0249Bởi đức tin mà lời hứa do ân điển được bảo đảm cho cả dòng dõi Áp-ra-ham, không những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp mà cho cả dòng dõi đức tin của Áp-ra-ham, cũng là tổ phụ của tất cả chúng ta” (Rô-ma 4:16 BHĐ).

Đức Chúa Trời không bao giờ thiên vị, không dựa vào địa vị trong xã hội, hay tội lỗi của bạn. Bạn là một người tin kính, một người trước đây tin kính, hay là bạn không có một tín ngưỡng nào cả cũng không quan trọng.

Rô-ma 4:16 nói, “Bởi đức tin mà lời hứa do ân điển được bảo đảm cho cả dòng dõi Áp-ra-ham, không những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp mà cho cả dòng dõi đức tin của Áp-ra-ham, cũng là tổ phụ của tất cả chúng ta” (BHĐ). Những người sống dưới luật pháp của Môi-se này là ai? Đó là người Do-thái. Đường lối của Đức Chúa Trời đã được ban cho dân tộc Do Thái trước bất kỳ các dân tộc nào khác.

Bạn có bao giờ nghĩ về lý do tại sao người Do-thái lại được gọi là tuyển dân của Đức Chúa Trời không? Có phải tại vì Chúa yêu họ hơn là những dân tộc khác không? Không phải vậy đâu. Họ được lựa chọn cho một mục đích là để truyền rao sứ điệp chỉ có một Đức Chúa Trời chân thật đến cho các dân tộc khác. Họ cũng giống như những giáo sĩ cho những người còn lại như chúng ta.

Bây giờ Đức Chúa Trời đã đem nhiệm vụ đó giao lại cho Hội Thánh, là tất cả những ai đã đặt lòng tin của mình vào Chúa Cứu Thế Jêsus, bất kể hoàn cảnh xuất thân, dân tộc của họ. Đức Chúa Trời nói rằng sự cứu rỗi của Ngài sẵn dành cho bất kỳ người nào với đức tin trong lòng: “Ai kêu cầu danh Chúa đều sẽ được cứu” (Rô-ma 10:13 BHĐ). Không có một con số giới hạn cho những người được ở trên thiên đàng. Kinh Thánh không nói chỉ những người thật tốt sẽ được cứu nếu họ kêu cầu danh Chúa; nhưng nói rằng tất cả những ai kêu cầu đến danh Chúa sẽ được cứu.

Điều đáng buồn là nhiều người vẫn còn cố gắng tận lực để được lên thiên đàng ngay cả khi họ biết rằng đó là món quà ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho. Họ cho rằng những việc mình làm sẽ giúp họ có đủ khả năng, tiêu chuẩn vào thiên đàng mà không cần đến món quà cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Jêsus.

Bạn có thể đã làm rất tốt nhiều điều, đạt được những thành quả đáng kể trong đời.  Nhưng nếu bạn nghĩ những điều đó sẽ đem bạn lên thiên đàng thì điều đó hoàn toàn sai lầm. Cách duy nhất để bất cứ người nào trong chúng ta được vào thiên đàng là nhận lãnh món quà ân điển của Đức Chúa Trời, món quà dành sẵn cho tất cả mọi người đặt niềm tin nơi sự cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Jêsus.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bạn trả lời thế nào trước sự thật rằng không điều gì bạn có thể làm sẽ khiến Đức Chúa Trời yêu bạn nhiều hơn hay ít hơn?

2.      Phần việc của bạn trong Hội Thánh để rao truyền sứ điệp cứu rỗi cho những người chưa biết Chúa là gì?

3.      “Kêu cầu danh Chúa” có nghĩa là gì?

 

Bạn đã tin cậy Chúa Jêsus cho sự cứu rỗi của mình chưa?

Kinh Thánh dạy, “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào.” (Ê-phê-sô 2:8-9 BHĐ).

Kinh Thánh nói rằng bạn chỉ có thể lên thiên đàng bằng cách tin cậy nơi Đức Chúa Trời qua Con Ngài là Chúa Cứu Thế Jêsus.

