0057“Ai giao tiếp với người khôn sẽ trở nên khôn ngoan, nhưng kẻ làm bạn với bọn ngu dại sẽ bị tàn hại.” (Châm 13:20 BHĐ)

Bằng sức riêng, bạn và tôi không bao giờ có thể trở thành người như Chúa muốn. Chúng ta không bao giờ được hoạch định như vậy. Tất cả chúng ta đều cần có người dạy dỗ, chia sẻ cuộc sống, đầu tư cho chúng ta và khích lệ chúng ta lớn lên.

Kinh Thánh cho biết “Ai giao tiếp với người khôn sẽ trở nên khôn ngoan, Nhưng kẻ làm bạn với bọn ngu dại sẽ bị tàn hại.” (Châm 13:20 BHĐ)

Trên thực tế, để trở thành người như Chúa muốn, bạn cần học hỏi từ ít nhất bốn kiểu người khác nhau sau đây:

1.      Các cố vấn nhiều kinh nghiệm (Mentors)– Đây là những người thầy của bạn. Tôi đã có 9 người cố vấn khác nhau trong cuộc đời mình. Không ai có thể dạy bạn mọi thứ bạn cần biết. Người này dạy bạn điều này, người khác dạy bạn điều khác.

2.      Các gương mẫu (Role Models) – Đây là những người đang hoặc đã làm những điều bạn muốn làm. Nhiều kỹ năng bạn học được trong đời sống là nhờ quan sát những người khác.

3.      Những người cộng sự (Partners) - Bạn cần những cộng sự và đồng nghiệp trong công việc, những người ủng hộ và thách thức bạn trong những việc Chúa muốn thực hiện qua cuộc đời bạn.

4.      Những người bạn (Friends) – Những người bạn không nhất thiết phải giúp bạn thành công. Họ chỉ là những người bạn. Họ yêu thương bạn vô điều kiện. Bạn có thể phạm lỗi lầm nhưng họ vẫn yêu bạn. Một người bạn thật sẽ ở bên cạnh bạn khi những người khác quay lưng bỏ đi. Khi đó bạn sẽ biết ai mới thực sự là bạn mình.

Cố sống một mình không chỉ là đơn độc mà là hành động chống lại ý định của Chúa dành cho chúng ta.

Thảo luận

1. Trong 4 kiểu người cần có trong đời sống mà Mục sư Rick đã nêu, kiểu người nào bạn có nhiều nhất? Kiểu người nào bạn có ít nhất?

2. Nhiều người cố gắng sống mà không cần sự hỗ trợ của người khác, vì sao lại như vậy?

3. Có người nào cần sự hỗ trợ của bạn trong vai trò nào đó trong những vai trò đã nêu hay không?

 


 

Four Types of People You Need in Your Life

BY RICK WARREN —

“Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm” (Proverbs 13:20 NIV).

You and I can never be the kind of people God wants us to be on our own. We were never intended to be. We all need people who are teaching us, sharing their lives with us, investing in us, and encouraging us to grow.

The Bible tells us, “Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm” (Proverbs 13:20 NIV).

In fact, to be all that God calls you to be, you need to learn from at least four different kinds of people.

  1. Mentors – These are your coaches. I’ve had nine different mentors in my life. No one can teach you everything you need to know. One person will teach you in one area. Another person will teach you about something else.
  2. Role models – These are people who are already doing or have already done what you want to do. Many of the skills you’ve learned in your life, you’ve learned by watching others.
  3. Partners – You need co-workers and colleagues who are in your profession, people to support and challenge you on what God wants to do through your life.
  4. Friends – Friends don’t necessarily help you with your goals. They’re just friends. They love you no matter what you do. You can mess up, and they still love you. A friend walks into your life when everyone else walks out. That’s when you know who your friends are.

Trying to live life solo isn’t just lonely. It works against God’s design for us.

Talk It Over

  • Of the four types of people Pastor Rick says you need in your life, which do you have the most of? Which do you have the least of?
  • Why do so many people attempt to live life without the support of others?
  • Does anyone in your life need your support in one of these roles?