0514“Không phải tôi thích được quà, nhưng tôi muốn anh em được Chúa thưởng lại dồi dào vì nghĩa cử cao đẹp” (Phi-líp 4:17 KTHĐ).

Mỗi khi bạn rời rộng là bạn đang đầu tư vào ngôi nhà đời đời của mình.

Chúa Jêsus gọi nguyên tắc này là “chứa của cải ở trên trời.” Ngài thật sự đã sử dụng từ ngữ này sáu lần trong Kinh Thánh! Khi Chúa Jêsus nói một điều gì đó sáu lần, bạn nên chú ý đến. Nếu không, bạn sẽ lỡ mất phần phước hạnh.

Trong Ma-thi-ơ 6:19-20, Chúa Jêsus nói rằng, “Các con đừng tích trữ của cải ở dưới đất, là nơi có mối mọt, ten rỉ làm hư, và kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy. Nhưng hãy tích trữ của cải ở trên trời, là nơi không có mối mọt, ten rỉ làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy” (TTHĐ).

Hầu hết mọi người đầu sống không đến 100 năm trên đất này; sau đó bạn phải bỏ lại sau lưng tất cả của cải trên đất này. Nhưng bạn sẽ được tận hưởng của cải thiên đàng của bạn cho đến đời đời.

Vậy làm thế nào để bạn chứa được của cải của mình ở thiên đàng? Làm thế nào để bạn gởi chúng lên đó trước? Bạn làm điều đó bằng cách đầu tư vào người khác.

Chúa muốn bạn đầu tư nơi người khác bởi vì những khoản đầu tư đó có những kết quả và phần thưởng đời đời. Chỉ có hai điều còn tồn tại mãi mãi: Lời Chúa và con người. Con người sẽ sống mãi mãi hoặc ở thiên đàng hay nơi địa ngục, và sự đầu tư của bạn nơi một người nào đó có thể tạo nên một sự khác biệt quan trọng.

Phi-líp 4:17 nói rằng, “Không phải tôi thích được quà, nhưng tôi muốn anh em được Chúa thưởng lại dồi dào vì nghĩa cử cao đẹp” (KTHĐ).

Phao-lô viết cho người Phi-líp để bày tỏ sự cảm kích của ông về sự ủng hộ của họ. Nhưng ông nói điều có ý nghĩa nhất – điều đã đem lại cho ông sự vui mừng nhiều nhất – là việc biết rằng sự hy sinh và lòng rời rộng của họ đã cho họ có được của báu nơi thiên đàng. Họ đã đầu tư nơi ông, nhưng họ cũng đầu tư vào ngôi nhà đời đời của họ.

Bạn sẽ được phần thưởng cho tất cả những gì bạn đã cho đi. Bạn có đang cho đi thì giờ của bạn không? Bạn sẽ được phần thưởng trên thiên đàng. Bạn có đang cho đi sức lực của mình không? Bạn sẽ được phần thưởng trên thiên đàng. Bạn có đang cho đi tiền bạc của bạn không? Bạn sẽ được phần thưởng trên thiên đàng.

Khi bạn làm những công việc thường ngày của mình, hãy tìm những cách để có thể rời rộng và đầu tư vào nhà đời đời của bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đang sử dụng thì giờ, sức lực, và tiền bạc của mình để đầu tư vào người khác trong những cách nào?

2.    Rời rộng với thì giờ, sức lực, hay tiền bạc điều nào là khó nhất đối với bạn? Hãy xin Chúa ban cho bạn đức tin để được rời rộng trong lãnh vực đó để bạn có thể kinh nghiệm được ơn phước của Ngài.

3.    Làm thế nào để bạn có thể trau dồi được cách sống để chứa của cải trên thiên đàng nhiều hơn thay vì trên đất?

 

 

 


INVEST IN YOUR ETERNAL HOME

By Rick Warren —

“Though I appreciate your gifts, what makes me happiest is the well-earned reward you will have because of your kindness” (Philippians 4:17 TLB).

Every time you’re generous, you invest in your eternal home.

Jesus called this principle “storing up treasure in heaven.” He actually used this phrase six times in the Bible! When Jesus says something six times, you better pay attention. If you don’t, you’re going to miss the blessing.

In Matthew 6:19-20, Jesus says, “Don’t store up treasures here on earth, where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal” (NLT).

Most people get less than 100 years on this planet; then you have to leave all earthly treasure behind. But you will get to enjoy your heavenly treasure for eternity.

So how do you store up treasure in heaven? How do you send it on ahead? You do it by investing in people.

God wants you to invest in people because those investments have eternal consequences and rewards. There are only two things that will last forever: the Word of God and people. People will spend eternity in either heaven or hell, and your investment in someone could make all the difference.

Philippians 4:17 says, “Though I appreciate your gifts, what makes me happiest is the well-earned reward you will have because of your kindness” (TLB).

Paul wrote to the Philippians to express his appreciation for their support. But he said what meant the most—what brought him the most joy—was knowing that their sacrifice and generosity gave them treasure in heaven. They invested in him, but they also invested in their eternal home.

You will be rewarded for everything you’ve given away. Are you giving away your time? You’re going to be rewarded in heaven. Are you giving away your energy? You’re going to be rewarded in heaven. Are you giving away your money? You’re going to be rewarded in heaven.

As you go about your day, look for ways to be generous and invest in your eternal home.

Talk It Over

- In what ways are you using your time, energy, and money to invest in people?

- Is it hardest for you to be generous with your time, with your energy, or with your money? Ask God for faith to be generous in that area so that you can experience his blessing.

- How can you cultivate a lifestyle of storing treasure in heaven rather than here on Earth?