0248“Phước cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình!  Phước cho người nào Đức Giê-hô-va không kể là gian ác và trong lòng không có điều dối trá!” (Thi 32:1-2 BHĐ)

Điều khiến chúng ta đánh mất hạnh phúc nhất là mặc cảm tội lỗi hoặc hổ thẹn, xấu hổ. Bạn phải thoát khỏi cảm giác tội lỗi và duy trì một tấm lòng trong sạch nếu bạn muốn có được hạnh phúc, bởi vì bạn không thể thấy mình có tội và cảm thấy được có hạnh phúc cùng một lúc.

Phi-líp 2:15 có chép: “Để anh em trở nên không chỗ trách được và thanh sạch, là con cái toàn hảo của Đức Chúa Trời giữa một thế hệ xảo quyệt và sa đọa; giữa thế hệ đó, anh em hãy chiếu rạng như ánh sáng trong thế gian” (BHĐ).

Bạn có thể đã nói rằng, “Tôi muốn sống vui vẻ, nhưng làm sao tôi có thể khiến lương tâm mình không bị cắn nứt khi bây giờ lương tâm tôi chẳng trong sạch chút nào?". Bạn phải làm như Lời Chúa trong Thi Thiên 32:1-2 dạy rằng, “Phước cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình! Phước cho người nào Đức Giê-hô-va không kể là gian ác và trong lòng không có điều dối trá!”  (Thi 32:1-2 BHĐ)

Hạnh phúc, vui thỏa và lòng nhẹ nhõm là ba điều mà mọi người đang tìm kiếm trong cuộc sống. Tất cả chúng ta đều muốn được hạnh phúc. Tất cả chúng ta đều muốn tận hưởng cuộc sống. Tất cả chúng ta đều muốn được thoát khỏi những đau khổ. Kinh Thánh nói rằng điều đó đến từ sự thánh khiết và sự thánh khiết có được nhờ sự tha thứ qua ân điển của Đức Chúa Trời.

Vì vậy, đây là một cách để duy trì tấm lòng hạnh phúc: Giữ Một Tấm Lòng Trong Sạch.

Điều này có nghĩa là mỗi buổi sáng và cuối ngày bạn làm một cuộc kiểm điểm tâm linh, khi này bạn nói chuyện với Chúa về bất cứ điều gì đã ngăn cách giữa bạn và Chúa, và bạn phải đối diện với những điều tạp nhạp rắc rối trong ngày của bạn.  Bạn thực hành điều được gọi là hơi thở thuộc linh - bạn thở ra tội lỗi của mình qua lời thú tội và bạn hít vào quyền năng của Chúa và sự thanh khiết đến từ Chúa. Chúa hứa rằng “còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (IGiăng 1:9 BTT)

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Hôm nay bạn cần thưa với Chúa điều gì để bạn có được một tấm lòng trong sạch?

2.    Bạn cần thay đổi cách sống như thế nào để mỗi ngày bạn có được thời gian kiểm điểm tâm linh?

3.    Người khác có thấy bạn là “ánh sáng” trong trần gian cho Chúa Jêsus Christ không?  Sự hạnh phúc của bạn trong Đấng Christ bày tỏ ra điều gì cho thế gian thấy được?


 

 

 

 

 

Happiness Habit: Keep A Clear Conscience

By Rick Warren

“What happiness for those whose guilt has been forgiven! What joys when sins are covered over! What relief for those who have confessed their sins and God has cleared their record.” (Psalm 32:1-2 LB)

One thing that causes us to lose our happiness is feeling guilty or ashamed. You’ve got to get rid of guilt and maintain a clear conscience if you want to be happy, because you cannot be guilty and happy at the same time.

Philippians 2:15 says, “Live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people” (NLT).

You might say, “I’d like to be happy, but how do I keep my conscience clear when it’s not clear right now?” You need to do what Psalm 32:1-2 says: “What happiness for those whose guilt has been forgiven! What joys when sins are covered over! What relief for those who have confessed their sins and God has cleared their record” (LB).

Happiness, joy, and relief are three things everybody’s looking for in life. We all want to be happy. We all want to enjoy life. We all want relief from our pain. The Bible says it comes from purity, and purity comes from forgiveness through God’s grace.

So, here’s one way to maintain a happy heart: Keep a clear conscience.

This means at the beginning and at the end of every day doing a spiritual inventory, where you talk to God about anything that is standing between you and him, and you deal with the junk from your day. You practice what’s called spiritual breathing — you breathe out your sins in confession and you breathe in God’s power and cleansing. God promise that “if we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness” (1 John 1:9 NIV).

Talk It Over

  • What do you need to talk to God about today so that you can clear your conscience?
  • How do you need to restructure your life so that you make time each day to do a spiritual inventory?
  • Would others consider you a “bright light” in the world for Jesus Christ? What does your happiness in Christ say to the rest of the world?