0364“Người nào bỏ qua lầm lỗi, tìm kiếm sự thương mến nhau; Còn cứ nhắc lại lỗi lầm phân rẽ bạn bè” (Châm 17:9 BDM-2002).

Tất cả chúng ta đều gặp phải những người gây khó khăn cho đời sống của mình. Họ là những người khiến chúng ta muốn gọi điện thoại cho người bạn thân nhất của mình và nói rằng: “Bạn không tin được những gì người đó mới làm đối với tôi đâu!”

Những kẻ tạo nên sự điên cuồng này khiến bạn muốn nói cho mọi người biết về sự điên rồ của họ, để bạn được nghe bạn bè mình nói rằng: “Chà, người đó đúng là điên rồi!” Lời khẳng định đó từ bạn bè có thể khiến bạn cảm thấy hài lòng. Nhưng việc loan những tin tức đó là đồn đãi, gièm pha và điều đó không phải là yêu thương.

Kinh Thánh bảo chúng ta phải tha thứ ngay cả cho những kẻ thù của mình. Châm 17:9 nói: “Người nào bỏ qua lầm lỗi, tìm kiếm sự thương mến nhau; Còn cứ nhắc lại lỗi lầm phân rẽ bạn bè” (BDM-2002).

Ngồi lê đôi mách là gì? Đó là nói cho người tin tức, câu chuyện mà người đó không liên quan gì đến vấn đề hay giải pháp cho vấn đề đó. Ngồi lê đôi mách, về bản chất, là một hình thức trả đũa. Bạn nói về một người nào đó sau lưng họ thay vì nói trực tiếp với họ.

Trong thời gian ngắn hạn, ngồi lê đôi mách có thể khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn — nhưng thật ra nó khiến gây nên những chuyện cho kẻ điên rồ thắng cuộc. Bạn đã để cho người đó điều khiển, kiềm chế các cuộc trò chuyện và cảm xúc của mình. Bất chợt bây giờ, bạn lại dành thì giờ của mình để nói về kẻ gây chuyện điên rồ thay vì tập trung vào những điều tích cực trong cuộc sống mình. Khi bạn chọn việc đồn đãi, gièm pha là bạn giúp cho những kẻ điên rồ chiến thắng.

Ngồi lê đôi mách cũng có sức hủy diệt không tưởng được. Nó hủy hoại hội thánh, gia đình và công việc làm ăn. Nó chia rẽ những người bạn thân. Thậm chí có có thể hủy hoại cuộc đời của bạn.

Nhưng bạn không cần phải để cho nó làm như thế. Bạn có quyền chọn không nói hành, gièm pha nhưng thay vào đó, đáp lại những điều sai trái họ đã làm bằng lời chúc phước.

Kinh Thánh dạy trong IPhi-e-rơ 3:9: “Đừng lấy ác trả ác hoặc rủa sả trả rủa sả, nhưng ngược lại, hãy chúc phước, vì việc này mà anh chị em được kêu gọi, nhân đó anh chị em có thể được hưởng phúc lành” (BDM-2002).

Bạn có thể ngồi lê đôi mách và rồi trật phần ơn phước của Chúa.

Hay bạn có thể chọn có những cuộc trò chuyện tích cực và dùng lời nói để nâng đỡ người khác. Khi làm như vậy, bạn sẽ nhận lãnh được ơn phước của Chúa trên đời sống mình.

 

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Khi nào bạn bị cám dỗ ngồi lê đôi mách nhất? Làm thế nào bạn có thể tránh được sự cám dỗ đó trong tương lai?

2.    Bạn đã thấy những hậu quả tiêu cực nào của việc ngồi lê đôi mách trong cuộc sống của mình?

3.    Bạn đã chọn là người chúc phước thay vì nói hành, gièm pha người khác khi nào? Kết quả là gì?


 

 

 

 

CHOOSE TO BLESS, NOT TO GOSSIP

By Rick Warren — 

“Love prospers when a fault is forgiven, but dwelling on it separates close friends” (Proverbs 17:9 NLT).

All of us have crazymakers in our lives. They’re the people who make us want to call our best friends, and say, “You won’t believe what they just did!”

Crazymakers make you want to spread the word about their craziness—to hear your friends say, “Wow, they are crazy!” That affirmation from your friends can make you feel good. But spreading the word is gossip—and it’s unloving.

The Bible says to forgive even your enemies. Proverbs 17:9 says, “Love prospers when a fault is forgiven, but dwelling on it separates close friends” (NLT).

What is gossip? It’s sharing information with somebody who is not part of the problem or the solution. Gossip, in its essence, is a form of retaliation. You talk about someone behind their back rather than going to that person directly.

In the short term, gossip may make you feel better—but it actually lets the crazymaker win. It allows that person to control your conversations and emotions. Suddenly you’re spending your time talking about the crazymaker instead of all the positive things in your life. When you choose to gossip, the crazymaker wins.

Gossip is incredibly destructive too. It destroys churches, families, and businesses. It separates close friends. It can even destroy your life.

But you don’t have to let it. You have the choice not to gossip—and to instead repay the wrong done to you with a blessing.

The Bible says in 1 Peter 3:9, “Do not do wrong to repay a wrong, and do not insult to repay an insult. But repay with a blessing, because you yourselves were called to do this so that you might receive a blessing” (NCV).

You can gossip and miss out on God’s blessing.

Or you can choose to have positive conversations and use words that lift others up. In doing so, you will receive God’s blessing on your life.

Talk It Over

  • When are you most tempted to gossip? How can you avoid giving in to that temptation in the future?
  • What negative results of gossip have you seen in your life?
  • When was a time when you chose to be a blessing instead of to gossip? What were the results?