0729“Như Con là Sứ giả Cha sai xuống đời, họ cũng là sứ giả Con sai đi khắp thế giới” (Giăng 17:18 KTHĐ).

Nếu bạn là người theo Chúa Jêsus, Chúa có một sứ mạng cho bạn trong đời này. Bạn sống trên đời này không chỉ để chiếm chỗ; bạn sống trên đời này không chỉ sống cho những mục đích riêng của mình.

Chúa giao phó cho bạn một sứ vụ. Một khi đã ở trong gia đình Chúa, cuộc sống bạn thay đổi. Bạn có mục đích mới để sống. Cuộc sống của bạn không phải chỉ cho riêng mình nữa mà là sống với sứ vụ Chúa giao.

Và sứ vụ của bạn ăn khớp với sứ vụ của Chúa trong suốt lịch sử. Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ này bởi vì Ngài muốn có một gia đình. Ngài không cần trái đất. Ngài không cần các hành tinh khác. Ngài không cần các vì sao. Ngài đã tạo nên chúng vì Ngài đã biết một số chúng ta sẽ sẵn lòng chọn trở nên một phần tử trong gia đình của Ngài.

Sứ vụ Đức Chúa Trời đã giao phó cho Chúa Jêsus và bây giờ Ngài giao cho Thân Thể của Đấng Christ – Hội Thánh. Ngài muốn chúng ta đem người khác vào gia đình Chúa. Chúa Jêsus dạy rằng: “Như Con là Sứ giả Cha sai xuống đời, họ cũng là sứ giả Con sai đi khắp thế giới” (Giăng 17:18 KTHĐ).

Một khi chúng ta biết Chúa, chúng ta phải ra đi! Chúng ta phải làm chứng về Chúa cho bạn bè và người thân. Nhưng chúng ta không dừng lại tại đó. Chúa không tạo ra một ai mà Ngài không muốn cứu sự sống người đó. Chúa yêu tất cả mọi người – trên khắp cả thế gian này.

Chúa muốn chúng ta sống cho sứ mạng Ngài ở mọi nơi: trong gia đình, trong cộng đồng, và trong cả thế gian này. Sứ mạng của Ngài dành cho bạn bao gồm cả thế giới và cả nơi bạn đang sống. Lời Chúa dạy rằng, “Việc con làm đầy tớ Ta để lập lại các bộ tộc của Gia-cốp và đưa những người Y-sơ-ra-ên được bảo vệ trở về chỉ là việc nhỏ; Ta sẽ khiến con làm ánh sáng cho các nước, để đem sự cứu rỗi của Ta đến tận cùng trái đất” (Ê-sai 49:6 TTHĐ).

Đây là chương trình của Chúa cho toàn thế giới. Đây là sứ mạng Chúa giao cho bạn. Chúa muốn mọi người trên mặt đất này biết Ngài. Chúa muốn dùng bạn để hoàn thành việc này. Chúa đã không chỉ nói điều này với những nhà truyền giáo hay các mục sư. Khi bạn trở thành môn đệ Ngài, Chúa giao sứ mạng của Ngài cho bạn!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Liệu bạn cần thay đổi cách sống của mình để sống theo chương trình của Chúa không? Nếu có, sự thay đổi đó sẽ như thế nào?

2.    Làm sao bạn có thể thực hiện sứ mạng Chúa giao khắp toàn cầu, dù là Chúa kêu gọi bạn sống tại nơi mình đang ở?

3.    Bạn có lo sợ hay ngần ngại khi nghĩ về sứ mạng Chúa đã giao cho bạn không? Hãy biệt riêng thì giờ này để cầu nguyện, xin Chúa cho bạn có được can đảm, sáng suốt và ân sủng khi bạn nương vào sức Chúa để hoàn thành công tác của mình.

 

 

 


HELP OTHERS GET INTO GOD’S FAMILY

By Rick Warren

“In the same way that you gave me a mission in the world, I give them a mission in the world.” (John 17:18 MSG)

If you are a follower of Jesus Christ, God has given you a mission in this world. You’re not here to just take up space; you’re not here to just strive after your own personal goals.

You have an assignment from God himself. Once you’re in the family, your life changes. You have a new reason for living. Your life isn’t about you anymore; it’s about God’s mission.

And your mission fits into God’s mission for all of history. God created everything in the universe because he wanted a family. He didn’t need Earth. He didn’t need the other planets. He didn’t need the stars. He created all of it because he knew some of us would willingly choose to be a part of his family.

The mission God gave Jesus he now gives to the Body of Christ — the Church. He wants us to help get other people into his family. Jêsus said it like this: “In the same way that you gave me a mission in the world, I give them a mission in the world” (John 17:18 MSG).

Once we know Jêsus, we have to go! We must tell our friends and families about him. But we can’t stop there. God has never made anyone he doesn’t want saved. He loves everyone — across the entire globe.

God wants us to live out his mission everywhere: in our families, our communities, and our world. His mission for your life is both global and local. The Bible says, “Now the Lord says to me, 'It isn’t enough for you to be merely my servant. You must do more than lead back survivors from the tribes of Israel. I have placed you here as a light for other nations; you must take my saving power to everyone on earth’” (Isaiah 49:6 CEV).

That’s God’s plan for the world. That’s his mission for you. He wants everyone on Earth to know him. And he wants to use you to see that happen. God didn’t just say that to missionaries or pastors. If you’re in his family, he gave his mission to you!

Talk It Over

1.    Is it possible that you need to change the way you live in order to follow God’s plan? If so, what would that look like in your life?

2.    How can you be on mission with God across the globe, even if God has called you to live in your hometown?

3.    Do you have fears or reservations when you think about the mission God has given you? Take some time right now to pray, and ask God to give you courage, discernment, and grace as you rely on his strength to complete your task.