0730“Đức Giê-hô-va phán: “Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, Đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, Thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, Ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu” (Ê-sai 55:8-9 BHĐ).

Việc của Đức Chúa Trời không phải là làm cho mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng.  Nếu Ngài làm vậy, bạn sẽ không bao giờ tăng trưởng!  Bạn sẽ thiếu chín chắn, hư hỏng và cực kỳ tự mãn. Chúa không muốn bạn trở nên như vậy. 

Vậy thì, khi bạn đau đớn, bạn cầu nguyện và không thấy Chúa trả lời, bạn có nên từ bỏ không?  Không. Việc của bạn là tiếp tục cầu nguyện và tin cậy Đức Chúa Trời sẽ đáp lời, bởi vì bạn biết rằng mọi điều Ngài làm, mọi điều Ngài cho phép xảy ra trong cuộc đời bạn là vì mục đích tốt đẹp. 

Bạn chấp nhận mọi câu trả lời từ Chúa, dù Ngài bảo: "Không được", "Chậm lại", "Hãy lớn lên" hoặc "Hãy đi", bởi vì bạn biết rằng Đức Chúa Trời là một người Cha tốt, ngay cả khi bạn đang đau đớn.

Nếu một bác sĩ phẫu thuật mổ cho bạn, điều đó sẽ gây đau đớn cho bạn.  Nhưng nếu cuộc phẫu thuật đó cứu sống bạn, bạn có nói đó là một bác sĩ tồi không?  Không, vì bác sĩ ấy vừa cứu mạng bạn!

Khi Đức Chúa Trời không chấm dứt ngay nỗi đau của bạn, đó là lúc Ngài đang phán rằng, “Ân điển Ta đầy đủ cho con, và con có thể chịu đựng một chút đau đớn, thậm chí là rất nhiều nỗi đau trong cuộc đời của con, bởi vì Ta ở bên con và Ta sẽ sử dụng điều này vì lợi ích của con. "

Trong đời mình, tôi đã trải qua rất nhiều nỗi đau.  Thật ra, hầu như mọi điều tôi học được trong cuộc sống đều là qua nỗi đau. Tôi không học được gì từ niềm vui và gần như không học được gì từ thành công. Nhưng tôi đã học được rất nhiều qua nỗi đau. 

Chúa quan tâm đến việc biến tôi thành người như Ngài muốn hơn là làm cho tôi thoải mái. Và Đức Chúa Trời quan tâm đến việc biến bạn thành người nam, người nữ theo ý Ngài hơn là làm cho bạn thoải mái. 

Bạn sẽ được thoải mái đời đời trên thiên đàng, nhưng hiện tại, bạn đang trong giai đoạn trưởng thành, vì vậy bạn sẽ không đạt được mọi thứ mình đòi hỏi.

Kinh Thánh có chép: “Đức Giê-hô-va phán: “Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, Đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, Thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, Ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu”’ (BHĐ).

Trong khi bạn đang cầu nguyện ở một trình độ thuộc linh nhất định thì Chúa đang nghĩ đến một trình độ thuộc linh cao hơn từ một cái nhìn rộng lớn hơn rất nhiều về cuộc đời bạn.  Ngài muốn tốt cho cuộc đời bạn thậm chí còn hơn chính bản thân bạn muốn tốt cho mình.  Bạn có chịu tin cậy Ngài không?

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn đã học được gì từ nỗi đau trong cuộc đời mình?

2.    Làm sao để khích lệ một người đang trải qua nỗi đau trong cuộc sống và đang chờ đợi Chúa nhậm lời cầu nguyện ngay lúc này?

3.    Là một môn đồ của Chúa Jêsus, vì sao ta nhất định phải tiếp tục tăng trưởng và trở nên giống Ngài hơn?

 

 

 


HOW TO TRUST GOD’S TIMING IN YOUR PAIN

By Rick Warren — October 27, 2018

“'My thoughts are nothing like your thoughts,’ says the Lord. 'And my ways are far beyond anything you could imagine. For just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways and my thoughts higher than your thoughts’” (Isaiah 55:8-9 NLT).

It is not God’s job to make every moment of your life easy. If he did, you would never grow up! You’d be immature, spoiled, and incredibly self-centered. That is not what God wants for you. So when you’re in pain and you pray and don’t see the answers, should you give up? No. Your job is to keep praying and keep trusting God with the answer, because you know that everything he does and everything he allows in your life he will use for good. You accept a “No,” a “Slow,” a “Grow,” or a “Go,” because you know that God is a good Father, even when you’re in pain.

If a doctor does surgery on you and cuts you open, that’s going to cause some pain. But if that surgery saves your life, would you say that’s a bad doctor? No, because she just saved your life!

When God doesn’t immediately end your pain, he is saying to you in that moment, “My grace is sufficient for you, and you can handle a little pain and even a lot of pain in your life, because I am with you and I am going to use this for your good.”

I’ve had a lot of pain in my life. In fact, almost everything I’ve learned in life, I’ve learned through pain. I’ve learned nothing from pleasure. I’ve learned very little from success. But I’ve learned boatloads through pain. God is more interested in making me a man of God than he is in making me comfortable. And God is more interested in making you a man or woman of God than he is in making you comfortable. You will be comfortable for all of eternity in heaven, but right now, you’re in the grow-up stage, so you’re not going to get everything you ask for.

In Scripture, we read, “'My thoughts are nothing like your thoughts,’ says the Lord. 'And my ways are far beyond anything you could imagine. For just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways and my thoughts higher than your thoughts’” (NLT).

While you’re praying at one level, God is thinking about your life at a much higher level and from a much bigger perspective. He wants good for your life even more than you do. Will you trust him?

Talk About It

1.    What have you learned from pain in your life?

2.    How can you encourage someone who is experiencing pain in their life right now and waiting on God to answer their prayer?

3.    As a follower of Jesus, why is it essential to keep growing and becoming more like him?