0308“Vì lời Chúa thật đúng; Mọi công việc Ngài làm đều đáng tin” (Thi 33:4 BD2016, KTHĐ).

Một trong những câu hỏi lớn của cuộc sống là “Bạn sẽ tin cậy ai?” Cách bạn trả lời câu hỏi này sẽ quyết định bạn hạnh phúc hay đau khổ, bạn thành công hay thất bại và bạn có làm nên một điều gì đó với cuộc đời của mình hay bạn lãng phí nó.

Ai là người luôn quan tâm đến lợi ích của bạn nhất? Ai sẽ giúp bạn với những quyết định quan trọng trong đời sống? Bạn có nên tin cậy ý kiến của đại chúng không? Điều này chắc hẳn không phải là điều nên làm vì từ xưa đến nay quan niệm của đại chúng luôn thay đổi không ngừng. Bạn có nên tin cậy những nhân vật nổi tiếng, những người thiết lập những trào lưu, khuynh hướng cập nhật nhất không? Các khuynh hướng luôn thay đổi, và các trào lưu, xu hướng cũng qua đi. Bạn có nên dựa những quyết định hệ trọng cho cuộc sống mình trên những gì bạn đọc thấy trên mạng xã hội không? Chỉ vì điều đó được đăng trên mạng không có nghĩa là nó thật sự đáng tin hay xác thực.

Còn việc tin cậy vào bản thân mình thì như thế nào? Sự thật là những cảm xúc của chúng ta có thể lừa dối chúng ta. Kinh Thánh nói rằng, “Lòng người ta là dối trá hơn muôn vật, và rất là xấu xa. Ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9 TTHĐ). Khi chúng ta sống theo những cảm xúc của mình, chúng ta có thể dễ dàng bị người khác thao túng hoặc bị tâm trạng hay cảm xúc thay đổi của chúng ta điều khiển.

Nếu bạn định giao phó cuộc sống và tương lai của mình cho một người nào đó hay cho một việc gì đó, bạn cần chọn một người quan tâm đến lợi ích của bạn nhất và biết hết mọi điều, một người toàn hảo không bao giờ nói dối bạn. Những giới hạn này cho thấy những sự lựa chọn của bạn chỉ còn lại một Đấng duy nhất là Chúa.

Không một ai lúc nào cũng có thể cho bạn biết điều nào là thật. Có thể họ sẽ đánh bóng, phóng đại hoặc làm giảm bớt đi tầm nghiêm trọng.  Họ sẽ lựa lọc nó. Họ sẽ làm cho nó nghe rất hay. Họ sẽ không cho bạn biết những gì bạn cần được nghe. Và có thể chính họ cũng không biết điều gì là sự thật. Nhưng những gì bạn cần được nghe là lẽ thật, bởi vì lẽ thật là điều giải thoát cho bạn được tự do. Những lời nói dối về bản thân mình, về những người khác, về thế giới, và về cuộc sống thật sự là như thế nào sẽ chỉ cầm giữ bạn lại trong tình trạng nô lệ.

Muốn được tự do, bạn cần phải có được lẽ thật. Như tôi đã nói nhiều lần, lẽ thật sẽ giải thoát cho bạn được tự do, nhưng trước tiên lẽ thật sẽ làm cho bạn đau khổ. Chúng ta không thích lẽ thật. Chúng ta không muốn nghe rằng hầu hết những nan đề trong cuộc sống của mình đều đến từ những quyết định sai lầm của chính mình. Chúng ta không muốn nghe rằng chính tính bướng bỉnh cố chấp, cái tôi và sự thiếu tự tin của mình chính là nguyên nhân gây ra căng thẳng trong cuộc sống. Nhưng đó là sự thật.

Thi 33:4 nói, “Vì lời Chúa thật đúng; Mọi công việc Ngài làm đều đáng tin” (BD2016, KTHĐ).

Chúa đã nói, điều đó chính là lẽ thật cho dù bạn có tin vào hay không. Chúa không chờ đợi xem ý kiến của bạn như thế nào để biết được điều gì đúng, điều gì sai. Nếu Chúa đã nói thì điều đó là đúng là thật. Bạn có thể tin cậy nơi Chúa.

 

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Ngày hôm nay bạn sẽ tin cậy Chúa về điều gì?

2.    Tại sao chúng ta thường dễ tin những lời nói dối mà chúng ta nghe được từ người khác hoặc từ truyền thông thay vì tin cậy vào lẽ thật của Chúa?

3.    Bạn có nhận lấy tất cả Lời Chúa là lẽ thật không? Tại sao có, tại sao không?

 

Bạn đã sẵn sàng tin cậy Chúa Jêsus chưa?

Khi bạn biết rằng Chúa sẽ không bao giờ ngừng yêu thương bạn, bạn có thể trút bỏ đi những nỗi sợ hãi. Chúa đang tể trị và Ngài luôn quan tâm đến điều tốt nhất cho bạn. Chúa sẽ không bao giờ lìa bỏ bạn.

Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì đó để có được tình yêu của Chúa hay để được lên thiên đàng. Kinh Thánh nói, “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào” (Ê-phê-sô 2:8-9 BHĐ).

