0042“Nhờ giềng mối Chúa tôi được sự thông sáng;
Vì vậy, tôi ghét mọi đường giả dối 
(Thi-Thiên 119:104).

Cách duy nhất để biết được cái gì là giả là biết cái gì là thật. Bộ Tài Chính của Mỹ huấn luyện nhân viên nhận ra những tờ bạc giả bằng cách cho họ những tờ bạc thật để họ xem xét, mân mê, và nhận dạng.  Có nhiều cách để làm tiền giả, nhưng chỉ có một bản tiền thật duy nhất.

Vì vậy, một nguyên tắc giáo dục tốt là học biết cái thật để phân biệt được cái giả. Đó là lý do tại sao học biết Lời Chúa lại quan trọng đến như vậy. Bằng sự hiểu biết lẽ thật của Kinh Thánh, chúng ta có khả năng nhìn ra những dạy dỗ sai lầm.

Nhiều người ngày hôm nay rơi vào những tư tưởng ngu dại bởi vì họ không biết lẽ thật. Và bởi vì họ không biết điều gì là thật nên họ không nhìn ra được điều gì là giả dối.

Tác giả Thi-Thiên viết, “Nhờ giềng mối Chúa tôi được sự thông sáng; Vì vậy, tôi ghét mọi đường giả dối” (Thi-Thiên 119:104).

Vậy làm thế nào để chúng ta có nhiều thì giờ hơn với Lời Chúa?

Để ít thì giờ trước các màn hình lại. Để ít lại thì giờ với các dụng cụ điện tử của chúng ta. Để ít lại thì giờ cổ vũ cho những đội bóng ưa thích của chúng ta.

Ngày hôm nay, một học sinh tiêu biểu của Mỹ, cho đến lúc tốt nghiệp trung học, cô hay cậu ta đã ngồi trước một màn hình hơn 30 ngàn giờ (bao gồm những trò chơi điện tử; bản điện tử, máy tính xách tay, và truyền hình).

Bạn có đoán được đọc hết cả cuốn Kinh Thánh—bao gồm 66 sách—mất hết bao nhiêu thời gian không? Chỉ cần có 80 giờ!

Như vậy, chúng ta có thì giờ. Câu hỏi là, “Chúng ta sẽ sử dụng thì giờ của chúng ta như thế nào?” Chúa đã ban cho chúng ta Lời của Ngài để cho chúng ta sự khôn ngoan chúng ta cần để sống một cuộc đời mãn nguyện và phong phú.    

Suy Gẫm/Thảo Luận

1. Bạn đã từng thấy những người khác trở nên khôn ngoan hơn qua việc đọc Kinh Thánh một cách đều đặn như thế nào?

2. Việc học Kinh Thánh đã giúp cho những người bạn biết như thế nào?

3. Điều gì thường ngăn trở bạn dành nhiều thì giờ hơn để đọc Kinh Thánh?

 

 


Study What’s Real to Detect What Isn’t True

BY RICK WARREN —

“Since only your rules can give me wisdom and understanding, no wonder I hate every false teaching” (Psalm 119:104 TLB).

The only way to really know what’s fake is to know what’s real. The U.S. Treasury Department trains its agents to spot counterfeit bills by giving them authentic ones to examine, touch, and recognize. There are many ways to counterfeit, but there’s only one version of the real bills.

So, a good educational principle is to study what’s real in order to detect what isn’t true. That’s why it is so important to study God’s Word. By knowing biblical truth, we’re able to spot false teaching.

Many people today fall for foolish ideas because they don’t know the truth. And because they don’t know what is authentic, they can’t spot a lie.

The psalmist wrote, “Since only your rules can give me wisdom and understanding, no wonder I hate every false teaching” (Psalm 119:104 TLB).

So how can we find more time to spend in God’s Word?

Spend less time in front of screens. Spend less time on our devices. Spend less time cheering on our favorite sports team.

By the time a typical American student graduates from high school today, he or she will have spent more than 30,000 hours in front of a screen (including video games, tablets, laptops, and televisions).

Any guess how long it takes to read the entire Bible — all 66 books? It’ll take just 80 hours.

So, we do have the time. The question is, “How will we use our time?” God gave us his Word to give us the wisdom we need to live a fulfilling and productive life.

Talk It Over

  • How have you seen other people become wiser through consistent Bible reading?
  • How has studying the Bible helped people you know?
  • What tends to keep you from spending more time reading the Bible?