0037“Khi con vượt qua các dòng nước, Ta sẽ ở cùng; Khi con lội qua sông, sẽ chẳng bị nước cuốn. Khi con bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, Ngọn lửa sẽ chẳng thiêu đốt con.” (Ê-sai 43:2. BHĐ).

Lửa đã nóng lên.

Không ai thích cái cảm giác đó cả. Điều đó xảy ra khi áp lực càng tăng, khi những đòi hỏi càng găng, và khi hạn chót càng ngắn dần.

Đa-ni-ên có ba người bạn đã kinh nghiệm lửa cháy nóng trên họ — cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng — trong sách Đa-ni-ên đoạn 3. Khi những người bạn của Đa-ni-ên không chịu cúi lạy tượng của vua Nê-bu-cát-nết-sa, nhà vua tức giận sai quân lính quăng họ vào lò lửa hực và đốt nóng lên gấp bảy lần.

Đúng là, lửa đã nóng lên. Nhưng Đức Chúa Trời đã đi cùng với họ qua lửa đó.

Kinh Thánh chép, “Bấy giờ, vua Nê-bu-cát-nết-sa kinh ngạc, đứng phắt dậy, hỏi các quan tham mưu: “Có phải chúng ta đã ném vào lò lửa ba người không?” Họ trả lời: “Tâu bệ hạ, đúng vậy.”  Vua lại nói: “Kìa, trẫm thấy có bốn người không bị trói bước đi giữa lửa mà chẳng hề hấn gì cả; và dáng vẻ của người thứ tư giống như con trai của các thần.’” (Đa-ni-ên 3:24-25. BHĐ).

Dĩ nhiên, bạn và tôi biết rằng không phải là “con trai của các thần” ở trong đó với những người kia. Đó là Chúa Giê-xu — Con độc sanh của Đức Chúa Trời. Ngài đã đi qua lò lửa với họ.

Và Ngài cũng sẽ đi qua lò lửa cùng bạn. Chúa Giê-xu phán với chúng ta rằng, “Và này, Ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20).

Kinh Thánh bảo cho chúng ta biết rằng bạn sẽ không bao giờ phải ở một mình. Đức Chúa Trời sẽ luôn ở với bạn và cho bạn.  Trong Ê-sai 43:2 Chúa phán, “Khi con vượt qua các dòng nước, Ta sẽ ở cùng; Khi con lội qua sông, sẽ chẳng bị nước cuốn. Khi con bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, Ngọn lửa sẽ chẳng thiêu đốt con.”

Hãy để ý Kinh Thánh không có chép nếu ngươi đi qua các dòng nước; Kinh Thánh chép khi ngươi đi qua các dòng nước.

Bạn sẽ gặp thử thách. Nhưng Chúa Giê-xu sẽ luôn đi cùng bạn qua những thử thách đó.

Suy Gẫm & Thảo Luận:

1. Bạn đã từng chứng kiến Đức Chúa Trời đi cùng bạn qua những khó khăn như thế nào?

2. Tại sao đôi khi chúng ta khó nhìn thấy Chúa đang hành động trong những lúc khó khăn?

3. Bạn có thể chuyển cho ai sứ điệp khích lệ này trong những ngày khó khăn?

 


God Walks Through the Fire with You

BY RICK WARREN — 

“When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze” (Isaiah 43:2 NIV).

The heat is on.

No one likes that feeling. It happens when pressure gets tight, when deadlines get close, and when expectations get intense.

Daniel had three friends who experienced the heat being on them — both figuratively and literally — in Daniel 3.

When Daniel’s friends wouldn’t bow in worship to a statue of King Nebuchadnezzar, the king angrily had his men toss them into a fire and turn up the heat seven times hotter.

Literally, the heat was on.

But God walked with them through it.

The Bible says, “Then King Nebuchadnezzar leaped to his feet in amazement and asked his advisers, 'Weren’t there three men that we tied up and threw into the fire?’ They replied, 'Certainly, Your Majesty.’ He said, 'Look! I see four men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the fourth looks like a son of the gods’” (Daniel 3:24-25 NIV).

Of course, you and I know it wasn’t “a son of the gods” in there with those guys. It was Jesus — the only Son of God. He was walking through the fire with them.

And he’ll walk through the fire with you, too.

Jesus tells us, “And surely I am with you always, to the very end of the age” (Matthew 28:20b NIV).

The Bible tells us you’ll never be alone. God will always be there with you and for you.

In Isaiah 43:2 God says, “When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze” (NIV).

Notice the Bible doesn’t say if you pass through the waters; it says when you pass through the waters.

You will have troubles. But Jesus will always walk with you through them.

Talk It Over

  • How have you seen God walk with you through tough times?
  • Why is it sometimes tough to see God at work when things are difficult?
  • To whom can you pass on this message of hope during difficult days?