0399“Chúa bảo các môn đệ: “Nếu ai muốn làm môn đệ Ta, phải phủ nhận chính mình, vác cây thập tự mình theo Ta” (Ma-thi-ơ 16:24 KTHĐ).

Bí quyết để giảm căng thẳng trong cuộc sống của bạn là buông xuống và để Chúa làm việc. Bằng cách nào bạn có thể làm được điều này? Bằng cách để cho Chúa Jêsus là người quản lý cuộc đời bạn.

Vấn đề là chúng ta thường muốn làm người quản lý cuộc sống cho chính mình và vì vậy chúng ta tranh cãi và bất đồng với Chúa. Chúng ta cho rằng mình biết điều gì tốt nhất cho mình. Lý do khiến bạn bị căng thẳng nặng nề là vì bạn không ngừng tranh chiến với Chúa trong đầu óc của mình, “Tôi biết Chúa bảo tôi làm điều này, nhưng thay vào đó tôi lại muốn làm điều kia!”

Mỗi buổi sáng khi thức dậy, bạn phải có một quyết định: Ai sẽ dẫn dắt cuộc sống của bạn? Ai sẽ làm chủ, là bạn hay là Chúa? Ai sẽ là người quyết định, là bạn hay là Chúa? Mỗi ngày, mỗi khắc, bạn phải có những quyết định. Khi bạn chọn để mình là người quản lý cuộc đời chính mình, điều đó sẽ gây ra xung đột, bối rối, và căng thẳng.

Chúa Jêsus nói trong Ma-thi-ơ 16:24, “Nếu ai muốn làm môn đệ Ta, phải phủ nhận chính mình, vác cây thập tự mình theo Ta” (KTHĐ). Cơ-đốc-nhân thường có khuynh hướng làm điều này: Khi chúng ta trở thành tín đồ của Chúa Cứu Thế, chúng ta giao ghế lái cho Ngài. Nhưng rồi khi chúng ta ngồi vào băng ghế sau thì lập tức chúng ta trở thành người lái ở băng sau. Chúng ta liên tục cho Chúa những lời khuyên như, “Không phải rẽ sang hướng này. Dừng lại. Khoan đã. Nhanh lên! Con muốn đi hướng đó. Con muốn trông thấy cảnh này.”

Nhiều năm trước đây, Kay và tôi đã học khiêu vũ. Người dạy khiêu vũ nói với chúng tôi rằng một trong những vấn đề lớn nhất mà những cặp đôi học nhảy gặp phải là việc để cho người kia dẫn bước. Khi cả hai người đều muốn là người dẫn, họ luôn giẫm lên chân nhau, và việc đó nhìn không đẹp mắt chút nào.

Cuộc sống của bạn sẽ không được tốt đẹp khi bạn muốn giúp Chúa trong việc dẫn dắt. Thay vào đó, hãy để Chúa làm Chúa và để Chúa Jêsus làm Đấng cai quản cuộc đời mình.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn thấy khó đầu phục Chúa trong những chi tiết nào trong cuộc đời mình?

2.    Bạn đang tranh cãi với Chúa mà không cần nói ra miệng như thế nào? Những hành động nào của bạn cho thấy được ai là người đang cai quản cuộc đời bạn?

3.    Quyết định ngày hôm nay: giao cho Chúa làm chủ trong những lãnh vực của cuộc sống mà bạn đang lo âu và căng thẳng. Giao cho Chúa làm chủ giống như thế nào? Điều này sẽ tạo nên sự khác biệt gì trong cuộc sống của bạn?

 

Bạn đã tin cậy Chúa Jêsus cho sự cứu rỗi của mình chưa?  Kinh Thánh cho biết rằng bạn chỉ có thể lên thiên đàng bằng cách tin cậy Đức Chúa Trời qua Con của Ngài là Chúa Cứu Thế Jêsus. Bạn không thể mua được tình yêu của Đức Chúa Trời hay qua việc làm để được vào thiên đàng. Kinh Thánh nói, “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào” (Ê-phê-sô 2:8-9 TTHĐ).

