0166“Phải thận trọng trong mọi việc, đừng sống như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy nắm mọi cơ hội để làm việc lành, vì thời kỳ khó khăn.” (Ê-phê-sô 5:15-16 KTHĐ).

Thì giờ là thứ quý giá nhất mà chúng ta có được. Bạn chỉ có một thì giờ giới hạn mà thôi!

Người ta ước tính rằng một người sẽ sống trung bình khoảng 72 năm, hay là 26,000 ngày. Bạn có thể cho rằng mình vẫn còn nhiều ngày sống trên đất, nhưng nếu bây giờ bạn trên 27 tuổi, bạn đã sống trên 10,000 ngày rồi. Bạn sẽ không tìm lại được bất kỳ ngày nào trong những ngày đó cả, và đó chính là lý do khiến thì giờ trở thành tài nguyên quý giá nhất của bạn.

Bạn vẫn có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Bạn vẫn có thể có được nhiều sức lực, năng lực tiềm tàng hơn. Nhưng bạn không cách nào có thể tìm ra một giờ, một khắc nào thêm cả.  

Mỗi người chỉ có được một số ngày nhất định sống trên đất. Thời giờ mà bạn trải qua sẽ biến mất đi, không bao giờ tìm lại được. Vì vậy quản lý cuộc sống thật ra chính là quản lý thời gian. Nếu bạn học biết được cách quản lý thì giờ của bạn, thì bạn đã học được cách quản lý cuộc sống của mình rồi.

Phải thận trọng trong mọi việc, đừng sống như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy nắm mọi cơ hội để làm việc lành, vì thời kỳ khó khăn.” (Ê-phê-sô 5:15-16 KTHĐ).

Ngược lại với cẩn thận là bất cẩn. Kinh Thánh bảo bạn không được bất cẩn với đời sống. Chúng ta cần phải thận trọng. Điều này có nghĩa là bạn phải có chủ đích và đắn đo cân nhắc với cách sử dụng thì giờ của mình. Tôi gọi điều này là được định hướng bởi mục đích!

Bạn có biết rằng bất cẩn trong việc sử dụng thì giờ của mình sẽ giống như thế nào không? Trung bình, một người dành ra 3 giờ và 15 phút trên điện thoại của mình mỗi ngày. Và người Mỹ dành ra 5 tiếng hơn mỗi ngày trên điện thoại và họ mở điện thoại ra kiểm tra trung bình 58 lần mỗi ngày! Điều ngày có nghĩa là một người sẽ dành ra 35 giờ mỗi tuần để nhìn chằm chằm vào cái màn hình nhỏ xíu — và đó là chưa kể đến thì giờ dành cho máy tính và TV. Dĩ nhiên, không phải tất cả thì giờ đó đều là vô ích và không có lợi. Nhưng cẩn thận với thì giờ của bạn có nghĩa là nhận thức được bạn sử dụng thì giờ như thế nào và bạn có đang sử dụng thì giờ vào những điều thật sự quan trọng hay không.

“Mọi sự đều được phép làm,” nhưng không phải mọi sự đều có ích. “Mọi sự đều được phép làm,” nhưng không phải mọi sự đều xây dựng.” (1Côr 10:23 BHĐ).

Việc bạn dành 5 tiếng đồng hồ để xem các video về con mèo dễ thương trên YouTube không phải là tội lỗi. Nhưng đó không phải là cách sử dụng tốt thì giờ của bạn cách tốt đẹp nhất. Có một số điều không hẳn là sai trái. Chúng chỉ là không cần thiết có những việc không phải là sai trái, nhưng điều đó có đáng để chúng ta dành đời sống của mình cho nó không?

Hãy cẩn thận với các ngày của bạn. Bạn chỉ có được một số ngày giới hạn trên đất mà thôi.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bạn có thể đeo đuổi và hoàn thành mục tiêu nào nếu bạn sử dụng lại một phần trong 35 tiếng mỗi tuần dành cho điện thoại đó?

2.      Bạn muốn con cái mình nhớ đến bạn là một người đọc Kinh Thánh hay người nhìn vào điện thoại? Bạn đang làm gì để đạt được mục tiêu đó?

3.      Những ví dụ nào khác về việc làm không phải là sai trái, tội lỗi nhưng không nhất thiết là hữu ích không?


 

 

 

 

BE CAREFUL WITH YOUR TIME

By Rick Warren — 

“Be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days” (Ephesians 5:15-16 NLT).

Time is your most precious commodity. You only have a limited amount of it!

It’s estimated that people will live an average of 72 years, or 26,000 days. You may think you’ve got plenty of days left, but, if you’re over 27, you’ve already passed 10,000 days. You’re not getting any of those days back, and that’s what makes time your most precious resource.

You can always get more money. You can always get more energy. But you cannot create more time.

You have a certain number of days in your life, and that’s it. When you spend them, they’re gone. So life management is really time management. If you learn to manage your time, then you learn to manage your life.

“Be careful how you live. Don’t live like fools, but like those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days” (Ephesians 5:15-16 NLT).

The opposite of careful is careless. The Bible tells you not to be careless with your life. Be careful. That means you should be intentional and deliberate with your time. I like to call it being purpose driven!

Do you know what it looks like to be careless with your time? On average, people spend three hours and 15 minutes on their phone a day. And Americans spend more than five hours a day on their phones and check them an average of 58 times a day! That’s 35 hours a week that we’ve devoted to staring at a tiny screen—and that doesn’t include time spent on the computer or watching TV. Of course, not all of that time is fruitless. But being careful with your time means being aware of how you spend it and of whether you are spending it on things that really matter.

“Someone may say, 'I’m allowed to do anything,’ but not everything is helpful. I’m allowed to do anything, but not everything encourages growth” (1 Corinthians 10:23 GW).

It’s not a sin for you to spend five hours watching cute cat videos on YouTube. But it might not be the best use of your time. Some things aren’t necessarily wrong. They’re just not necessary. It may not be wrong, but is it worth giving your life for?

Be careful with your days. You only have so many.

Talk It Over

  • What goal could you pursue and accomplish if you reapplied some of those 35 hours a week you may spend on your phone?
  • Do you want your children to remember you more for reading your Bible or looking at your phone? How are you working toward that end?
  • What are some other examples of things you do that are not bad but are also not necessarily helpful?