0707“Vì Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài” (Phi 2:13 TTHĐ).

Bất kể bạn sẽ phải đối diện với điều gì ngày hôm nay, tuần này hoặc năm sau, bạn sẽ không phải đối diện với điều đó một mình. Chúa ở cùng bạn, Ngài ở trong bạn, và Ngài đứng về phía bạn.

Phi 2:13 nói rằng, “Vì Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài” (TTHĐ).

Đức Chúa Trời đang làm việc ở trong bạn. Chữ “làm việc” trong tiếng Hy Lạp là “energos,” tiếng Anh “energy” và tiếng Việt là “năng lực”. Chúa là năng lực thúc đẩy trong cuộc sống của bạn. Bạn không chỉ làm việc bằng sức mạnh của ý chí. Bạn không chỉ làm việc bằng sức lực của riêng mình. Chúa nói rằng Ngài sẽ ban cho bạn sức lực bạn cần đến, bất kể bạn đang phải đối diện với điều gì chăng nữa.

Ngài không chỉ ở trong bạn mà còn ở cùng bạn. Kinh Thánh nói, “Ta không để các con mồ côi đâu, Ta sẽ đến với các con… Trong ngày đó, các con sẽ biết rằng Ta ở trong Cha Ta; các con ở trong Ta, và Ta ở trong các con” (Giăng 14:18,20 TTHĐ).

Đó là một lời hứa tốt đẹp biết bao! Kinh Thánh nói rằng Đấng Christ ở trong bạn, rằng bạn được che chở bởi Ngài, và bạn được đóng ấn bởi Chúa Thánh Linh. Điều đó có nghĩa là, ma quỷ muốn chạm đến được bạn, nó phải vượt qua được Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Đó là một sự bảo vệ rất tốt và sự sợ hãi giảm bớt đi thật nhiều.

Không những Chúa ở cùng bạn và ở trong bạn mà Chúa cũng đứng về phía bạn. Thi 23:6 nói, “Thật vậy, trọn đời tôi, Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài” (TTHĐ).

Khi một người chăn dẫn dắt bầy chiên, những con chó canh gác luôn ở phía sau, canh chừng và để bảo đảm cho bầy chiên đi đúng hướng. Kinh Thánh nói rằng những con chó bảo vệ trong cuộc đời bạn là sự tốt lành và thương xót của Chúa.

Sự tốt lành và thương xót của Chúa luôn làm việc trong cuộc sống của bạn. Chúa ban cho bạn những điều bạn không đáng nhận – đó là sự tốt lành của Chúa. Và Ngài không bắt bạn nhận lấy hình phạt bạn đáng phải chịu vì tội lỗi của mình – đó là sự thương xót của Chúa.

Sự tốt lành của Chúa bao gồm những ơn phước bạn đang có được bây giờ nhưng cũng bao gồm món quà của sự cứu rỗi mà bạn có được: “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào” (Ê-phê-sô 2:8-9 TTHĐ).

Chúa đang chăm sóc cuộc sống của bạn! Bạn nên thức dậy mỗi sáng và nói với sự tự tin rằng, “Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì Ngài đang ở cùng con hôm nay, Chúa sẽ ở trong con hôm nay, và Chúa sẽ đứng về phía con.”

Đó là Tin Lành giúp cho bạn loại bỏ sự sợ hãi về bất cứ điều gì bạn đang phải đối diện và thay vào đó với niềm hạnh phúc.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Khi bạn chuyển từ việc sống bởi sức riêng của mình sang sống bởi quyền năng của Chúa dành sẵn cho mình thì đời sống bạn sẽ như thể nào?

2.    Bạn nghi ngờ sự hiện diện của Chúa nhất khi nào? Hãy xin Chúa cho bạn có được đức tin để thấy được Chúa đang làm việc trong lĩnh vực cụ thể nào của đời sống bạn.

3.    Cách nhìn của bạn về một hoàn cảnh khó khăn sẽ thay đổi như thế nào khi biết rằng Chúa đứng về phía bạn?

 

 


GOD IS IN YOU, WITH YOU, AND FOR YOU

By Rick Warren —

“God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases him” (Philippians 2:13 NLT).

No matter what you’re going to face today or this week or next year, you won’t face it alone. God is with you, he is in you, and he is for you.

Philippians 2:13 says, “God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases him” (NLT).

God is working in you. The word “working” in Greek is the word energos, from which we get our word “energy.” God is the energy driver in your life. You’re not just going on willpower. You’re not just going on your own power. God says he will give you the power you need, no matter what you’re facing.

Not only is he in you, but he is also with you. The Bible says, “I will not leave you as orphans; I will come to you . . . On that day you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you” (John 14:18, 20 NIV).

That’s quite a promise! The Bible says that Christ is in you, that you’re sheltered with him, and that you’re sealed with the Holy Spirit. That means that, for the Devil to get to you, he’s got to get through the Trinity. That’s pretty good protection and a great relief from fear.

Not only is God with you and in you, but God is also for you. Psalm 23:6 says, “Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life” (ESV).

When a shepherd leads the sheep, guard dogs are always at the back, keeping watch and making sure the sheep move in the right direction. The Bible says that the guard dogs in your life are God’s goodness and mercy.

God’s goodness and mercy are always at work in your life. God gives you the things you don’t deserve—that’s his goodness. And he doesn’t give you the punishment you deserve for you sins—that’s his mercy.

His goodness includes the blessings you experience now but also the gift of your salvation: “For it is by grace you have been saved, through faith—and this not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

God is watching over your life! You ought to get up every morning and say with confidence, “God, thank you that you’re going to be with me today, you’re going to be in me today, and you’re going to be for me today.”

That’s good news that helps you get rid of fear of whatever you’re facing and replace it with happiness instead.

Talk It Over

- What does it look like when you switch from living in your own power to living in God’s power that is available to you?

- When do you doubt God’s presence the most? Ask God for faith to see him at work in this specific area of your life.

- How does your perspective of a difficult situation change when you know God is for you?