“Đừng nhớ lại những việc đã qua, cũng đừng nghĩ đến chuyện thuở trước.  Hãy nhìn những điều mới ta sắp làm. Các ngươi không thấy sao?” Ê-sai 43:18-19

Bạn là một sản phẩm của quá khứ mình. Bạn đã được định hình bởi những điều tốt cũng như xấu trong đời sống mình. Nhưng bạn không phải là tù nhân của quá khứ - bạn có thể có được sự tự do!

Đó là tất cả những gì về Cơ đốc giáo. Qua Chúa Jêsus Christ, bạn có thể được sanh lại và bắt đầu một đời sống mới. Chúa Jêsus giúp bạn có thể ấn vào nút khởi động lại và có được cơ hội lần thứ hai.

Đây là những gì Đức Chúa Trời phán về quá khứ của bạn: “Đừng nhớ lại những việc đã qua, cũng đừng nghĩ đến chuyện thuở trước.  Hãy nhìn những điều mới ta sắp làm. Các ngươi không thấy sao?” (Ê-sai 43:18-19).

Chúa không muốn bạn lúc nào cũng nhìn vào quá khứ. Nếu bạn luôn nhìn vào tấm kiếng chiếu hậu, thì bạn sẽ bị xe đụng! Cách duy nhất bạn để có thể tiến về phía trước là tập trung vào hiện tại và hướng đến tương lai.

Phần còn lại của cuộc sống bạn là ở tương lai, chứ không phải trong quá khứ. Quá khứ của bạn là quá khứ, đã qua rồi. Bạn không thể thay đổi nó, vì vậy đừng sống trong quá khứ. Thay vào đó, hãy bắt đầu xin Chúa làm điều mới lạ trong bạn.

Có thể bạn cảm thấy rằng dường như không có điều gì mới lạ xảy ra trong đời sống mình ngay lúc này. Bạn có biết tại sao không? Vì bạn không cầu xin. Gia-cơ 4:2 nói rằng, “Anh em không nhận được vì anh em không cầu xin.” Hãy xem lại lần nữa điều câu Kinh Thánh này đã nói: Bạn không nhận được vì bạn không cầu xin.

Nếu bạn chưa bao giờ cầu xin Chúa cho mình làm lại cuộc đời, thì tất cả những điều bạn cần thưa là: “Lạy Chúa, con cần có một khởi đầu mới. Con đã làm hỏng mọi việc. Con đã lầm lỗi và con cần Chúa bắt đầu lại đời sống con.

Đây là bước đầu tiên để có được một khởi đầu mới. Bạn chỉ cần cầu xin Chúa!

Ai ai cũng đều cần có một khởi đầu lại vào một thời điểm nào đó — bởi vì cuộc sống rất khó khăn và tất cả chúng ta đều phạm những sai lầm. Bạn có sẵn sàng để Chúa làm điều mới lạ trong đời sống mình không? Hãy xin Ngài cho có được một khởi đầu mới, và Ngài sẽ ban cho bạn một năng lượng mới, một tâm linh mới, một hy vọng mới và một tấm lòng mới.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Đâu là thói quen lành mạnh cần được phát triển để giúp bạn có thể tập trung vào tương lai thay vì quá khứ?

2.    Theo bạn nghĩ mình có thể xin Chúa cho có được một khởi đầu trở lại bao nhiêu lần trong đời?

3.    Một số dấu hiệu nào có thể cho bạn thấy được rằng đã đến lúc cần lcó một khởi đầu mới cho đời sống mình?

 

Bất kể bạn đang làm gì hay đang ở đâu, bạn đã có một nơi trong gia đình đời đời của Đức Chúa Trời sẵn sàng và đang chờ đón bạn. Lời mời đang rộng mở. Bạn chỉ cần tin và đón nhận.

Hãy tin cậy nơi bản tính của Chúa và ân điển Ngài ban cho. Hãy xưng ra tội lỗi mình đã phạm và xin Chúa tha thứ. Hãy đón nhận lời hứa của Chúa Jêsus rằng sự cứu rỗi là nhưng không và dành cho những ai từ bỏ tội lỗi và theo Ngài là Chúa và Cứu Chúa của mình. Hãy hạ mình xuống xin Chúa nhận bạn vào gia đình đời đời của Ngài.