Kinh Thánh nói rằng bạn chỉ có thể lên thiên đàng bằng cách tin cậy nơi Đức Chúa Trời qua Con Ngài là Chúa Cứu Thế Jêsus.

Nếu bạn chưa tin cậy Chúa Jêsus và cam kết theo Ngài, thì bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy quyết định tin cậy Chúa Cứu Thế Jêsus và bước theo Ngài, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Ngài đã hứa rằng nếu con đặt niềm tin nơi Ngài thì Ngài sẽ tha thứ mọi sai lầm, mọi tội lỗi mà con đã vi phạm, con sẽ học biết được mục đích của cuộc đời mình và một ngày nào đó Chúa sẽ tiếp đón con vào nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

“Con xin xưng nhận tội mình đã phạm. Chúa đã hứa rằng nếu con xưng tội mình và tin cậy Ngài con sẽ được cứu. Nhờ ân điển của Ngài, nhờ đức tin, con tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa chứ không phải bởi tạo công đức riêng. Con xin tiếp nhận Chúa vào cuộc đời con, Ngài là Chúa của con. Hôm nay con xin trao hết đời sống con trong tay Ngài. Con muốn sống cuộc đời mình như cách Chúa muốn con sống.

“Kính lạy Chúa Jêsus, con muốn được yên nghỉ trong tình yêu của Ngài. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của con để hầu việc Chúa thay vì ích kỷ phục vụ cho bản thân mình. Con xin dâng cuộc sống của con trong tay Ngài và cầu xin Chúa cứu con, và tiếp nhận con vào trong gia đình của Chúa. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”


 

 

 

 

YOU CAN TRUST GOD IN EVERYTHING

By Rick Warren — 

“For the word of the LORD holds true, and we can trust everything he does” (Psalm 33:4 NLT).

One of the great questions of life is, “Who are you going to trust?” The way you answer this question will determine whether you’re happy or miserable, whether you succeed or fail, and whether you make something of your life or you waste it.

Who always has your best interest in mind? Who will help you make decisions important to your life? Should you trust popular opinion? That may not be a good idea since it constantly changes. Should you trust celebrities who set the latest trends? Trends change, and fads fade. Should you make critical life decisions based on what you read on social media? Just because it’s online doesn’t mean it’s truly trustworthy or reliable.

What about trusting yourself? The truth is, our emotions can lie to us. The Bible says, “The heart is deceitful above all things, and desperately wicked: who can know it?” (Jeremiah 17:9 KJV). When we live by our emotions, we can be easily manipulated by other people and by our changing moods.

If you’re going to entrust your life and your future to someone or something, you’d better choose someone who has your best interest at heart, knows everything, is perfect, and will never lie to you. That kind of limits your options—to God.

No one is ever going to always tell you the truth. They’re going to shade it. They’re going to filter it. They’re going to make it sound nice. They won’t tell you what you need to hear. But what you need to hear is the truth, because it is the truth that sets you free. Lies about yourself, others, the world, and how life really is only keep you in bondage.

To be set free, you must have the truth. As I’ve said many times, the truth will set you free, but first it makes you miserable. We don’t like the truth. We don’t want to hear that most of the problems in our lives were brought on by poor decisions. We don’t want to hear that it’s our own stubbornness and ego and insecurity that cause the stress in our lives, but it’s true.

Psalm 33:4 says, “For the word of the Lord holds true, and we can trust everything he does” (NLT).

God said it, and that settles it—whether or not you believe it. God isn’t waiting on your opinion to figure out what’s right and what’s wrong. If God says it, it’s true.

You can trust God.

Talk It Over

  • What will you trust God for today?
  • Why is it often easier to believe the lies we hear from other people or the media instead of trusting in God’s truth?
  • Do you accept all of God’s Word as truth? Why or why not?

Are You Ready to Trust Jesus?

Knowing that God will never stop loving you, means you can let go of your fears. He is in control, and he has your best interest in mind. He will never abandon you.

We don’t have to earn God’s love or work our way into heaven. The Bible says, “It is by grace you have been saved, through faith — and this not from yourselves, it is the gift of God — not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

The Bible says we can only get to heaven by trusting in God through his Son, Jesus Christ.

If you haven’t trusted in Jesus and committed to following him, why wait any longer? If you’re ready to step across that line and make a decision to believe in Jesus Christ and follow him, pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe that you are my Savior. You have promised that if I confess my sin and trust you, I will be saved. I trust you when you say that salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. I receive you into my life as my Lord. Today I’m turning over every part of my life to you. I want to live my life the way you want me to.

“Jesus, I want to relax in your love. Thank you that I don’t have to earn it or work for it. I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I humbly commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In your name I pray. Amen.”

If you just prayed to accept Jesus, please email me at Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. and let me know about it. I’d like to send you some free materials to help you start your journey with Jesus.

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin hãy liên lạc với người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa. Cầu xin Chúa ban phước dư dật trên đời sống của bạn và dùng bạn để đem phước hạnh của Chúa đến cho gia đình, bạn bè, và cho những người thân yêu của bạn. A-men.