0432“CHÚA chờ đợi để ban ơn cho các ngươi” (Ê-sai 30:18a BDM-2002).

Chúa khao khát được gần gũi với bạn.

Nếu bạn phải cách xa người bạn yêu thương trong một thời gian dài, bạn sẽ rất nóng lòng để được nói chuyện với người ấy. Nếu bạn chưa gần gũi với Chúa, Ngài mong đợi bạn đến nói chuyện với Ngài, vì Ngài yêu thương bạn rất nhiều. Và Chúa lúc nào cũng luôn có mặt! Bạn có thể đến với Chúa bất cứ lúc nào, 24 tiếng đồng hồ trong ngày và 7 ngày trong tuần. Chúa không bao giờ vắng mặt. Bạn có thể thưa chuyện với Chúa bất cứ lúc nào ở trong ngày.

Bạn có biết mỗi ngày khi bạn không cầu nguyện và dành thì giờ ra cho Chúa và Lời Ngài, là Chúa đang chờ đợi bạn không? Bạn đã được tạo nên cho điều này. Bạn được dựng nên để biết Chúa và có một mối quan hệ với Ngài. Chúa đang chờ đợi bạn đến với Ngài để Ngài có thể cho bạn thấy được tình yêu và lòng nhân từ của Ngài. Đó là toàn bộ lý do tại sao bạn đang hiện diện!

Một số cha mẹ biết nỗi đau đặc biệt của việc có một đứa con không thể nói được vì lý do thể chất hay cảm xúc. Thật là đau buồn khi bạn yêu thương con cái nhưng lại không thể trò chuyện với chúng. Có Những người khác là cha mẹ của một đứa con có thể nói chuyện được nhưng lại không muốn nói. Họ đã bị loại trừ ra khỏi thế giới của con cái họ. Khi bạn mong mỏi một cuộc điện thoại mà có thể không bao giờ xảy ra, đó cũng thật là một điều rất đau lòng.

Đó cũng là điều Chúa cảm thấy về bạn khi bạn không trò chuyện với Ngài. Bạn trải qua nhiều ngày hay nhiều tuần lễ mà không chia sẻ tấm lòng mình với Chúa, những gì bạn cảm thấy và những điều bạn cần — những nghi ngờ và những sợ hãi của bạn, những nỗi thăng trầm của bạn. Khi bạn không trò chuyện với Ngài trong một thời gian dài, Chúa đang suy nghĩ, “Ta đã tạo dựng nên con. Ta yêu thương con. Ta muốn có một mối quan hệ với con. Tại sao con quay lưng lại với Ta?”

Đừng bỏ lỡ việc trò chuyện với Chúa là Đấng đã tạo dựng nên bạn. Bạn không được đặt để trên hành tinh này để làm hết những việc nằm trong bản danh sách cần làm của bạn. Bạn được đặt trên hành tinh này để được Chúa yêu và để học yêu thương Chúa. Bạn đã được chọn để làm con cái Ngài. Bạn đã được tạo nên cho gia đình của Ngài. Bạn được tạo dựng nên cho sự đồng hành với Chúa.

Chúa khẳng định, “Ta không thích sinh tế, chỉ muốn các ngươi yêu kính Ta! Ta không thèm lễ vật, chỉ muốn các ngươi biết Ta!” (Ô-sê 6:6 KTHĐ).

Chúa đang chờ đợi bạn trò chuyện với Ngài. Đừng để Chúa phải chờ đợi thêm một giây phút nào nữa!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Cầu nguyện là một gánh nặng hay là một phước hạnh đối với bạn? Theo bạn nghĩ tại sao bạn lại có cảm giác như thế?

2.    Hãy thử trò chuyện với Chúa như bạn đang nói chuyện với cha mẹ hay người bạn thân nhất của mình về việc xảy ra hôm nay. Điều này tạo nên sự khác biệt như thế nào?

3.    Biết được mục đích cuộc đời mình là để yêu Chúa và được Chúa yêu sẽ thay đổi những thứ tự ưu tiên của bạn như thế nào?

 

 

 

 


DON’T LEAVE GOD WAITING

By Rick Warren — 

“The Lord still waits for you to come to him so he can show you his love" (Isaiah 30:18 TLB).

God longs to be close to you.

If you’re away from somebody that you love for a long time, you can’t wait to talk to them. If you have not been close to God, he can’t wait for you to talk to him, because he loves you so much. And he’s always available! He’s got a 24/7 drop-in system. He’s never offline. You can talk to him any moment of the day.

Did you know that every day you go without prayer and spending time with God and his Word, God is waiting for you? You were made for this. You were made to know God and have a relationship with him. The Lord waits for you to come to him so he can show you his love and compassion. It’s the whole reason you exist!

Some parents know the unique pain of a child that can’t talk for a physical or emotional reason. When you love them but can’t have a conversation with them, that’s a heartache. Others are parents to a child that can talk but won’t. They’ve been shut out of their child’s life. When you long for a phone call that may never come, that’s a heartache too.

That’s the way God feels about you when you don’t talk to him. Do you go days or weeks without sharing your heart, what you’re feeling, and what you need—your doubts and fears, your highs and lows? When you go that long without talking to him, God is thinking, “I created you. I love you. I want a relationship with you. Why do you turn away from me?”

Don’t miss out talking to the God who created you. You weren’t put on this planet to mark things off your to-do list. You were put on this planet to be loved by God and to learn to love him back. You were chosen to be his child. You were formed for his family. You were created for companionship.

God says, “I don’t want your sacrifices—I want your love; I don’t want your offerings—I want you to know me” (Hosea 6:6 TLB).

God is waiting for you to talk to him. Don’t make him wait any longer!

Talk It Over

  • Does prayer feel like a burden or a blessing to you? Why do you think you feel this way?
  • Try talking to God as if you were talking to your parents or best friend about your day. What difference does it make?
  • How does knowing the purpose of your life is to love God and be loved by him change your priorities?