0307“Lúc ấy, những người công chính thưa với Ngài: 'Lạy Chúa, có khi nào chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống đâu? Có khi nào chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho Ngài đâu? Hay có khi nào chúng con thấy Chúa ốm đau hoặc bị tù mà thăm viếng Ngài đâu?’ Vua sẽ trả lời rằng: 'Thật, Ta bảo các con, khi các con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em nầy của Ta, tức là đã làm cho Ta’” (Ma-thi-ơ 25:37-40 TTHĐ).

Ngay trước khi Chúa Jêsus chết trên cây thập tự, Ngài đã nói, “Ta khát” (Giăng 19:28 TTHĐ). Khoảnh khắc đó cho thấy nhân tính của Chúa, Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời sống giữa chúng ta như một con người.

Kinh Thánh chép lại rằng những người lính La-mã đã lấy một miếng bông đá tẩm đầy rượu giấm để trên đầu cành phương thảo đưa cho Ngài nếm. Mục đích của rượu giấm là để giảm bớt cơn khát.

Bạn có ước mình đã ở đó để có thể đem nước đến cho Chúa Jêsus uống cho hết cơn khát không? Có lẽ bạn xem đó là một đặc ân và phước hạnh để hầu việc Chúa trong giây phút đó.

Nhưng khoảnh khắc đó đã mất lâu rồi, bạn không còn có thể làm cho Chúa Jêsus theo cách đó được nữa. Nhưng mặt khác, bạn có thể thay mặt Chúa Jêsus để giúp đỡ những người ở chung quanh bạn. Biết bao người khắp mọi nơi đang đói khát thuộc linh, đang tìm kiếm mục đích và ý nghĩa của cuộc sống. Họ muốn biết phải làm gì với đời sống và sống cuộc sống sao cho có ý nghĩa.

Mọi người cần biết rằng Chúa Jêsus là Đấng có thể làm hết cơn khát của họ, chính Chúa là Đấng họ đang tìm kiếm thay vì họ tìm kiếm hết điều này sang điều khác. Họ cần biết rằng Chúa sẽ đến với họ trong lúc tuyệt vọng.

Chúa Jêsus nói rằng khi bạn phục vụ người khác là lúc bạn đang hầu việc Chúa. Vì thế khi bạn muốn làm một điều gì đó cho Chúa Jêsus, hãy tìm kiếm những người đang có nhu cầu chung quanh bạn. Chúa Jêsus xác quyết, “Ta bảo các con, khi các con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em nầy của Ta, tức là đã làm cho Ta’” (Ma-thi-ơ 25:40 TTHĐ).

Bất cứ khi nào bạn đem một ly nước cho một người đang khát là bạn đang đem ly nước đó đến cho Chúa Jêsus. Điều này cũng giống như vậy khi bạn đem những người đang đói khát thuộc linh đến với Chúa Jêsus.

Tình yêu trong hành động là khi bạn đáp ứng những nhu cầu của người khác trong cơn khát của họ về thể xác, tình cảm hay thuộc linh vì tình yêu của bạn đối với Chúa Cứu Thế là Đấng đã chịu khát trên thập tự giá vì bạn. Cách duy nhất bạn có thể hầu việc Chúa là phục vụ và giúp đỡ người khác trong Danh của Chúa Jêsus.

Ai là những người ở chung quanh bạn trông có vẻ như đang đói khát thuộc linh? Hãy xin Chúa cho bạn biết họ là ai và cách nào tốt nhất để hướng dẫn họ đến với Chúa Jêsus.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Theo bạn tại sao ngoài nhu cầu thuộc linh, Chúa cũng muốn bạn đáp ứng nhu cầu vật chất của người khác?

2.    Tình trạng của một người đang đói khát thuộc linh là như thế nào?

3.    Khi bạn nói với người khác về Chúa Jêsus, bạn có thể bắt đầu bằng cách chia sẻ những gì Chúa đã làm cho bạn. Chúa Jêsus đã thỏa mãn cơn khát về tình yêu, mục đích và hy vọng của bạn như thế nào?


 

 

Serve Jesus By Serving Others

By Rick Warren — 

“Then the righteous will answer him, 'Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you?’ The King will reply, 'Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me’” (Matthew 25:37-40 NIV).

Just before Jesus died on the cross, he said, “I am thirsty” (John 19:28 NIV). That moment shows his humanity, that Jesus was God living among us as a man.

The Bible says that the Roman soldiers soaked a sponge in a jar full of wine vinegar and lifted it to Jesus’ lips. The sour wine was meant to relieve his thirst.

Wouldn’t you like to have been there to be able to give water to Jesus for his thirst? In fact, you’d probably have considered it a privilege and blessing to serve him in that moment.

But that moment is long past, and you can’t help Jesus in that way. On the other hand, you can help those around you on behalf of Jesus. People everywhere are spiritually thirsty, searching for purpose and significance. They want to know what to do with their lives and if their lives have any meaning.

People need to know that Jesus can quench their thirst, that he is what they are looking for when they hop from one thing to another. They need to know that he meets them in their depression, discouragement, and despair.

Jesus says, when you serve others, you’re serving him. So, when you want to do something for Jesus, look for people around you who are in need. Jesus said, “Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me” (Matthew 25:40 NIV).

Whenever you give a drink to someone who is thirsty, you are giving it to Jesus. The same is true when you lead those who are spiritually thirsty to Jesus.

Love in action is when you meet the needs of other people in their thirst—physical, emotional, or spiritual—out of love for Christ, who endured thirst on the cross for you. The only way you can serve God is by serving people and helping others in his name.

Who are the people around you who appear to be spiritually thirsty? Ask God to show you who they are and the best way to lead them to Jesus.

Talk It Over

  • Why do you think God wants you to meet people’s physical needs in addition to their spiritual needs?
  • What does it look like for someone to be spiritually thirsty?
  • When you share about Jesus, you might start with what he has done for you. How has Jesus satisfied your thirst for love, purpose, and hope?