0709“Chủ khen: 'Tốt lắm, con rất ngay thật trung thành. Con đã trung thành trong việc nhỏ, nên sẽ được uỷ thác nhiều việc lớn. Con đến đây chung vui với Ta!” (Ma-thi-ơ 25:21 KTHĐ).

Tiền bạc là thử nghiệm tốt nhất về sự trung tín của bạn. Chúa dùng tiền bạc nhiều hơn bất cứ điều gì khác trong đời sống của bạn để thử nghiệm đức tin của bạn. Tại sao vậy? Bởi vì đó là điều mà người ta khó thực hiện được nhất.

Hãy nhìn vào những phần thưởng mà Chúa cho việc quản lý tiền bạc cách khôn ngoan: “Chủ khen: 'Tốt lắm, con rất ngay thật trung thành. Con đã trung thành trong việc nhỏ, nên sẽ được uỷ thác nhiều việc lớn. Con đến đây chung vui với Ta!” (Ma-thi-ơ 25:21 KTHĐ).

Quy luật đền bù là thế này: Chúa sẽ ban thưởng cho bạn về việc quản lý tốt tiền bạc. Ma-thi-ơ 25 nói đến ba bước của phần thưởng này – khẳng định, thăng chức, và ăn mừng.

Chúa khẳng định với bạn qua việc nói rằng, “Làm tốt lắm! Ta đang thử nghiệm xem con có thể tin cậy được với những gì Ta cho con không, và con đã qua được thử nghiệm đó. Làm rất tốt, người đầy tớ giỏi và trung tín.

Bước thứ hai là thăng chức. Khi bạn thể hiện sự trung tín với một ít điều, Chúa sẽ giao cho bạn trách nhiệm lớn hơn.

Rồi khi bạn thể hiện được tinh thần trách nhiệm của mình, Chúa sẽ ăn mừng với bạn. Bạn sẽ chia sẻ sự vui mừng với Chúa!

Chúa Jêsus dạy rằng, “Không ai có thể làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hoặc trọng chủ nầy mà khinh chủ kia. Các con không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền tài nữa” (Ma-thi-ơ 6:24 TTHĐ).

Hãy chú ý rằng Chúa không nói rằng bạn không nên phục vụ Đức Chúa Trời và tiền bạc. Chúa nói bạn không thể. Đó là điều không thể làm được. Không ai có thể hầu việc hai chủ được. Vì vậy, bạn sẽ phải quyết định điều gì sẽ là ưu tiên số một trong đời sống mình: là Chúa hay là tiền bạc.

Tiền bạc là một đầy tớ tuyệt vời nhưng là một ông chủ xấu. Khi nó làm chủ bạn, bạn luôn sống dưới áp lực. Bạn luôn luôn lo âu. Bạn luôn bị căng thẳng.

Nhưng khi bạn làm chủ tiền bạc của mình – khi bạn biến nó thành đầy tớ của bạn – nó phục vụ bạn. Khi tiền bạc làm việc cho bạn, thay vì bạn làm việc cho tiền bạc của mình, bạn sẽ có sự bình an.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Nếu Chúa kiểm tra sổ tài chánh của bạn, Ngài sẽ cho bạn thứ hạng như thế nào?

2.    Khi nào tiền bạc đang làm chủ bạn? Khi nào bạn đang làm chủ tiền bạc của mình? Mối quan hệ của bạn với Chúa trong những thời gian đó khác biệt như thế nào?

3.    Làm thế nào để bạn có thể quản lý tiền bạc của mình cách khôn ngoan hơn để tiền bạc làm việc cho mình thay vì để nó kiểm soát bạn?

 

 

 


GOD REWARDS FINANCIAL FAITHFULNESS

By Rick Warren —

“[The] master replied, 'Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master’s happiness!” (Matthew 25:21 (NIV).

Money is the acid test of your faithfulness. God uses it more than any other thing in your life to test your faith. Why? Because it’s the thing people have the hardest time with.

Look at the rewards God gives for wise money management: “[The] master replied, 'Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master’s happiness!” (Matthew 25:21 NIV).

The law of compensation is this: God will reward you for good money management. Matthew 25 suggests three steps of this reward—affirmation, promotion, and celebration.

God affirms you by saying, “Good job! I was testing you to see if you could be trusted with what I gave you, and you passed the test. Well done, good and faithful servant.

The second step is promotion. As you show faithfulness with a few things, God will give you greater responsibility.

Then, as you show your responsibility, God will celebrate with you. You will share in God’s happiness!

Jesus said, “No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money” (Matthew 6:24 NIV).

Notice he doesn’t say you shouldn’t serve God and money. He says you can’t. It’s impossible. Nobody can serve two masters. So you’re going to have to decide what will be number one in your life: God or money.

Money is a terrific servant but a terrible master. When it masters you, you’re always under stress. You’re always worried. You’re always uptight about it.

But when you master your money—when you make it your servant—it serves you. When money works for you, instead of you working for your money, you will have peace.

Talk It Over

- If God audited your finances, what grade would he give you, and why?

- When has your money mastered you? When have you mastered your money? What were the differences in your relationship with God during those times?

- How can you manage your money more wisely so that it works for you instead of controlling you?