bạn nghĩ mình không có khả năng cần có, hãy nhớ lại những gì cuộc đời Ghi-đê-ôn dạy cho chúng ta: Bạn không bao giờ đơn độc; Chúa luôn ở cùng bạn và đứng về phía bạn. Bạn có thể nương cậy nơi quyền năng, sự hiện diện, lời hứa, và sự bảo vệ của Chúa. Bạn không cần phải lo lắng bất cứ điều gì cả!

Quá khứ của bạn đã qua rồi. Đây là một lời bào chữa thông thường khác cho việc không thực hiện một khởi đầu mới, “Tôi đã thất bại trong quá khứ.”

Sự thật là tất cả mọi người đều đã từng thất bại. Và trong khi bạn là một sản phẩm của quá khứ, bạn không cần phải là tù nhân của quá khứ. Bạn được định hình bởi những việc đã xảy ra cho bạn và những việc bạn đã tự làm cho chính mình. Nhưng hôm nay bạn có một sự lựa chọn; bạn không phải là một nạn nhân trừ khi bạn lựa chọn để mình thành một nạn nhân.

Chúa quan tâm đến tương lai của bạn hơn là quá khứ. Ê-sai 43:18-19 nói, “Đừng nhớ lại quá khứ đen tối! Đừng nhắc mãi những chuyện đau buồn. Này, Ta sẽ làm một việc mới; nó sắp xuất hiện, ngươi không biết sao?”  (KTHĐ).

Điều ngăn trở lớn nhất cho sự thành công của bạn có lẽ là những lời bào chữa của bạn. Chúa muốn bỏ qua những thất bại trong quá khứ và xưng nhận tôi lỗi mình. Sau đó, bạn có thể tiến về phía trước, biết rằng tội lỗi của mình đã được tha thứ hoàn toàn.

“Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó thì sẽ được thương xót.” (Châm 28:13 TTHĐ).

Đó là một khởi đầu mới!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có hoàn toàn nương cậy vào quyền năng, sự hiện diện, lời hứa, vào sự bảo vệ của Chúa để thực hiện những gì Ngài đã kêu gọi bạn làm không? Tại sao có hay tại sao không?

2.    Thất bại nào trong quá khứ mà bạn đã dùng như một cái cớ để không bắt đầu một điều gì mới?

3.    Nếu bạn thật sự yên nghỉ trong hiểu biết về sự tha thứ của Chúa, thì sẽ cho bạn tự tin để bắt đầu một điều mới nào?

 

 

 


GOD’S VISION: YOU HAVE WHAT IT TAKES

By Rick Warren —

“The LORD says, 'Do not cling to events of the past or dwell on what happened long ago. Watch for the new thing I am going to do. It is happening already—you can see it now!'” (Isaiah 43:18-19 GNT).

When people stop following God’s vision for their lives, they usually think two things: “I don’t have what it takes” or “I have failed in the past.” If you want to get a fresh start on pursuing God’s vision, the first step is to stop making excuses.

You do have what it takes

Have you ever heard someone say or have you even said yourself, “I don’t have what it takes to go after my dream”? Many people in the Bible—including Moses and Jeremiah—tried to use this excuse when God had an assignment for them. But my favorite example of “I don’t have what it takes” is Gideon.

God told Gideon he wanted to use him to liberate the Israelites. Gideon responded: “'But Lord . . . how can I rescue Israel? My clan is the weakest in the whole tribe of Manasseh, and I am the least in my entire family!’ The LORD said to him, 'I will be with you’” (Judges 6:15-16 NLT).

When you think you don’t have what it takes, remember what Gideon’s life teaches: You’re never on your own; God is always with you and for you. You can rely on his power, presence, promises, and protection. You don’t have to worry about anything!

Your past is past

This is another common excuse for not making a fresh start: “I have failed in the past.”

The truth is that everyone has failed. And while you are a product of your past, you don’t have to be a prisoner of your past. You’re shaped by things that happened to you and things you did to yourself. But today you have a choice; you are not a victim unless you choose to be.

God is far more interested in your future than your past. Isaiah 43:18-19 says, “The LORD says, 'Do not cling to events of the past or dwell on what happened long ago. Watch for the new thing I am going to do. It is happening already—you can see it now!’” (GNT)

The biggest barrier to your success may be your own excuses. God wants you to let go of past failures and confess your sins. Then you can move on, knowing your sins are forgiven.

“A man who refuses to admit his mistakes can never be successful. But if he confesses and forsakes them, he gets another chance” (Proverbs 28:13 TLB).

That’s a fresh start!

Talk It Over

  • Are you fully relying on God’s power, presence, promises, and protection to do what he has called you to do? Why or why not?
  • What failure in your past have you used as an excuse not to start something new?
  • If you truly rested in the knowledge of God’s forgiveness, what new thing would it give you the confidence to start?