0247“Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài” (Phi-líp 2:13 BHĐ)

Bất kể bạn sẽ phải đối diện với điều gì trong tuần tới, bạn sẽ không phải đối mặt với điều đó một mình. Chúa ở cùng bạn, Chúa ở trong bạn, và Chúa đứng về phía bạn.

Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài” (Phi-líp 2:13 BHĐ) "Chúa đang hành động trong anh em." Từ "hành động" trong tiếng Hy Lạp là enegos, từ đó chúng ta có từ "năng lực". Chúa là nguồn năng lực trong cuộc sống của bạn. Bạn không thể dựa vào sức riêng của mình.  Bạn không tự mình làm được. Chúa nói rằng Ngài sẽ cung cấp cho bạn năng lực bạn cần, bất kể bạn đang phải đối mặt với điều gì.

Không chỉ Chúa ở trong bạn, Ngài ở cùng bạn. Kinh Thánh chép rằng, “Ta không để các con mồ côi đâu, Ta sẽ đến với các con. Trong ngày đó, các con sẽ biết rằng Ta ở trong Cha Ta; các con ở trong Ta, và Ta ở trong các con” (Giăng 14:18, 20 BHĐ). Đó là một lời hứa tuyệt vời! Kinh Thánh nói rằng Đấng Christ ở trong bạn; Kinh Thánh nói rằng Ngài đã giấu bạn trong Đấng Christ và trong Đức Chúa Trời; và Kinh Thánh nói rằng bạn được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh. Điều đó có nghĩa là để ma quỷ đến được với bạn, nó phải đi qua Ba Ngôi Đức Chúa Trời! Đó là một sự bảo vệ và là một liều thuốc giảm lo sợ tuyệt vời.

Chúa không những bên cạnh bạn và ở trong bạn; Chúa cũng đứng về phía bạn. Kinh Thánh trong Rô-ma 8:31 có chép rằng “Vậy, chúng ta sẽ nói gì về những việc nầy? Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta?” (BHĐ).

Khi một người chăn dẫn đàn cừu, luôn có những chú chó bảo vệ ở phía sau đàn cừu để giữ cho chúng đi theo đúng hướng. Cũng như thế, trong cuộc sống của bạn, lòng nhân từ và lòng thương xót của Chúa bảo vệ bạn. Đức Chúa Trời ban cho bạn những điều bạn không xứng đáng - đó là lòng nhân từ của Ngài. Và, Chúa không để bạn chịu những thứ bạn đáng phải chịu - đó là lòng thương xót của Ngài.

Có bao giờ bạn cảm nhận được nụ cười của Chúa trong cuộc sống của bạn không? Nếu không, bạn không thực sự biết Chúa. Một số người nghĩ rằng Chúa giống như cha mẹ hay nóng giận, lúc nào cũng la mắng con mình. Không đâu. Ngài đứng về phía bạn!

Nếu bạn muốn sống hạnh phúc, mỗi sáng thức dậy bạn cần nói, “Chúa ơi, cảm tạ Ngài vì Ngài sẽ ở bên con hôm nay, Ngài sẽ ở trong con hôm nay, và Ngài sẽ đứng về phía con hôm nay.”

Đó không phải là tin tuyệt vời sao? Nếu Chúa đang ở cùng bạn, và Chúa đang ở trong bạn, và Chúa đứng về phía bạn, thì điều gì trong thế gian này làm bạn chán nản?

Câu hỏi suy ngẫm và áp dụng

1.      Bạn nghĩ Chúa muốn bạn dùng quyền năng của Ngài đang có trong bạn như thế nào?

2.      Khi nào bạn nghi ngờ sự hiện diện của Chúa nhất? Hãy cầu xin Chúa cho bạn có lòng tin để thấy Ngài đang làm việc trong đời sống của bạn.

3.      Bạn sẽ thay đổi quan điểm của mình trong tình huống khó khăn như thế nào khi bạn biết Chúa đang ở bên cạnh bạn?


 

 

Understand That God Is On Your Side

By Rick Warren — 

“God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases him.” Philippians 2:13 (NLT)

No matter what you’re going to face this next week, you won’t face it alone. God is with you, he is in you, and he is for you.

Philippians 2:13 says, “God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases him” (NLT).

“God is working in you.” The word “working” in Greek is the word energos, from which we get our word “energy.” God is the energy driver in your life. You’re not just going on willpower.

You’re not just going on your own power. God says he will give you the power you need, no matter what you’re facing.

Not only is he in you, he also is with you. The Bible says, “I will not leave you as orphans; I will come to you . . . On that day you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you” (John 14:18, 20 NIV). That’s quite a promise! The Bible says Christ is in you, you’re sheltered with Christ, and you’re sealed with the Holy Spirit. That means for the Devil to get to you, he’s got to get through the Trinity! That’s pretty good protection and a great fear reliever.

Not only is God with you and in you, God is also for you. Romans 8:31 says, “If God is for us, no one can defeat us” (NCV).

When a shepherd leads the sheep, guard dogs stay at the back, nipping at the sheep to keep them moving in the right direction.

The Bible says the guard dogs in your life are God’s goodness and mercy. God gives you the things you don’t deserve—that’s his goodness. And he doesn’t give you the things you do deserve—that’s his mercy.

Get up every morning and say, “God, thank you that you’re going to be with me today, you’re going to be in me today, and you’re going to be for me today.”

Isn’t that great news? God is with you, God is in you, and God is for you.

Talk It Over

  • What does it look like to access God’s power that is available to you?
  • When do you doubt God’s presence the most? Ask God for faith to see him at work in your life.
  • How does your perspective of a difficult situation change when you know God is on your side?