0398“Nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em” (Ê-phê-sô 4:23 TTHĐ).

Thay đổi đòi hỏi một suy nghĩ mới. Để thay đổi, bạn phải học biết một lẽ thật và bắt đầu có được những lựa chọn đúng, nhưng bạn cũng phải thay đổi cách mình suy nghĩ nữa.

Cách suy nghĩ của bạn quyết định cách bạn cảm nhận, và cách bạn cảm nhận quyết định cách bạn hành động. Nếu bạn muốn thay đổi cách bạn hành động, hãy bắt đầu bằng sự thay đổi cách mình suy nghĩ. Thêm vào đó, nếu bạn muốn thay đổi cách bạn cảm nhận, bạn phải bắt đầu với cách mình suy nghĩ.

Thí dụ, bạn có thể nói: “Tôi cần phải yêu vợ/hay chồng của mình hơn.” Nhưng chỉ nói không sẽ chẳng thay đổi được gì. Bạn không thể nỗ lực chiến đấu để có thể có một cảm giác. Bạn phải thay đổi cách suy nghĩ về vợ/hay chồng của mình. Điều này sẽ thay đổi cách bạn cảm nhận dẫn đến việc thay đổi cách bạn hành động. Kinh Thánh dạy rằng: “Nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em” (Ê-phê-sô 4:23 TTHĐ).

Cuộc chiến với tội lỗi — cuộc chiến để đối phó với những khiếm khuyết trong cuộc sống mà bạn không muốn có — bắt đầu từ tâm trí của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi hành vi hay cảm xúc của mình, hãy bắt đầu với sự suy nghĩ và thái độ của mình.

Sự đổi mới tâm trí của bạn có liên quan đến từ “ăn năn.” Tôi biết “ăn năn” là một từ xấu xa đối với rất nhiều người. Họ cho rằng điều đó nói đến một cái gì xấu xa, một điều gì họ thật không muốn làm, một điều gì đó thật khó chịu. Họ nghĩ đến một người đứng ở góc đường cầm tấm biển ghi rằng: “Hãy ăn năn! Sắp đến ngày tận thế!”

Nhưng “ăn năn” chỉ đơn giản nghĩa là quay vòng trở lại trong tâm trí. Sự ăn năn không phải chỉ là sự thay đổi hành vi của bạn. Điều đó còn là sự thay đổi tâm trí của bạn và việc học để suy nghĩ khác đi.

Bạn chuyển từ mặc cảm tội lỗi sang sự tha thứ, từ vật vã đấu tranh đến sự tự do, từ bóng tối ra ánh sáng, từ hận thù cay đắng sang yêu thương.

Có thể bạn cũng cần phải thay đổi cách minh suy nghĩ về Chúa. Ngài không tức giận bạn; nhưng Ngài yêu mến bạn vô cùng! Bạn đầy những thiếu sót, nhưng bạn cũng có đầy những sự yêu thương.

Hãy bắt đầu với tâm trí của mình. Bạn có thể thay đổi cách bạn suy nghĩ về tất cả mọi thứ: về các mối quan hệ, nền kinh tế, thế giới và về quá khứ, hiện tại, tương lai của bạn. Thay đổi cách suy nghĩ sẽ đem đến sự thay đổi những cảm xúc và hành vi của bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn có thể có được sức mạnh từ đâu để thực hiện những thay đổi mà bạn không nghĩ rằng tự mình có thể thực hiện được?

2.    Theo bạn tại sao sự ăn năn là cần thiết cho sự đổi mới tâm trí?

3.    Bạn cần phải thay đổi cách suy nghĩ về những mối quan hệ quan trọng nhất của mình như thế nào?

 


 

 

 

 

 

 

IF YOU WANT TO CHANGE, START WITH YOUR THINKING

By Rick Warren —

“Let the Spirit renew your thoughts and attitudes” (Ephesians 4:23 NLT).

Change requires new thinking. In order to change, you must learn the truth and start making good choices, but you also must change the way you think.

The way you think determines the way you feel, and the way you feel determines the way you act. If you want to change the way you act, start by changing the way you think. In addition, if you want to change the way you feel, you must start with the way you think.

For instance, you can say, “I need to love my spouse more.” But just saying that isn’t going to change anything. You can’t fight your way into a feeling. You must change the way you think about your spouse. This will change the way you feel, which will then change the way you act. The Bible says, “Let the Spirit renew your thoughts and attitudes” (Ephesians 4:23 NLT).

The battle for sin—the battle to deal with those defects in your life that you don’t like—starts in your mind. If you want to change your behavior or emotions, start with your thoughts and attitude.

The renewal of your mind is related to the word “repentance.” I know repentance is a dirty word for a lot of people. They think it means something bad, something they don’t really want to do, something painful. They think of a guy standing on a street corner with a sign that says, “Repent! The world’s about to end!”

But “repent” simply means to make a mental U-turn. Repentance is about more than changing your behavior. It’s about changing your mind and learning to think differently.

You turn from guilt to forgiveness, from frustration to freedom, from darkness to light, from hatred and bitterness to love.

You may also need to change the way you think about God. He’s not mad at you; he’s mad about you! You’re deeply flawed, but you’re deeply loved.

Start with your mind. You can change the way you think about all kinds of things—your relationships, the economy, the world, and your past, present, and future. Changing the way you think will eventually change your emotions and your behavior.

Talk It Over

  • Where can you get the power to make changes that you don’t think you can make on your own?
  • Why do you think repentance is required for the renewal of your mind?
  • How do you need to change the way you think about your most important relationships?