Bạn đã sẵn sàng chưa? Đây là lời cầu nguyện mà bạn có thể bắt đầu:

“Lạy Chúa, con biết khi mình qua đời, con sẽ phải tường trình đời sống con ra trước Ngài. Con biết con đã phạm tội cùng Chúa, và đã sống theo đường lối riêng của mình chứ không theo ý Chúa. Con muốn được thay đổi bắt đầu ngay hôm nay. Con muốn quay lưng khỏi tội lỗi mình và hướng về Chúa.

“Cám ơn Chúa vì đã sai Chúa Jêsus xuống chết thế cho tất cả những sai phạm con làm và gánh nhận hình phạt thay con. Con biết mình không đáng để được Chúa tha thứ. Con biết chỉ có ân điển Chúa mới có thể cứu con. Con không bao giờ có thể dựa vào sức mình để vào một nơi hoàn hảo.

“Lạy Chúa Jêsus, cám ơn Chúa vì Ngài đã yêu con nhiều đến nỗi gánh hết tội lỗi thay con. Chúa giúp con được vào nơi thiên đàng, và con hạ mình xuống xin Chúa cứu con. Con tin nơi Chúa, Chúa Jêsus. Và con tin rằng Ngài sẽ giữ lời mình hứa và cứu con ngay lúc này, cách chắc chắn, hoàn toàn và mãi mãi. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 

 


THE FIRST STEP TO A RESET

BY RICK WARREN — 

 

“Forget what happened before, and do not think about the past. Look at the new thing I am going to do. It is already happening. Don’t you see it?”  Isaiah 43:18-19 (NCV)

You are a product of your past. You have been shaped by the good and the bad things in your life. But you are not a prisoner of your past—you can be free!

That’s what Christianity is all about. Through Jesus Christ, you can be born again and start a new life. Jesus makes it possible for you to push the reset button and get a second chance.

Here’s what God says about your past: “Forget what happened before, and do not think about the past. Look at the new thing I am going to do. It is already happening. Don’t you see it?” (Isaiah 43:18-19 NCV).

God doesn’t want you constantly looking at the past. If you’re always looking in the rearview mirror, then you’re going to crash! The only way you can move forward is to focus on the present and look forward to the future.

The rest of your life is in the future, not in the past. Your past is past; it’s over. You can’t change it, so don’t dwell on it. Instead, start asking God to do something new in you.

Maybe you feel like nothing new is happening in your life right now. Do you know why? Because you’re not asking. James 4:2 says, “You don’t have what you want because you don’t ask God for it” (NLT). Look again at what that says: You don’t have it because you don’t ask for it.

If you’ve never asked God for a reset in your life, then all you need to say is, “God, I need a fresh start. I’ve blown it. I’ve made mistakes, and I need you to reboot my life.”

This is the first step to a reset. You just have to ask God for it!

Everyone needs a reset at some point—because life is hard, and we all make mistakes. Are you ready for God to do something new in your life? Ask him for a fresh start, and he’ll give you renewed energy, a renewed spirit, renewed hope, and a renewed heart.

 

Talk It Over

  • What is a healthy habit to develop that will help you focus on the future instead of the past?
  • How many times over the course of your life do you think you can ask God for a reset?
  • What are some signs that may indicate it’s time for a reset in your life?

No matter what you’ve done or where you’ve been, you’ve got a place in God’s forever family ready and waiting for you. The invitation is wide open. Just believe and receive.

Trust in God’s character and the grace he extends. Confess your sins and ask God to forgive you. Claim the promise of Jesus, that salvation is free and open to anyone who turns from their sins and agrees to follow him as their Lord and Savior. Humbly ask God to accept you into his forever family.

Are you ready? Here’s a prayer you can start with: “Dear God, I know when I die, I’m going to give an account of my life to you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins and toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all that I’ve done wrong so that I don’t have to pay the penalty. I know I don’t deserve your forgiveness. I know only your grace can save me, Lord. I could never be good enough to get into a perfect place.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I humbly ask you to save me. I believe in you, Jesus. And I believe you will keep your promise to save me instantly, certainly, completely, and eternally. In Jesus’ name I pray. Amen.”