0306“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16)

Đức Chúa Trời yêu bạn đến nỗi đã sai Chúa Jêsus thực hiện sứ mệnh yêu thương với một sứ điệp yêu thương. Thánh Kinh không nói rằng Đức Chúa Trời  tình yêu thương nhưng nói rằng Đức Chúa Trời  tình yêu thương. Yêu thương là bản tánh của Đức Chúa Trời, Ngài là Tình Yêu.

Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên toàn cõi vũ trụ. Ngài đã dựng nên hành tinh này, Ngài đã dựng nên loài người. Ngài đã tạo dựng nên bạn vì Ngài yêu bạn. Có thể nói rằng lý do bạn còn sống ngày hôm nay là vì Đức Chúa Trời đã dựng nên bạn để làm đối tượng cho tình yêu của Ngài. Chúa đã dựng nên bạn để yêu bạn và để bạn yêu mến Ngài. Tình yêu Đức Chúa Trời dành cho bạn chính là lý do để tim bạn còn đập, là lý do để bạn còn đang thở.

Tin Lành của Đức Chúa Trời là Ngài yêu bạn lúc bạn tốt lành cũng như khi bạn xấu xa, tệ hại. Ngài yêu bạn khi bạn cảm nhận được tình yêu của Ngài và Ngài cũng yêu bạn khi bạn dường như không cảm thấy được tình yêu ấy. Ngài yêu bạn bất kể bạn cho rằng mình có xứng đáng với tình yêu của Ngài hay không.

Bạn không thể làm gì để khiến Ngài không còn yêu thương bạn nữa. Bạn có thể thử làm điều này nhưng chắc chắn sẽ không thành công – vì tình yêu Ngài dành cho bạn là dựa trên bản tính của Ngài chứ không trên những điều bạn làm, trên những lời bạn nói hay cảm giác của bạn.

Đức Chúa Trời yêu bạn nhiều đến nỗi đã sai Con Một Ngài là Chúa Jêsus đến thế gian này, “hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Khi Chúa Jêsus dang tay ra trên thập giá, Ngài đang muốn nói rằng, “Ta yêu con nhiều đến thế này! Ta yêu con nhiều đến nỗi ta sẵn lòng chết thay cho con chứ không muốn thiếu vắng con.”

Tình yêu của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết của con người và thật khó cho chúng ta có thể hiểu hết chiều rộng, chiều cao, chiều sâu của tình yêu Ngài dành cho mỗi chúng ta (xem Ê-phê-sô 3:17-19).

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Vì Đức Chúa Trời là tình yêu, tình yêu của Ngài hiện diện trong các mối quan hệ của bạn như thế nào? Bạn bày tỏ tình yêu của Ngài trong các mối quan hệ của mình như thế nào?

2.    Điều gì bạn đang tranh chiến để có thể tin rằng nó không thể nào ngăn trở tình yêu của Đức Chúa Trời đối với bạn?

3.    Theo bạn, việc cảm nhận được tình yêu của Chúa, nhất là trong những lúc khó khăn quan trọng đến thế nào?


 

 

You Are the Object of God’s Love

BY RICK WARREN — 

“For God loved the world so much that he gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life” (John 3:16 NLT).

God loves you so much that he sent Jesus on a mission of love with a message of love. The Bible doesn’t say God has love; it says God is love. Love is his nature; God is love.

God created the entire universe. He created this planet; he created the human race. Then he created you because he lovesyou.

It could be said the reason you’re alive is because God created you as an object of his love. God made you so he could love you and so that you could love him. God’s love for you is the reason your heart’s beating right now; it’s the reason you’re breathing.

God’s Good News is that he loves you on your good days as much as he loves you on your bad days. He loves you when you can feel his love, and he loves you when you can’t seem to feel his love. He loves you whether or not you think you deserve his love.

There is nothing you can do that will make God stop loving you. You could try, but you simply can’t do it — because his love for you is based upon his character and not on anything you do or say or feel.

God loves you so much that he sent his only Son, Jesus, into this world, “so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life” (John 3:16 NLT).

When Jesus stretched his arms out as wide as the cross, he was saying, “I love you this much! I love you so much it hurts. I love you so much I’ll die for you so that I won’t have to live without you.”

God’s love surpasses all human knowledge, and it is difficult for any of us to grasp the width and length and height and depth of God’s love for each one of us (see Ephesians 3:17-19).

Talk It Over

1.    Since God is love, how is his love part of your relationships? How do you express his love in your relationships?

2.    What have you done that you struggle to believe doesn’t keep God from loving you?

3.    How important do you think it is to feel God’s love, especially on your bad or rough days?