0431“Khi các con cầu nguyện, đừng dùng những lời sáo rỗng như dân ngoại; vì họ nghĩ hễ nói nhiều thì được nhậm… vì Cha các con biết các con cần gì trước khi các con cầu xin Ngài” (Ma-thi-ơ 6:7-8 TTHĐ).

Dài dòng hơn không phải là mạnh mẽ hơn khi nói đến sự cầu nguyện.

Chúa quan tâm đến những lời cầu nguyện khiêm nhường và chân thật hơn là một bài giảng dài dòng trong lời cầu nguyện. Chỉ cần đi thẳng vào vấn đề!

Chúa Jêsus đã nói rất nhiều về sự cầu nguyện cách đơn giản trong Bài Giảng Trên Núi, không cần phải cố gắng để nghe cho có vẻ cao siêu thuộc linh:

5Khi các con cầu nguyện, đừng làm như những kẻ đạo đức giả; vì họ thích đứng cầu nguyện trong nhà hội và nơi góc phố để mọi người đều thấy. Thật, Ta bảo các con, những kẻ ấy đã nhận được phần thưởng của mình rồi. Nhưng khi con cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với Cha của con, Đấng hiện diện trong nơi kín đáo; và Cha của con, Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ ban thưởng cho con. Khi các con cầu nguyện, đừng dùng những lời sáo rỗng như dân ngoại; vì họ nghĩ hễ nói nhiều thì được nhậm. 8 …vì Cha các con biết các con cần gì trước khi các con cầu xin Ngài” (Ma-thi-ơ 6:5-8 TTHĐ).

Bạn không cần phải thuyết phục Chúa về những gì bạn cần. Ngài đã biết điều đó rồi! Hãy cứ đến với Chúa một cách đơn giản, thành thật, khiêm nhường và thưa với Chúa về những điều bạn cần.

Đừng dùng lời cầu nguyện để phô trương. Tôi tin chắc là bạn đã từng thấy những người làm như thế rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ được ghi công cho những lời cầu nguyện như thế. Chúa không muốn nghe những lời cầu nguyện như thế.

Thay vào đó, hãy chân thành. Đừng dùng những lời rập khuôn, sáo rỗng. Đừng thêm vào những lời lấp đầy chỗ trống vì bạn sợ rằng lời cầu nguyện của mình quá ngắn ngủi.

Hãy nói chuyện với Chúa như bạn nói với một người thân yêu hay với người bạn thân. Hãy nói, “Chúa ôi, hôm nay trời đẹp quá. Cảm ơn Chúa đã làm điều này. Chút nữa con sẽ nói chuyện thêm.” Cầu nguyện là một cuộc trò chuyện liên tục. Bạn có thể tiếp tục cuộc đàm thoại bị ngưng giữa chừng chỉ trong vài phút sau đó và tiếp tục trò chuyện.

Thêm chữ để lấp đầy lời cầu nguyện không làm cho lời cầu nguyện đó mạnh mẽ hơn. Hãy giữ cho lời cầu nguyện mình đơn giản, với tấm lòng chân thành và đức tin chắc chắn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Biết được Chúa muốn bạn dùng những lời đơn giản, thành thật khi cầu nguyện có giúp bạn cầu nguyện trước mặt người khác dễ dàng hơn không? Tại sao có hay tại sao không?

2.    Theo bạn nghĩ tại sao Chúa thích những lời cầu nguyện khiêm nhường, chân thật hơn những lời cầu nguyện hoa mỹ, dài dòng?

3.    Điều gì chiếm hữu đầu óc của bạn nhiều nhất trong ngày hôm nay? Bạn đã thưa với Chúa về điều đó chưa?

 

 

 

 


KEEP YOUR PRAYERS SIMPLE

By Rick Warren — 

“And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words . . . for your Father knows what you need before you ask him.” Matthew 6:7-8 (NIV)

Longer is not stronger when it comes to prayer.

God is much more interested in humble and authentic prayers than a long-winded sermon in prayer. Just get to the point!

Jesus had a lot to say in the Sermon on the Mount about praying simply, without trying to sound super spiritual:

“And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father, who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words . . . for your Father knows what you need before you ask him” (Matthew 6:5-8 NIV).

You don’t have to convince God of what you need. He already knows! Just come to him as simply, honestly, and humbly as you can, and talk about what you need.

Don’t use prayer to show off. I’m sure you’ve seen people do that. But that doesn’t mean they get any credit for that kind of prayer. God doesn’t want to hear that kind of prayer.

Instead, be sincere. Don’t spout off clichés. Don’t add in fillers because you’re afraid your prayers are too short.

Talk to God like you would to a loved one or a good friend. Say, “God, nice day. Thanks for making this one. Talk to you in another three seconds.” Prayer is an ongoing conversation. You can just pick up where you left off in another minute and keep the conversation open.

Adding words to your prayer doesn’t make it any stronger. Keep it simple, with a sincere heart and sure faith.

Talk It Over

  • Does knowing God wants you to use simple, sincere words when you pray make it easier for you to pray in front of people? Why or why not?
  • Why do you think God prefers humble, authentic prayers to eloquent, long-winded prayers?
  • What is occupying your mind most today? Have you talked to God about it?

--