0728“Nếu các con làm theo điều Ta truyền dạy thì các con là bạn hữu Ta.” (Giăng 15:14 BHĐ)

Trong Giăng 15:14, Chúa Jêsus đã phán, “Nếu các con làm theo điều Ta truyền dạy thì các con là bạn hữu Ta.” (BHĐ).

Bạn không thể nói mình yêu Chúa Jêsus rồi lại sống như một kẻ xấu xa. Bạn không thể xưng mình là một Cơ đốc nhân mà lại tiếp tục sống một cuộc sống vị kỷ luôn nghĩ cho mình. Bạn cũng không thể xưng mình là một người theo Chúa Jêsus mà chỉ chọn lắng nghe những câu Kinh Thánh mình muốn nghe và bỏ qua những điều Chúa dạy mà mình không thích. Chúa Jêsus cho biết nếu bạn vâng lời Chúa và các điều răn của Ngài thì bạn là bạn hữu Ngài.

Vì sao chúng ta vâng lời Chúa? Những người không tin Chúa luôn hiểu lầm ở chỗ này. Họ nói rằng "Tôi không muốn trở thành một Cơ đốc nhân vì tôi không muốn vâng lời Chúa. Tín hữu các anh vâng lời Ngài vì mặc cảm tội lỗi, sợ hãi hay vì bổn phận nên tôi không muốn sống như vậy."

Vì sao chúng ta thực sự vâng lời Đức Chúa Trời? Vì Ngài yêu chúng ta! Ngài muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Không ai yêu bạn như Chúa yêu bạn. Kinh Thánh cho biết lý do duy nhất có tình yêu thương trên thế giới là bởi vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời không phải vì sợ hãi, mặc cảm tội lỗi hay vì bổn phận. Chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời vì tình yêu thương vì Ngài đã yêu thương và cứu chúng ta.

Khi tôi còn học trung học, một anh chàng đến gặp tôi và nói, "Bạn không có tự do." Tôi hỏi, "Ý bạn là sao?" Cậu ấy nói, "Vì bạn là Cơ đốc nhân. Bạn không được chơi mấy 'trò vui’ như tụi mình."

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và nói, "Tôi có thể chơi thuốc, phê ma túy, uống rượu bao nhiêu tùy ý. Tôi có thể tham dự tất cả các buổi tiệc tùng và lên giường với bao nhiêu phụ nữ cũng được. " Nhưng chỗ khác biệt ở đây là: Chúa Jêsus đã thay đổi những điều “tôi muốn” đó. Hồi trước tôi đã không muốn những điều đó rồi. Bây giờ tôi cũng không muốn làm những điều đó luôn. Chúng là những trò cảm giác mạnh rẻ tiền, rởm đời có vẻ như đem lại niềm vui tạm thời cho đời sống nhưng rồi chúng chỉ khiến cuộc đời bạn tệ hơn. Những trò đó có thể khiến bạn cảm thấy như mình tự do, nhưng chúng không tồn tại lâu dài, và sẽ dẫn đến tuyệt vọng, mất tư cách - trầm cảm, mất niềm vui.

Giăng 15:9-11 chép rằng, “Như Cha đã yêu thương Ta thể nào, Ta cũng yêu thương các con thể ấy…Nếu các con vâng giữ các điều răn của Ta thì sẽ ở trong tình yêu thương của Ta, cũng như Ta đã vâng giữ các điều răn của Cha Ta và cứ ở trong tình yêu thương của Ngài. Ta nói với các con những điều nầy để niềm vui của Ta ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn” (BHĐ).

Chúa không muốn bạn vâng lời Ngài vì sợ hãi. Ngài không muốn bạn vâng lời Ngài vì sợ bị trừng phạt. Chúa muốn bạn vâng lời Ngài vì tình yêu thương. Tình yêu của Ngài là điều dẫn chúng ta đến niềm vui thật.

Câu hỏi suy gẫm & áp dụng

1.    Để vâng lời, bạn phải biết Đức Chúa Trời phán dạy bạn làm gì. Làm sao để biết Chúa muốn bạn làm gì?

2.    Đôi khi bạn thấy việc vâng lời Đức Chúa Trời đem đến sự hạn chế như thế nào?

3.    Bạn thấy việc vâng lời Đức Chúa Trời dẫn đến tự do như thế nào?

4.    Làm thế nào để cha mẹ có thể dạy con cái họ vâng lời vì yêu thương không sợ hãi? Vâng lời vì yêu thương chứ không phải vì sợ hãi là như thế nào?

 

 

 


We Obey God Out of Love, Not Fear

By Rick Warren

“You are my friends if you do what I command” (John 15:14 NLT, second edition).

Jesus said in John 15:14, “You are my friends if you do what I command” (NLT, second edition).

You can’t say you love Jesus and then go live like the devil. You can’t say you’re a Christian and then keep on living a self-centered life. You can’t say you’re a follower of Jesus and then pick and choose the verses that you want to listen to and ignore the ones you don’t. Jesus says you’re his friend if you obey him and his commandments.

Why do we obey God? Nonbelievers get this wrong all the time. They say, “I don’t want to be a Christian because I don’t want to obey God. You believers obey him out of guilt or fear or obligation, and I don’t want that for my life.”

Why do we really obey God? Because he loves us! He wants the best for us. He loves you like nobody else will ever love you. The Bible says the only reason there’s love in the world is because God is love. We don’t obey God out of fear or guilt or obligation. We obey God out of love because he loved us and saved us.

When I was a kid in high school, a guy came up to me and said, “You’re restricted.” I said, “What do you mean?” He said, “Because you’re a Christian. You can’t do any of the fun stuff the rest of us do.”

I looked him in the eye and said, “I could take all the drugs I want to take. I could get stoned all I want to get stoned. I could drink all I want to drink. I could go to all the parties I want to go to. I could go to bed with as many women as I want.” But here’s the difference: Jesus changed my “want to.” I didn’t want to do those things then. I don’t want to do those things now. They are cheap, phony thrills that seem to give a temporary kick to life but then they kick back. They may look like freedom, but they don’t last, and they lead to despair, not dignity — depression, not delight.

John 15:9-11 says, “I have loved you even as the Father has loved me ... When you obey my commandments, you remain in my love, just as I obey my Father’s commandments and remain in his love. I have told you these things so that you will be filled with my joy. Yes, your joy will overflow!”

God doesn’t want you to obey him because you’re afraid of him. He doesn’t want you to obey him because you’re scared of punishment. God wants you to obey him because of love. It’s his love that leads to true joy.

Talk It Over

1.    To obey, you have to know what God tells you to do. How can you know what God wants you to do?

2.    How have you sometimes seen obedience to God as leading to restriction?

3.    How have you seen obedience to God as leading to freedom?

4.    How can parents teach their children to obey out of love and not fear? What would obeying out of love and not fear look like?