Nếu bạn chưa tin cậy vào Chúa Jêsus và cam kết theo Ngài, bạn còn chần chừ nữa làm gì? Nếu bạn đã sẵn sàng bước qua lằn ranh đó và quyết định tin vào Chúa Cứu Thế Jêsus và bước theo Ngài, xin hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này:

“Kính lạy Đức Chúa Trời là người Cha đầy tình thương, Ngài hứa rằng, nếu con tin Chúa Jêsus, con sẽ được tha thứ. Con xin được nhận sự tha thứ đó ngay lúc này. Con biết con là kẻ có tội và chỉ có Chúa mới có thể xóa sạch tất cả những điều sai trái mà con đã làm.

“Kính lạy Chúa Cứu Thế Jêsus, con tin Chúa đã chết để đền trả cho tội lỗi của con. Con tin rằng Chúa đã sống lại, bẻ gãy quyền năng của sự chết để con có thể có được cuộc sống vĩnh cửu với Ngài trên thiên đàng. Cảm ơn Chúa đã cứu con. Cảm ơn Chúa, con không phải dùng sức mình để có được sự cứu rỗi. Đó là món quà ân điển của Chúa. Tất cả những gì con cần phải làm là tiếp nhận món quà đó.

“Hôm nay con xin ăn năn tội của con và mời Ngài ngự vào trong lòng và làm chủ cuộc đời con. Con sẽ tin cậy và vâng theo Chúa. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của mình để hầu việc Chúa thay vì chỉ nghĩ đến chính mình. Con xin dâng đời sống của con trong tay Chúa, xin Chúa cứu con và chấp nhận con vào trong gia đình của Ngài. Con cầu nguyện nhân Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn! Bạn đã có được sự sống vĩnh cửu và sẽ sống đời đời với Chúa trên thiên đàng! Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa. Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa. Nguyện xin bạn và gia đình có được một ngày vui vẻ phước hạnh. A-men.

 


 

 

 

 

LET GOD TAKE THE DRIVER’S SEAT

By Rick Warren —

“Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat; I am” (Matthew 16:24 The Message).

The key to stress reduction in your life is to let go and let God. So how do you do this? You make Jesus the manager of your life.

The problem is, we usually want to be the manager of our own lives, and so we argue and disagree with God. We think we know what’s best. The reason you’re under a lot of stress is that you’re constantly fighting God in your mind—“I know God says to do this, but I want to do that instead!”

Every morning when you wake up, you have a decision to make: Who’s going to be in charge of your life? Who’s going to be in control—you or God? Who’s going to call the shots—you or God? Every day, moment-by-moment, you are making this decision. When you choose to make yourself the manager of your own life, it causes conflict, confusion, and stress.

Jesus says in Matthew 16:24, “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat; Iam” (The Message). Here’s what Christians tend to do: When we become believers in Christ, we give him the driver’s seat. But then we promptly hop into the backseat and become backseat drivers. We’re constantly giving him advice like, “No, turn this way. Stop. Wait. Faster! I want to go that way. I want to see that sight.”

Many years ago, Kay and I took dancing lessons. The instructor told us one of the biggest problems couples have is letting the other lead. When they’re both trying to lead, they’re stepping on each other’s feet all the time, and it doesn’t look very pretty.

Your life doesn’t look very pretty when you’re trying to help God lead. Instead, let God be God and make Jesus the manager of your life.

Talk It Over

  • What details of your life are most difficult for you to surrender to God?
  • How have you been quarreling with God without saying a word? What do your actions reveal about who is managing your life?
  • Determine today to give God control of the areas of your life where you have concerns and stress. What will that look like? What difference will it make in your life?

Have you trusted Jesus for your salvation?

The Bible says you can only get to heaven by trusting in God through his Son, Jesus Christ—you don’t need to earn God’s love or work your way into heaven. The Bible says, “It is by grace you have been saved, through faith—and this not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you haven’t trusted in Jesus and committed to following him, why wait any longer? If you’re ready to step across that line and make a decision to believe in Jesus Christ and follow him, pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe you are my Savior. You have promised that if I confess my sin and trust you, I will be saved. I trust you when you say that salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. I receive you into my life as my Lord. Today I’m turning over every part of my life to your management. I want you to be in the driver’s seat of my life.

“Jesus, I want to relax in your love. Thank you that I don’t have to earn it or work for it. I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I humbly commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In your name I pray. Amen.”