Nếu bạn chưa tin cậy Chúa Jêsus và cam kết theo Ngài, thì bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy quyết định tin cậy Chúa Cứu Thế Jêsus và bước theo Ngài, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này:

“Lạy Chúa Jêsus, Ngài đã hứa rằng nếu con đặt niềm tin nơi Ngài, thì Ngài sẽ tha thứ mọi sai lầm mọi tội lỗi mà con đã vi phạm, con sẽ học biết được mục đích của cuộc đời mình, và một ngày nào đó Chúa sẽ tiếp đón con vào ngôi nhà vĩnh cửu của Ngài trên thiên đàng.

Con xin xưng nhận tội mình đã phạm. Chúa đã hứa rằng nếu con xưng tội mình và tin cậy Ngài, con sẽ được cứu. Con tin vào sự cứu rỗi nhờ vào ân điển của Ngài, nhờ đức tin, chứ không phải bởi bất cứ điều gì con đã làm. Con xin tiếp nhận Chúa vào cuộc đời con, Ngài là Chúa của con. Hôm nay con xin trao hết đời sống con trong tay Ngài. Con muốn sống cuộc đời mình như cách Chúa muốn con sống.

Chúa Jêsus ơi, con muốn yên nghỉ trong tình yêu của Ngài. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của con để hầu việc Chúa thay vì chỉ phục vụ cho bản thân mình. Con xin dâng cuộc sống của con trong tay Ngài và cầu xin Chúa cứu con, và tiếp nhận con vào trong gia đình của Chúa. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin hãy liên lạc nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa. Cầu xin Chúa ban phước dư dật trên đời sống của bạn và dùng bạn để đem phước hạnh của Chúa đến cho gia đình, bạn bè, và cho những người thân yêu của bạn. A-men.

 


 

 

God Never Plays Favorites

By Rick Warren —

“[The promise] is not only for those who live under the law of Moses but for anyone who lives with faith like that of Abraham” (Romans 4:16 NCV).

God doesn’t play favorites—regardless of your background, status, or sin. It doesn’t matter whether you’re a religious person, a formerly religious person, or if you have any religious background at all.

Romans 4:16 says, “[The promise] is not only for those who live under the law of Moses but for anyone who lives with faith like that of Abraham” (NCV). Who are these people who live under the Law of Moses? The Jews. The Jewish people were given the ways of God before anyone else.

Have you ever thought about why the Jews were called God’s chosen people? Does God love them more than he loves the rest of us? No. They were chosen for a purpose—to spread the message to everybody else that there is one true God. They were kind of like the missionaries to the rest of us.

Now God has taken that task and given it to the church, which includes everybody who puts their faith in Christ, regardless of their background. God says his salvation is available to anybody who opens up his or her heart in faith: “Everyone who calls on the name of the Lord will be saved” (Romans 10:13 NIV). There are no quotas in heaven. The Bible doesn’t say only really good people will be saved if they call on the name of the Lord. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved.

The sad thing is many people still try to work their way into heaven, even though they know God offers his gift of grace. They think they can make themselves good enough—that they don’t need God’s gift of salvation through Christ.

You may have done some really nifty things in life. But if you think they’re going to get you into heaven, forget it. The only way any of us gets in is by receiving God’s gift of grace, which is available to every person.

Talk It Over

  • How do you respond to the truth that nothing you can do will cause God to love you any more or any less than he does now?
  • What is your part in the church’s task to spread the message of salvation to those who have not heard?
  • What does it mean to “call on the name of the Lord”?

 

Have you trusted Jesus for your salvation?

The Bible is clear: There is nothing you can do to get yourself into heaven. But the good news is that everyone who calls on the name of Jesus will be saved. The Bible says, “It is by grace you have been saved, through faith—and this not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you haven’t trusted in Jesus and committed to following him, why wait any longer? If you’re ready to step across that line and make a decision to believe in Jesus Christ and follow him, pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe you are my Savior. You have promised that if I confess my sin and trust you, I will be saved. I trust you when you say salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. I receive you into my life as my Lord. Today I’m turning over every part of my life to your management. You have the right to call the shots in my life.

“Jesus, I want to relax in your love. Thank you that I don’t have to earn it or work for it. I want to use the rest of my life to serve you instead of trying to work my way into heaven. I humbly commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In your name I pray. Amen.”